Voorjaarsnota

Op deze pagina vindt u de Voorjaarsnota 2019 en voortgangsrapportages van de gemeente Westland. In de kolom rechts vindt u de documenten in een pdf bestand en/of als e-magazine. Hieronder vindt u per document een korte toelichting.

 • Voorjaarsnota 2019

  Zicht op sluitende begroting met ruimte voor investeringen

  Het college van burgemeester en wethouders is er in geslaagd de begroting voor de jaren 2020-2023 sluitend te krijgen. Ondanks de stevige financiële opgave die er ligt als gevolg van onder meer landelijke ontwikkelingen, is er in de begroting ook ruimte gecreëerd voor een aantal gewenste voorzieningen en maatregelen.  Om de begroting meerjarig sluitend te krijgen, wil het college onder meer de onroerendzaakbelasting op niet-woningen verhogen.

  De Voorjaarsnota 2019 is de opmaat naar de meerjarenbegroting 2020-2023 en schetst het financiële en beleidsmatige beeld voor de komende jaren. Ontwikkelingen in het gemeentefonds, jeugdzorg, de opgave voor de energietransitie, noodzakelijke investeringen in ICT en bijstelling van verwachte inkomsten uit leges en heffingen leiden tot een tekort in de begroting dat zonder noodzakelijke maatregelen oploopt tot € 13 miljoen  in 2023. Toch wil het college geld vrijmaken voor onder meer een fitpark in Heenweg, gecombineerd met gymfaciliteiten, de ontwikkeling van een aantal dorpscentra, nieuwbouw van zwembad De Hoge Bomen en de aanleg van twee metropolitane fietspaden.

 • Voortgangsrapportage Collegewerkprogramma 2017-2021

  "Extra geld voor verkeer, onderwijs en centrumontwikkeling"

  Het college van burgemeester en wethouders wil het komende jaar € 6,1 miljoen extra uittrekken om de ambities uit het Collegewerkprogramma waar te maken. Het gaat onder andere om investeringen in bereikbaarheid en verkeersveiligheid, onderwijskundige vernieuwing en de ontwikkeling van het Naaldwijkse centrum. Tegelijkertijd wordt de vermogenspositie van de gemeente verder versterkt. Dat is te lezen in de Voortgangsrapportage Collegewerkprogramma (CWP) 2017-2021, die vandaag is gepresenteerd.

  In juni 2014 verscheen het collegewerkprogramma voor de bestuursperiode 2014-2018. Het programma kreeg de titel “Nieuwe realiteit, Westlandse oplossingen. Samen werken aan een economisch sterk, sociaal krachtig en aantrekkelijk Westland’. Inmiddels zijn drie jaren verstreken en kan op basis van de voortgangsrapportage worden geconcludeerd dat de uitvoering van het CWP op koers ligt. Er zijn belangrijke stappen gezet in het versterken van de economie, het vergroten van de sociale kracht en het verbeteren van de leefomgeving.