Centrumplan Monster

We vernieuwen het centrum van Monster. Het gaat om het winkelcentrum en het gebied vanaf de Noviteit tot en met de locatie van het vroegere gemeentekantoor. Er komt meer groen met mogelijkheden voor ontmoeting en openbare ruimtes verbinden we met elkaar. Belangrijk is dat het dorpse karakter blijft en er een prettig leefklimaat heerst. Alle ontwikkelingen zijn opgenomen in een gebiedsvisie (pdf, 4 MB) die op 22 september 2020 is vastgesteld.

Sloop vroegere gemeentekantoor

In mei 2019 besloot de gemeenteraad het oude gemeentehuis te slopen. Voor de ontwikkeling op deze locatie stelde de raad een extra eis: maak een plan voor de bouw van ongeveer 40 appartementen in het sociale, middendeel en betaalbare koop. De eerste plannen daarvan zijn in november 2019 aan de raad gepresenteerd. 

In het oude gemeentekantoor zijn vleermuizen gevonden. Omdat deze beschermd zijn er op plekken in het gebied rond het gemeentehuis vleermuiskastjes opgehangen als vervangende nesten voor de vleermuizen. Dat leverde een positief resultaat op. Daarna is de ontheffingsprocedure voor de natuurbeschermingswet aangevraagd. Dat betekende dat de gemeente begin november 2020 kon starten met het voorbereiden van de sloop. De echte sloop van het gemeentehuis startte in november en duurde tot eind januari 2021.

Bewonersavond

Op 28 januari is een online bijeenkomst georganiseerd om de visie centrum Monster toe te lichten. Tijdens deze bijeenkomst zijn vragen gesteld. Via de link bovenaan de pagina kunt u de vragen en antwoorden bekijken.

Parkeren in het centrum

De parkeerdruk in het centrumgebied van Monster is op bepaalde momenten hoog. Dat betekent dat op die moment veel mensen willen parkeren. Hiervoor is een apart project opgezet. Hierin zijn onderzoeken gedaan en zijn verschillende oplossingen onderzocht. Na een oproep op de bewonersbijeenkomst in november 2019 is een klankbordgroep van inwoners en ondernemers samengesteld om hierover mee te denken. Samen met hen zijn de oplossingen in een aantal bijeenkomsten verder onderzocht.

Proces

Op 22 september 2020 stelde de gemeenteraad de Visie centrum Monster vast.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen via 
[email protected] of het algemene telefoonnummer 14 0174.