Home/Actueel / Nieuws/   Beperkte financiële ruimte maar toch nieuwe investeringen

Beperkte financiële ruimte maar toch nieuwe investeringen

Publicatiedatum: vrijdag, 27 september 2019

Het college van burgemeester en wethouders wil geld uittrekken voor onder meer de bouw van nieuwe scholen, de aanpak van een aantal dorpscentra, de energietransitie, de aanpak van ondermijning en digitalisering. Bestaande voorzieningen worden in stand gehouden. Dat is te lezen in de meerjarenbegroting 2020-2023, die vandaag aan de gemeenteraad is gestuurd. Het voorstel is verder om de onroerendezaakbelasting op niet-woningen te verhogen. Voor nieuwe ambities is slechts beperkt ruimte.

Verschillende ontwikkelingen zorgen ervoor dat de gemeentelijke financiën onder druk staan. “In de eerste plaats het feit dat de rijksoverheid de hand op de knip houdt richting gemeenten, ondanks de economische hoogtijdagen”, aldus het college. “Tegelijkertijd stijgen de kosten voor jeugdzorg, ligt er een stevige opgave voor de energietransitie, is het zeer noodzakelijk dat er wordt geïnvesteerd in de ICT van de gemeente en vallen de inkomsten uit leges en heffingen lager uit. Zonder ingrijpen leidt dit tot een tekort van € 14 miljoen in 2023. Om financieel in balans te blijven zijn in de begroting scherpe keuzes gemaakt.”

Blijven investeren

Het college stelt dat het net als bij de meeste andere gemeenten niet mogelijk is om alle ambities te verwezenlijken en in alle voorzieningen de investeringen te doen die zij verdienen. Toch stelt zij voor om binnen de beperkte financiële mogelijkheden die er zijn, te blijven investeren in de ambities die bij aanvang van deze collegeperiode zijn gesteld in het WestlandProgramma, onder andere op het gebied van wonen, economie, energie, mobiliteit, veiligheid, leefbaarheid en sociale kracht. “Veel van deze ambities dragen bij aan de plannen die het kabinet in het regeerakkoord en in de Rijksbegroting 2020 heeft verwoord en dus gaan wij ervan uit dat het Rijk richting gemeenten de komende jaren wél financieel over de brug komt.”

Lastendruk bedrijven in balans met bijdrage inwoners

In de zoektocht naar financiële balans heeft het college het profijtbeginsel (de gebruiker betaalt mee) als uitgangspunt genomen. De lastendruk voor bedrijven wordt in balans gebracht met de bijdrage die inwoners leveren. “Net zoals andere gemeenten, zouden we met de huidige financiële vooruitzichten de voorzieningen voor inwoners, zoals bibliotheken en zwembaden, ter discussie moeten stellen. Die keuze maken we niet. Uit recent onderzoek blijkt dat onze bedrijven 40 % minder onroerendezaakbelasting (OZB) betalen dan gemiddeld in Nederland gebruikelijk is. Wij stellen voor de OZB-belasting op niet-woningen met 25 % te verhogen, zodat we daarmee de discussie over het voorzieningenniveau kunnen uitstellen, de economische ontwikkeling kunnen blijven stimuleren en zelfs nog ruimte vinden voor urgente nieuwe ontwikkelingen. Deze lastenverzwaring bedraagt € 236 per jaar voor een bedrijf met een WOZ-waarde van € 250.000 en blijft nog altijd 15 % onder het huidige landelijke gemiddelde, zodat de concurrentiepositie van Westland en de Westlandse bedrijven niet negatief wordt beïnvloed.”

Woonlasten

Hoewel uit onderzoek blijkt dat ook de OZB-tarieven voor woningen in Westland lager zijn dan gemiddeld in Nederland, wil het college de OZB op woningen niet verhogen. Er is namelijk al sprake van een onontkoombare lastenverzwaring. “Door de landelijk sterk gestegen kosten voor het inzamelen en verwerken van afval is het noodzakelijk de (kostendekkende) afvalstoffentarieven te verhogen. Ook de riooltarieven moeten worden verhoogd als gevolg van kostenstijgingen. Dit maakt dat de woonlasten bij een gemiddelde woningwaarde met een bedrag van circa € 75 per jaar zullen stijgen.”

Heroriëntatie middelen

Het college stelt dat de ruimte die de gemeente heeft voor nieuwe investeringen op dit moment zo beperkt is, dat een heroriëntatie op de verdeling van middelen noodzakelijk is. “Dat is een stevige opgave voor het gemeentebestuur en de samenleving. In september start een uitgebreid participatieproces dat is bedoeld om te komen tot fundamentele keuzes over de voorzieningen in Westland.”

Raadsbehandeling

De begroting is te vinden op deze pagina. De behandeling staat gepland voor dinsdag 5 november (verzamelcommissie) en dinsdag 12 november (gemeenteraad).

Klik hier (pdf, 2.5Mb) voor een samenvatting van de begroting, de ‘Begroting in één oogopslag’.