Ondernemers

Het coronavirus heeft veel impact voor u als ondernemer in gemeente Westland. Bekijk de meest gestelde vragen over het coronavirus. Aanvulling van de pagina vindt plaats zodra er meer informatie is.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Ondernemers die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden dreigen te komen, kunnen een beroep doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. De regeling was eerst voor een periode van drie maanden: van 1 maart tot en met 31 mei 2020, maar wordt nu met vier maanden verlengd (Tozo 2).

Tozo 1:

Er kunnen geen aanvragen meer voor deze regeling worden ingediend. Vanaf 1 juni geldt er een aangepaste regeling, dat is Tozo 2.

Heeft u een Tozo-aanvraag gedaan en een bevestiging ontvangen? Wacht dan bericht van ons af. Wij beseffen dat u snel duidelijkheid wilt en proberen uw aanvraag binnen vier weken af te handelen. Door de grote hoeveelheid aanvragen kan het soms langer duren.
Wij vragen hiervoor uw begrip en geduld en nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Tozo 2: vanaf 1 juni

Tozo 2 bestaat, net als Tozo 1, uit twee regelingen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor Tozo 2 komen deels overeen met Tozo 1, maar kent ook verschillen.

Wanneer en waar kan ik Tozo 2 aanvragen?

Tozo 2 loopt van 1 juni tot met 30 september 2020. U kunt Tozo 2 met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni, ook als u in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 geen aanvraag heeft gedaan  voor Tozo 1. Heeft u al een Tozo 1-uitkering, dan kunt u een verkorte aanvraag indienen. Het invullen kost u dan minder tijd.

Let op. U krijgt niet automatisch Tozo 2 wanneer u Tozo 1 heeft aangevraagd.

U geeft bij uw aanvraag de (geschatte) hoogte van de inkomens van uzelf en uw partner door en of uw situatie sinds uw vorige aanvraag veranderd is.

Voor hoeveel maanden kan ik Tozo 2 aanvragen?

De uitkering levensonderhoud kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli, augustus en september 2020. Heeft u bijvoorbeeld al een Tozo 1-uitkering over de maanden april, mei en juni 2020? Dan kunt u een Tozo 2-uitkering aanvragen voor juli, augustus en september. Heeft u een Tozo 1-uitkering over de maanden juni, juli en augustus, dan heeft kunt u een aanvraag indienen voor maand september 2020.

Voorwaarden Tozo 2 bijstand voor levensonderhoud?

Vraagt u een aanvullende uitkering  levensonderhoud aan, dan wordt een partnerinkomenstoets uitgevoerd. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van het recht op en de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum (€1.500,- voor samenwonenden) komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 2-uitkering levensonderhoud.
Meer informatie over het bepalen van uw inkomen vindt u bij 'Hoe en waar vraag ik de Tozo aan?'.

Voorwaarden Tozo 2 lening bedrijfskapitaal

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent: voor Tozo 1 en Tozo 2 is dat gezamenlijk maximaal € 10.157,-.

Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal moet u verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of een van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor Tozo lening bedrijfskapitaal. Wel kunt u Tozo 2 bijstand voor levensonderhoud aanvragen, mits u aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden voor Tozo 2 gewijzigd ten opzichte van Tozo 1?

Naar verwachting starten meer zelfstandig ondernemers de komende maanden weer op. Daarnaast werkt het kabinet toe naar de situatie na de noodmaatregelen. Daarom is voor deze overgangsfase gekeken naar aanpassing van de voorwaarden. Het uitgangspunt daarbij is dat de ondersteuning daar terecht moet komen waar die het hardst nodig is.

Door de invoering van de partnerinkomenstoets worden geen middelen verstrekt aan ondernemers met een goed verdienende partner. De verklaring dat geen sprake is van surseance van betaling of een staat van faillissement draagt eraan bij dat publieke middelen op zorgvuldige wijze worden ingezet. Het risico dat de lening niet kan worden terugbetaald en de ondernemer verder in de schulden komt wordt hiermee voorkomen.

