Home/Actueel / Nieuws/   Positief oordeel provincie over begroting 2019 Westland

Positief oordeel provincie over begroting 2019 Westland

Publicatiedatum: vrijdag, 11 januari 2019

De provincie Zuid-Holland heeft positief geoordeeld over de begroting voor het jaar 2019 van de gemeente Westland. De structurele lasten worden gedekt door structurele baten, waarmee de begroting net als voorgaande jaren aan de criteria voldoet voor de lichtst mogelijke vorm van toezicht door de provincie.

Volgens de Gemeentewet vallen alle gemeenten onder het financieel toezicht van de provincie waarin zij liggen. Daarom heeft de gemeente Westland de gemeentebegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 na de vaststelling door de gemeenteraad op 6 november jl. aan de provincie Zuid-Holland aangeboden. De provincie is van mening dat de begroting voor 2019 sluitend is. Dat betekent dat de gemeente kan overgaan tot uitvoering van de in de begroting en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma 2019 opgenomen activiteiten.

De gemeente is van mening dat er ook 2020 tot 2022 sprake is van een volledig sluitende begroting. Om dit te bereiken heeft de gemeente de afgelopen jaren onder meer fors bezuinigd op de gemeentelijke organisatie. De totale bezuinigingsopdracht liep hiervoor op tot € 9,3 mln. per jaar. Van dit bedrag moet nog € 1,4 mln. (peildatum 2022) structureel worden ingevuld. Zolang dat nog niet is gebeurd, wordt per jaar bekeken hoe dit bedrag daadwerkelijk wordt gerealiseerd binnen het totale loonbudget van de gemeente. De praktijk wijst uit dat de gemeente hier jaarlijks in slaagt, wat de provincie ook onderkent. Anders dan in voorgaande jaren vindt de provincie dat het nog niet ingevulde deel technisch nog niet als structureel dekkingsmiddel mag worden gezien, maar ‘incidenteel’ is. Dit heeft overigens geen gevolgen voor de mate waarin de provincie toezicht houdt.

De gemeente gaat de definitieve invulling van de bezuinigingsopdracht meenemen in de herbezinning op alle activiteiten en uitgaven binnen de begroting, die gepland staat voor het eerste halfjaar van 2019.