Home/Actueel / Nieuws/   Jaarstukken 2019: Nadeel in lijn met eerder afgegeven prognose

Jaarstukken 2019: Nadeel in lijn met eerder afgegeven prognose

Publicatiedatum: donderdag, 4 juni 2020

Op een totale begroting van € 318 mln. sluit de gemeente Westland het jaar 2019 af met een nadelig resultaat van € 1,6 mln. Dit is een afwijking van 0,5% ten opzichte van de vastgestelde begroting voor dat jaar.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om voor een bedrag van € 4,4 mln. voor werkzaamheden, die vanuit 2019 doorlopen naar 2020, in 2020 opnieuw ter beschikking te stellen. Het resultaat verslechtert daarmee tot € 6,0 mln. nadelig. In de Programmarapportage 2019 ging het college van burgemeester en wethouders nog uit van een verwacht tekort van € 5,7 mln.

De reservepositie van de gemeente bedraagt eind 2019 € 253 mln. (incl. verwerking van het jaarrekeningresultaat over 2019). De reservepositie van de gemeente ultimo 2019 is ten opzichte van 31 december 2018 gedaald met ca € 6 mln. De bestemmingsreserves van de gemeente zijn ingezet voor de (conform raadsbesluiten) beoogde doelen en ter dekking van de tekorten in het sociale domein.

Uitdagingen worden groter

Wethouder financiën Ben van der Stee ziet dat de uitdagingen voor de gemeente groter worden: “Helaas kampen heel veel gemeenten in Nederland met oplopende begrotingstekorten. Zoals ik vorig jaar al aangaf komt dit vooral door de oplopende kosten in het sociaal domein en met name bij de jeugdzorg. Het is ons gelukt om continuïteit van de zorg te waarborgen, maar dat ging gepaard met zeer hoge kosten. De totale financiële lasten voor de Jeugdzorg komen in 2019 uit op € 26,0 mln. waar er € 25,1 mln. was begroot na een eerdere bijstelling met € 4 mln. in de Programmarapportage 2019. Het aandeel Zorg in natura in 2019 steeg, ten opzichte van 2018, zelfs met € 2,0 mln. tot € 21,5 mln.” Bij Zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieder en de ondersteuning.

Het college is zich aan het beraden over stappen die gezet moeten worden om ook in de toekomst de begroting sluitend te houden. In juni komt het college naar de gemeenteraad met een Perspectiefbrief waarin voorstellen worden gedaan om de meerjarenbegroting sluitend te houden. Hierin worden ook voorstellen gedaan om de negatieve effecten van de coronacrisis op te vangen.

Hoewel de accountant het accountantsverslag nog niet heeft opgeleverd verwacht de gemeente een goedkeurende verklaring op zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

Raadsbehandeling

De gemeenteraad behandelt de jaarstukken in zijn vergadering van 8 juli 2020. De jaarstukken zijn te raadplegen op deze pagina.