Programmabegroting Westland 2024

De gemeente Westland is financieel gezond en heeft een stevige reservepositie. Wel wordt de gemeente geconfronteerd met grote tekorten in het sociaal domein en stegen de kosten door de hoge inflatie. Dit is te lezen in de programmabegroting 2024-2027, die het college deze week naar de gemeenteraad zond. De genoemde ontwikkelingen maken dat de gemeente de broekriem moet aanhalen om financieel gezond te blijven. Keuzes zijn onvermijdelijk.

Ondanks de minder rooskleurige situatie geeft het college een impuls aan een aantal voor de samenleving en economie belangrijke onderwerpen. Bijvoorbeeld aan de positionering van de glastuinbouw, onder andere in relatie tot de ruimtelijke puzzel. Ook besteedt het college extra aandacht aan kunst en cultuur en wordt ingezet op extra kunstgrasvelden bij sportpark Verburch, om daar nu en in de toekomst voldoende capaciteit te hebben. Verder wil het college bijdragen aan een goede woning voor de Westlanders en aan levensloopbestendig wonen, met daarbij passende zorg.

Woonlasten

Streven is de woonlasten gelijke tred te laten houden met de algemene prijsontwikkeling. In de begroting is daarom gekozen voor een aanpassing van het OZB-tarief en overige leges aan de consumentenprijsindex (CPI). Voor de afvalstoffenheffing en rioolretributie geldt een zogenaamd gesloten systeem, waarbij de tarieven kostendekkend zijn. Zoals gebruikelijk, stelt de gemeenteraad in december de definitieve tarieven vast. Investeringen en prijsstijgingen op het gebied van energie, arbeid en grondstoffen hebben mogelijk ook gevolgen voor de gesloten systemen. Mochten deze ontwikkelingen aanpassing van de tarieven noodzakelijk maken, dan worden deze in december verwerkt. 

Maatregelen

Om tekorten in de begroting 2024 te voorkomen, past het college vanaf 2024 een algemene maatregel toe, de 2% operatie, waarbij begrotingsbreed ten opzichte van de begroting van 2023 een bezuiniging van 2% wordt ingeboekt. Daarnaast schrapt het college oud beleid en ambities die niet langer actueel zijn. Dit levert voor de begroting van 2024 een bedrag op van een kleine € 3 miljoen. Ten slotte zorgt het college voor een realistisch Meerjaren Investeringsplan (MIP). Daarin staan alleen plannen die concreet zijn en is sprake van een realistische fasering. Een eerste optimalisering van het MIP in 2023 heeft een bedrag van € 1 miljoen kapitaallasten in 2024 opgeleverd.

De gemeenteraad behandelt de programmabegroting in zijn vergadering van 8 november 2023.