Home/Actueel / Nieuws/   € 25 miljoen investeren in Westland

€ 25 miljoen investeren in Westland

Publicatiedatum: donderdag, 25 juni 2020

In lijn met de wens vanuit de gemeenteraad wil het college van burgemeester en wethouders de komende jaren stevig investeren in Westland. Aan de raad is voorgesteld € 21 miljoen uit te trekken voor een steun- en investeringsfonds. Dat staat in de Perspectiefbrief 2020 die vandaag aan de gemeenteraad is gestuurd. Van dit bedrag zou op korte termijn € 6 miljoen beschikbaar moeten komen voor Westlandse ondernemingen, stichtingen en verenigingen om de kosten die gerelateerd zijn aan de coronacrisis te kunnen financieren.

De Perspectiefbrief is de opmaat naar de meerjarenbegroting 2021-2024 en schetst het financiële beeld en de beleidsvoornemens van het college voor de komende jaren. Naast de € 6 miljoen voor directe steunmaatregelen in verband met de coronacrisis, is het voorstel om € 4 miljoen toe te voegen aan de reserve sociaal domein. De resterende € 15 miljoen wordt in een investeringsfonds Westland gestort.

Sterker uit de crisis

De coronacrisis is niet te vergelijken met vorige crises. De eerste weken stonden in het teken van de maatregelen rondom de intelligente lockdown. Nu de risico’s op een onbeheersbare gezondheidscrisis grotendeels lijken te zijn ingedamd, resteert een atypische crisis die niet door economische of financiële malaise is ingegeven, maar door gezondheidsrisico’s. Dit vraagt van het gemeentebestuur een passende strategie. Bezuinigen of juist investeren? Gekozen is voor het laatste. Dat is een koerswijziging ten opzichte van de vorige begroting, maar de omstandigheden vragen er om. Investeren om economisch en sociaal-maatschappelijk sterker uit de crisis te komen.

Verbeteren dorpscentra

Ook andere ontwikkelingen profiteren van de koerswijziging. Zo is Westland inmiddels hard op weg met het opstellen van een breed gedragen Omgevingsvisie, waarin de ambities om het DNA van Westland te behouden en te versterken een stevige vertaling krijgen. Het college wil vanuit het investeringsfonds middelen beschikbaar stellen voor de uitvoering. Daarnaast is het voorstel gelden vrij te maken voor onder andere het stimuleren van kennis en innovatie in de glastuinbouw, verbetering van de leefomgeving in een aantal dorpscentra en ontwikkeling van het gebied rond de Greenport Horti Campus.