Geen aanvulling duurzaamheidssubsidie voor inwoners, wel een lening

Er komt geen aanvulling voor de duurzaamheidssubsidie voor inwoners. De motie die hiervoor was ingediend is niet aangenomen tijdens de raadsvergadering op 24 mei 2023. Wel steunt de meerderheid van de Raad het initiatiefvoorstel van Westland Verstandig om vanuit de gemeente geldleningen te verstrekken aan maatschappelijke doelgroepen, zoals zorginstellingen, kerken, scholen, verenigingen en VvE’s voor het verduurzamen van hun gebouwen.

Lening voor maatschappelijke doelgroepen

Zorginstellingen, kerken, scholen, verenigingen en VvE’s kunnen straks een lening aangaan tot € 50.000,- voor verduurzamen. Denk hierbij aan isoleren, ledverlichting, duurzame opwek van energie, maar ook groene daken en waterdoorlatende verharding. In totaal wordt er € 500.000,- uitgetrokken voor deze regeling.

Vanaf wanneer kan de doelgroep deze lening aanvragen?

Het is nog niet mogelijk om de lening aan te vragen. Het college gaat deze regeling eerst verder uitwerken. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit via de website van de gemeente gecommuniceerd.

Wat is er op dit moment mogelijk voor inwoners?

Inwoners die aan de slag willen met verduurzamen, kunnen tot het einde van dit jaar gebruik maken van de isolatiesubsidie van gemeente Westland (let op, met inkomensgrens!). Ook zijn er landelijke regelingen om duurzame stappen te nemen in de woning. Bijvoorbeeld de ISDE-subsidie en de energie-bespaarlening van het Warmtefonds. Inwoners die klimaat adaptieve maatregelen willen nemen, zoals een groen dak of ondergrondse waterberging, kunnen ook gebruik maken van de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Waar is de gemeente nog meer mee bezig?

Er komt nog een regeling voor woningen die nog niet goed geïsoleerd zijn en die een WOZ-waarde onder de € 429.300 hebben. Hiervoor ontvangt de gemeente geld van het rijk uit het Nationaal Isolatie Programma. Deze subsidieregeling bereiden we voor. Zodra er meer bekend is over deze subsidieregeling, wordt dit via de website van de gemeente gecommuniceerd.