Voor wie?

U kunt een aanvraag indienen wanneer u inwoner bent van de gemeente Westland.
Wanneer uw bedrijf gevestigd is in de gemeente Westland, maar u zelf buiten Westland woont, dan meldt u zich bij uw eigen woongemeente.
Ondernemers die in het buitenland wonen en een bedrijf in Nederland hebben kunnen de lening bedrijfskapitaal Tozo bij de gemeente Maastricht aanvragen. De gemeente Maastricht behandelt alle aanvragen uit het hele land.

Wanneer u de AOW-leeftijd heeft bereikt dan kunt u geen beroep doen op de aanvraag levensonderhoud (Tozo). U kunt wel, wanneer u dit nodig heeft een aanvraag doen voor de lening bedrijfskapitaal.        

Handig om te weten

We adviseren ondernemers dringend de aanvraag zelf in te dienen, zodat er geen vertragingen ontstaan. Doet u namens een ondernemer een aanvraag met E-herkenning? Dan moet u tijdens de aanvraag een machtiging indienen, zodat het aanvraagproces niet vertraagt.

Let op! Er zijn bedrijven die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van deTozo. Deze hulp is vaak niet kosteloos en heeft mogelijk  financiële gevolgen.

VOF

Wanneer u een VOF hebt, dan bent u genoodzaakt om per persoon een aanvraag in te dienen en niet één aanvraag voor de gehele VOF.

Flexibele arbeidskrachten

Voor flexibele arbeidskrachten is er een regeling die door het UWV wordt uitgevoerd en niet door de gemeente Westland. Dit is de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De TOFA is bedoeld voor werknemers met een flexibel contract, die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben en geen uitkering kunnen krijgen. De regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het UWV.

 

Voordat u de aanvraag start

Zorg dat u de volgende stukken bij de hand heeft als u begint met de aanvraag. Dan kunnen wij uw aanvraag zo snel mogelijk af handelen. Doet u dit niet, dan kan dit de afhandeling van uw aanvraag vertragen.

 • Identiteitsbewijs (ook van uw partner) - een rijbewijs voldoet niet -
 • Bankgegevens privé
 • Specificatie huur of hypotheek
 • Aangifte Inkomstenbelasting 2019 of als die nog niet gereed is 2018 van ondernemer zelf
 • Inschrijving Kamer van Koophandel

Als u ook of alleen een bedrijfskapitaal aanvraagt, levert u ook het volgende aan:

 • Bewijsstukken van de zakelijke kosten die u dringend moet betalen

Let op: Wanneer u als zelfstandig ondernemer in een samenwerkingsverband bedrijfskapitaal aanvraagt is er de verplichting  dat iedere zelfstandige ondernemer binnen het samenwerkingsverband hoofdelijke aansprakelijkheid accepteert voor de uit de bijstandsverlening ontstane verplichtingen.

 • Toelichting op de aanvraag Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)?

  U kunt als ondernemer een beroep doen op de regeling Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) als het gezinsinkomen onder het bijstandsniveau komt en er geen eigen geld is om in de zakelijke en/of privékosten te voorzien.

 • Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw

  Hoort uw bedrijf bij de sierteeltsector of bij bepaalde onderdelen van de voedingstuinbouw? En heeft uw bedrijf in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020 meer dan 30% verlies van omzet of brutowinst door de coronamaatregelen? Dan kunt u één keer een tegemoetkoming krijgen met de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19. Aanvragen kan tot en met 4 juni 2020 via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 • Welke belastingmaatregelen heeft de gemeente Westland voor ondernemers getroffen?
  • De gemeente stopt tot en met juni 2020 met het invorderen van gemeentelijke belastingen voor ondernemers. De betalingsverplichting blijft wel bestaan
  • De invorderingsrente voor gemeentelijke belastingen wordt tot nader order verlaagd van 4% naar 0,01%
  • Ondernemers kunnen voor maximaal 4 maanden uitstel van betaling krijgen als de totale openstaande schuld minder is dan € 20.000. Een verzoek daarvoor kan worden gedaan per e-mail of via telefoonnummer 14 0174
  • Bedrijven die door de maatregelen rondom het coronavirus in liquiditeitsproblemen dreigen te komen kunnen, onder strenge voorwaarden, een betalingsregeling aanvragen bij de gemeente. Dat kan per e-mail of via telefoonnummer 14 0174
 • Welke richtlijnen gelden er voor laden en lossen bij supermarkten?

  Om te zorgen dat de supermarkten voldoende bevoorraad kunnen blijven worden, zijn de venstertijden verruimd. Supermarkten moeten de richtlijnen van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) volgen.
   

 • Waar kan ik terecht met mijn vragen als ondernemer?

  Maakt u zich zorgen over de gevolgen van het coronavirus voor uw bedrijf?

  Het kabinet heeft uitzonderlijke economische maatregelen genomen om banen en inkomens te beschermen. Zie hier de maatregelen op een rij.

  Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus.

  De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

  Bij andere vragen over het coronavirus kunt u voor uw bedrijf bekijken op Rijksoverheid.nl/coronavirus of op het RIVM.
  Of ga naar de website van de Kamer van Koophandel.
  Heeft u dan nog vragen? Neem dan contact op met het adviesteam (Kamer van Koophandel) via 0800-2117.

  Westlandse bedrijven mogen voortaan verschillende locaties van hun bedrijf samenvoegen tot één WOZ locatie, meer info kijk op deze pagina.
  Door dit besluit hoeven tuinbouwbedrijven met meerdere locaties in Westland minder energiebelasting (‘ODE’, ofwel opslag duurzame energie) te betalen aan de rijksoverheid.


  Voor vragen over werktijdverkorting en WW-uitkering voor uw personeel kunt u terecht bij de Rijksoverheid.

  Bij de belangenverenging voor horeca in Nederland (KHN) kunt u ook informatie krijgen over het coronavirus. Kijk op khn.nl/corona voor een overzicht van alle informatie omtrent het coronavirus of neem contact op via corona@khn.nl of telefoonnummer (0348) 48 94 89 (tijdens kantoortijden) of via (0348) 48 94 11 (weekend).

 • Welk noodpakket economische maatregelen is er landelijk afgekondigd?

  Het kabinet heeft maatregelen genomen om banen en inkomens te beschermen. Bekijk de maatregelen op deze pagina.

 • Zijn er verruimde kredietregelingen?

  Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus.

 • Welke WOZ-maatregel is van toepassing voor Westlandse bedrijven?

  Westlandse bedrijven mogen voortaan verschillende locaties van hun bedrijf samenvoegen tot één WOZ locatie, meer info zie de volgende pagina.

 • Waar vind ik meer informatie over werktijdverkorting en WW-uitkering?

  Voor vragen over werktijdverkorting en WW-uitkering voor uw personeel kunt u terecht via de Rijksoverheid.

 • Hoe kan ik Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) aanvragen?

  De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen via de website van de RVO. Regeling TOGS geldt ook voor tattooshops.

 • Meer toegang tot financieringsmogelijkheden via de GO-regeling

  Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het garantieplafond van de GO is verhoogd naar 10 miljard euro. Lees het bericht hierover van de Rijksoverheid.

 • Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups

  Het kabinet maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen. Deze bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie. Daarom zullen op verzoek van het kabinet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) deze kredieten gaan verstrekken. Het kabinet stelt hiervoor in eerste instantie 100 miljoen euro ter beschikking. De verwachting is dat deze regeling in de vierde week van april toegankelijk zal zijn. Lees het bericht van Rijksoverheid.