Home/Actueel / Nieuws/   Bekendmaking van het aangaan van een intentieovereenkomst Verduurzaming warmtenet Monster

Bekendmaking van het aangaan van een intentieovereenkomst Verduurzaming warmtenet Monster

Publicatiedatum: maandag, 11 juli 2022

Westland is een gemeente waar gezond wonen en werken voorop staan. Duurzame warmtenetten bieden kansen om de leefomgeving te verbeteren. De aanleg van een warmtenet is een langdurig traject van meerdere jaren. Voordat een warmtenet kan worden aangelegd is er veel onderzoek nodig. In Monster liggen goede kansen om woningen en gebouwen op de door HVC te realiseren aardwarmtebron Polanen en het  bijbehorende warmtenet aan te sluiten. Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen via info@gemeentewestland.nl

De partijen Arcade, de gemeente Westland en HVC zijn daarom een intentieovereenkomst aangegaan. In deze intentieovereenkomst staan de afspraken hoe de drie partijen gezamenlijk en vanuit ieders belang en rol, de haalbaarheid van de aanleg van een collectief warmtenet in Monster gaan onderzoeken. Draagvlak, keuzevrijheid en het voorkomen van de (verdere) stijging van woonlasten zijn de uitgangspunten voor deze haalbaarheidsstudie. De uitkomsten van de haalbaarheidsstudie vormen de basis voor eventuele verdere besluitvorming door de partijen.

HVC is de exploitant van de aardwarmtebron Polanen waarop het beoogde warmtenet in Monster zal worden aangesloten. Bovendien is HVC mede exploitant van Warmte Netwerk Westland waarvan het beoogde warmtenet Monster vervolgens deel uit gaat maken.  Vanwege de kennis, expertise en beschikbaarheid met betrekking tot duurzame warmte is HVC de meest voor de hand liggende partij voor de aanleg en exploitatie van het beoogde warmtenet.

De gemeente Westland neemt aan dat initiatiefnemer HVC de enige gegadigde is. Iedere andere gegadigde die vindt dat hij hiervoor in aanmerking komt, dient gemotiveerd uiterlijk op 9 augustus 2022 te reageren op deze publicatie via info@gemeentewestland.nl. Met het oog op de voortgang en het verkrijgen van duidelijkheid, hanteren wij een termijn van 20 kalenderdagen, welke ingaat de dag na deze publicatie. Deze termijn is een vervaltermijn. Met deze publicatie geeft de gemeente Westland uitvoering aan het door de Hoge Raad op 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778) gewezen zogenaamde “Didam-arrest”.     

Dient u binnen de 20 kalenderdagen na publicatie geen reactie in, dan vervalt het recht om tegen de aangegane/aan te gaan overeenkomst in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren. De gemeente Westland en haar contractspartijen worden onredelijk benadeeld als pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn, alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst wordt opgekomen.