Home/Actueel / Nieuws/   Raad neemt in besloten vergadering voorbereidingsbesluit om bestemmingsplan te repareren

Raad neemt in besloten vergadering voorbereidingsbesluit om bestemmingsplan te repareren

Publicatiedatum: vrijdag, 17 augustus 2018

De Westlandse gemeenteraad nam op 14 augustus 2018 een voorbereidingsbesluit om het bestemmingsplan Honderdland Fase 2 te kunnen repareren. Waarom was dit zo urgent dat raadsleden tijdens het reces terug moesten komen en waarom kon het niet in het openbaar? De informatie op een rij.

Wat is een voorbereidingsbesluit?

De gemeenteraad verklaart met een voorbereidingsbesluit dat voor een bepaald gebied een bestemmingsplan wordt voorbereid of gewijzigd. Met een voorbereidingsbesluit wordt een gebied tijdelijk ‘op slot’ gezet om te voorkomen dat er in dat gebied ontwikkelingen plaatsvinden die niet gewenst zijn. Het geeft het college en de raad de gelegenheid het bestemmingsplan te repareren. Vanaf de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit worden er geen nieuwe vergunningaanvragen in behandeling genomen. Dit blijft zo totdat het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld.

Waarom moet het bestemmingsplan Honderdland Fase 2 gerepareerd worden?

Onlangs is ontdekt dat het bestemmingsplan Honderdland Fase 2 in Maasdijk er mogelijk toe zou kunnen leiden dat 2000 arbeidsmigranten in het plangebied gehuisvest kunnen gaan worden. Dit zou om verscheidene redenen een ongewenste ontwikkeling zijn. Er zouden in het dorp Maasdijk onevenredig veel arbeidsmigranten gehuisvest worden  in verhouding tot de lokale bevolking.

Huisvesting van arbeidsmigranten is toch al jaren speerpunt in Westland? Er moeten 2.000 bedden bij, dan is dit toch een uitgelezen kans?

Het college is van mening dat er extra bedden moeten komen voor arbeidsmigranten. Afspraak met de raad is dat zorgvuldig wordt gekeken naar spreiding over de dorpen en een min of meer evenredige verdeling naar inwoneraantal. De zeer recente ontdekking dat een bepaalde uitleg van de planregels in het bestemmingsplan Honderdland Fase 2 er mogelijk toe zou kunnen leiden dat alle 2000 bedden gerealiseerd kunnen worden in dit gebied, was voor het college reden om onmiddellijk te handelen en de raad bijeen te roepen voor een besloten vergadering. De vertrouwelijkheid is belangrijk om geen voortijdige aanvragen voor omgevingsvergunningen te moeten goedkeuren. Pas als het genomen voorbereidingsbesluit is gepubliceerd, treedt het volgens de wet in werking. Tot dat moment dient de gemeenteraad geheimhouding te betrachten over de beraadslagingen in de besloten vergadering en over het voorbereidingsbesluit en bijbehorende stukken die in de vergadering aan de orde waren.

Betekent dit dat huisvesting van arbeidsmigranten Honderdland Fase 2 nooit meer mogelijk is?

Nee, dat betekent het niet. Bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan kan er voor worden gekozen huisvesting van arbeidsmigranten toe te staan. Het is aan de gemeenteraad te besluiten of en zo ja, onder welke voorwaarden, dit mogelijk is.

Waarom was geheimhouding nodig?

Als bekend zou worden dat het bestemmingsplan op slot zou worden gezet vóórdat het voorbereidingsbesluit van kracht was, zouden ingediende vergunningaanvragen moeten worden getoetst aan het bestaande bestemmingsplan. Daardoor kunnen alsnog ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden en dat is nu juist wat je met het voorbereidingsbesluit wilt voorkomen.

Waarom zijn de raadsleden niet vooraf over het onderwerp geïnformeerd?

De raadsleden zijn uitgenodigd om te spreken over een urgente ruimtelijke kwestie die moet worden gerepareerd. In verband met het afbreukrisico wilde het college er alles aan doen om te voorkomen dat de informatie vroegtijdig naar buiten zou komen.

Hoe staat het met de huisvesting van arbeidsmigranten? De afspraak is toch dat Westland daar locaties voor zou gaan aanwijzen?

Het college heeft de afspraak met de raadsleden dat zij in september worden bijgepraat over de ontwikkelstrategie om te komen tot huisvesting voor arbeidsmigranten Westlandbreed. Spreiding van locaties over Westland heeft steeds een nadrukkelijke rol gespeeld in de discussies. Hetzelfde geldt voor de communicatie met omwonenden. Zorgvuldige communicatie is een extra reden om nu geen onomkeerbare ontwikkelingen op Honderdland te willen toestaan. Het is aan de gemeenteraad om straks een aangepast bestemmingsplan voor Honderdland Fase 2 vast te stellen. Als de raad op deze locatie toch huisvesting voor arbeidsmigranten wenst, dan kan dit meegenomen worden in het nieuwe bestemmingsplan en kan de raad daaraan zelf voorwaarden verbinden, zoals de omvang en tijdige communicatie richting bewoners en bedrijven.

