Begroting 2019-2022 vastgesteld

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 6 november de begroting (pdf 5Mb) voor de jaren 2019 tot en met 2022 vastgesteld. De begroting is een belangrijk document, waarin  is aangegeven wat de gemeente de komende jaren gaat doen met onder andere het belastinggeld dat u betaalt. In de 'Begroting in één oogopslag' ziet u wat de belangrijkste punten zijn uit de begroting 2019.

De behandeling van de begroting is gecombineerd met bespreking van het WestlandProgramma 2018-2022 (pdf 780Kb) en het Uitvoeringsprogramma 2019 (pdf 1.6Mb). In het WestlandProgramma ‘Samen werken aan een nieuwe balans’ staan de ambities waar het college van burgemeester en wethouders de komende vier jaar aan gaat werken. In het uitvoeringsprogramma, dat jaarlijks wordt opgesteld, staan de concrete activiteiten die voortvloeien uit het WestlandProgramma. De financiële consequenties van deze maatregelen zijn een apart onderdeel van de begroting.

Moties en amendementen

Tijdens de raadsvergadering van 6 november heeft de gemeenteraad 27 moties en een amendement aangenomen (zie hieronder). Door middel van een motie kan de gemeenteraad een verzoek doen aan het college. Met een amendement kan de gemeenteraad een wijziging aanbrengen in de begroting. Door een aangenomen motie over de verlaging van de onroerend zaakbelasting voor woningen met 2%, stijgen de woonlasten minder dan in eerste instantie was aangekondigd. De bedragen die voor 2019 in de Begroting in één oogopslag staan zullen dan ook iets lager uitvallen.