Home/Actueel / Nieuws/   Collegewerkprogramma Westland 2022-2026

Collegewerkprogramma Westland 2022-2026

Publicatiedatum: woensdag, 21 september 2022

‘Samen werken aan een sterk Westland’ 

Betaalbaar wonen voor mensen die deel uitmaken van of bijdragen aan de Westlandse samenleving, een veilige en groene leefomgeving en passende hulp voor iedereen die dat nodig heeft. Het is een greep uit de ambities die het college van burgemeester en wethouders heeft opgenomen in het vandaag gepresenteerde Collegewerkprogramma (CWP) 2022-2026. Het college zet daarnaast in op een sterke economie, met een innovatief glastuinbouwcluster dat lokaal, nationaal en internationaal van betekenis is en blijft. Ook wil het college betere en snelle dienstverlening en meer verbinding met de samenleving.

“Vol energie gaan we aan de slag met concrete en snelle acties om Westland op korte termijn mooier en beter te maken”, zo stelt het college in het CWP. “Centraal in onze aanpak staat de samenwerking met inwoners, bedrijven en organisaties in onze gemeente, met andere overheden en partners in de regio én met de gemeenteraad en ambtelijke organisatie. Wij willen niet alleen onze besluiten in goede samenspraak met alle betrokkenen tot stand brengen, maar zoeken ook actieve samenwerking bij de uitvoering. We monitoren nauwgezet wat er speelt in de kernen en wijken van onze gemeente, spelen daar snel en adequaat op in en faciliteren en ondersteunen daar waar mogelijk bewonersinitiatieven.”  

Ambities

In het CWP staat wat het college gaat doen om zijn ambities te realiseren. In het oog springende onderwerpen zijn de realisatie van vijfhonderd starterwoningen en kleinschalige woonzorgzones. Ook komt er meer groen in de gemeente en wordt het onderhoudsniveau van het groen verhoogd. Het college vergroot het budget voor investeringssubsidies voor sport- en scoutingverenigingen en investeert in de voorschoolse educatie voor jonge kinderen die risico lopen op achterstanden. Daarnaast wordt het proces van vergunningverlening verbeterd en komt er bij de gemeente één toegang voor zorg en ondersteuning om doorbraken te forceren en sneller hulp te kunnen bieden. De veiligheid op wegen en kruisingen wordt vergroot en de school-thuisroutes worden uitgebreid. Om te voorkomen dat criminelen de samenleving ontwrichten wordt de aanpak van ondermijning geïntensiveerd.

Stevige basis voor de toekomst

Het CWP is, net als de overige ambities van de gemeente, uitgewerkt in de begroting 2023-2026. “De begroting is meerjarig sluitend en vormt een stevige basis voor de toekomst”, aldus het college. “Er zijn echter ook zorgen, bijvoorbeeld over de oorlog in Oekraïne, de vluchtelingenstromen binnen Europa en de gestegen energieprijzen. En over de stijgende kosten in het sociaal domein, met onvoldoende zekerheid op compensatie van het Rijk. Ook de invoering van de Wet open overheid (WOO), de klimaatadaptatie en de woningbouw vragen steeds meer geld en capaciteit van de gemeente.” Het college bereidt zich daarom voor op een situatie waarin de huidige financiële uitgangspunten worden ingehaald door de actualiteit. “Tegelijkertijd bezinnen wij ons op de rol en toegevoegde waarde van het gemeentebestuur bij de verschillende vraagstukken. Waar we nu meteen in actie kunnen komen, doen we dat.”

Vervolg

Het Collegewerkprogramma 2022-2026 en de programmabegroting 2023-2026 zijn te vinden op www.gemeentewestland.nl/begroting. Hier vind je ook het collegewerkprogramma als e-magazine. De behandeling van deze stukken door de gemeenteraad staat gepland voor 9 november 2022.