Heeft de gang van zaken afgelopen week invloed op de discussie over de huisvesting van arbeidsmigranten?

Niet alle raadsleden waren gecharmeerd van het uitroepen van een raadsvergadering zonder dat zij de exacte reden van de vergadering vooraf kenden. Na uitleg tijdens de besloten raadsvergadering begreep vrijwel de gehele raad dat het onderwerp urgent genoeg was om tijdens het reces een extra raadsvergadering te houden. Immers, zonder reparatie van het bestemmingsplan staat de deur open voor ongebreidelde huisvesting voor arbeidsmigranten op één locatie. In september gaat het college met de gemeenteraad een discussie voeren over de huisvesting van arbeidsmigranten Westlandbreed.

Gesuggereerd is dat het voorbereidingsbesluit al vóór de raadsvergadering van dinsdagavond is genomen. Klopt dat?

Alleen de gemeenteraad kan een voorbereidingsbesluit nemen en die is dinsdagavond bijeen gekomen. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking na publicatie in Groot Westland. De formele publicatiedatum van Groot Westland is woensdag. De krant valt bij sommigen pas op donderdag op de mat. Daarom hanteert de gemeente als publicatiedatum donderdag. Tussen het nemen van het besluit en de publicatie zit een bepaalde tijd die door een initiatiefnemer kan worden benut om een aanvraag in te dienen. Die moet dan worden getoetst aan het bestaande bestemmingsplan, wat alsnog kan leiden tot een ongewenste ontwikkeling. Om zo min mogelijk ruimte te laten tussen het besluit van de raad en het moment dat het besluit in werking treedt, is veiligheidshalve alvast een advertentie naar Groot Westland gestuurd, zodat deze kon worden gepubliceerd in de krant van 16 augustus. Als de gemeenteraad dinsdag een ander besluit had genomen, dan had de gemeente hierover moeten communiceren en de publicatie laten rectificeren.

Wanneer treedt het voorbereidingsbesluit dan precies in werking?

  • De publicatie van het voorbereidingsbesluit staat in Groot Westland met op de voorkant 15 augustus 2018. Deze krant wordt in een deel van Westland op woensdag bezorgd en in een ander deel op donderdag.
  • Boven de gemeentelijke informatiepagina’s staat als publicatiedatum 16 augustus en niet 15 augustus om te voorkomen dat het deel van onze inwoners dat de krant donderdag pas krijgt de bekendmakingen te laat ziet.
  • In de publicatie over het voorbereidingsbesluit Honderdland Fase 2 is aangegeven dat deze in werking treedt een dag na bekendmaking. Dat is dus vrijdag 17 augustus 2018.

Waarom is voor deze handelswijze gekozen?

Het college heeft getracht zoveel mogelijk grip te houden op de ruimtelijke ontwikkelingen en de spreiding van de huisvesting van arbeidsmigranten. Daarom is de raad teruggeroepen van het reces en is vooruitlopend op het besluit veiligheidshalve al een advertentie verstuurd naar de krant. Het risico van ongewenste aanvragen was te groot.

Had de gemeenteraad deze extra vergadering kunnen weigeren?

Ja, de gemeenteraad bepaalt zijn eigen agenda. De raad heeft het verzoek van het college ingewilligd en was in meerderheid aanwezig. Als minder dan de helft van de raadsleden aanwezig was geweest, dan waren dat er te weinig geweest om een besluit te kunnen nemen.

Hoe blikt het college nu terug op de afgelopen week?

Het college heeft op basis van advies van ons advocatenkantoor besloten de raad te vragen zo spoedig mogelijk een voorbereidingsbesluit te nemen. De aanpak stond onder tijdsdruk, maar er is niet onzorgvuldig gehandeld. Het belang om als college en raad te kunnen sturen op het bestemmingsplan Honderdland fase 2 om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan, kon uitsluitend worden gediend door het spoedig treffen van een voorbereidingsbesluit door de raad. Communicatie voorafgaand aan de raadsvergadering zou vergunningsaanvragen kunnen uitlokken en deze inspanning teniet doen. Voorafgaand aan en tijdens de besloten raadsvergadering is de raad uitgebreid geïnformeerd over het voorliggende concept voorbereidingsbesluit. Het college betreurt het daarom ten zeerste dat na afloop van de besloten raadsvergadering, tegen de afgesproken geheimhoudingstermijn in, alle informatie uit de besloten raadsvergadering vroegtijdig naar buiten is gekomen.

Wat is de huidige stand van zaken?

Op woensdag 15 augustus rond 22.45 uur heeft de gemeente een aanvraag omgevingsvergunning voor een logiesgebouw voor arbeidsmigranten ontvangen. Aangezien dit nog voor de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit was, moet deze aanvraag worden getoetst aan het huidige bestemmingsplan. De gemeente inventariseert nu welke gevolgen dit heeft en de raad wordt zo snel mogelijk geïnformeerd.