Voorjaarsnota

Op deze pagina vindt u de Voorjaarsnota 2019 en voortgangsrapportages van de gemeente Westland. In de kolom rechts vindt u de documenten in een pdf bestand en/of als e-magazine. Hieronder vindt u per document een korte toelichting.

 • Voorjaarsnota 2019

  Zicht op sluitende begroting met ruimte voor investeringen

  Het college van burgemeester en wethouders is er in geslaagd de begroting voor de jaren 2020-2023 sluitend te krijgen. Ondanks de stevige financiële opgave die er ligt als gevolg van onder meer landelijke ontwikkelingen, is er in de begroting ook ruimte gecreëerd voor een aantal gewenste voorzieningen en maatregelen.  Om de begroting meerjarig sluitend te krijgen, wil het college onder meer de onroerendzaakbelasting op niet-woningen verhogen.

  De Voorjaarsnota 2019 is de opmaat naar de meerjarenbegroting 2020-2023 en schetst het financiële en beleidsmatige beeld voor de komende jaren. Ontwikkelingen in het gemeentefonds, jeugdzorg, de opgave voor de energietransitie, noodzakelijke investeringen in ICT en bijstelling van verwachte inkomsten uit leges en heffingen leiden tot een tekort in de begroting dat zonder noodzakelijke maatregelen oploopt tot € 13 miljoen  in 2023. Toch wil het college geld vrijmaken voor onder meer een fitpark in Heenweg, gecombineerd met gymfaciliteiten, de ontwikkeling van een aantal dorpscentra, nieuwbouw van zwembad De Hoge Bomen en de aanleg van twee metropolitane fietspaden.

 • Voortgangsrapportage Collegewerkprogramma 2017-2021

  "Extra geld voor verkeer, onderwijs en centrumontwikkeling"

  Het college van burgemeester en wethouders wil het komende jaar € 6,1 miljoen extra uittrekken om de ambities uit het Collegewerkprogramma waar te maken. Het gaat onder andere om investeringen in bereikbaarheid en verkeersveiligheid, onderwijskundige vernieuwing en de ontwikkeling van het Naaldwijkse centrum. Tegelijkertijd wordt de vermogenspositie van de gemeente verder versterkt. Dat is te lezen in de Voortgangsrapportage Collegewerkprogramma (CWP) 2017-2021, die vandaag is gepresenteerd.

  In juni 2014 verscheen het collegewerkprogramma voor de bestuursperiode 2014-2018. Het programma kreeg de titel “Nieuwe realiteit, Westlandse oplossingen. Samen werken aan een economisch sterk, sociaal krachtig en aantrekkelijk Westland’. Inmiddels zijn drie jaren verstreken en kan op basis van de voortgangsrapportage worden geconcludeerd dat de uitvoering van het CWP op koers ligt. Er zijn belangrijke stappen gezet in het versterken van de economie, het vergroten van de sociale kracht en het verbeteren van de leefomgeving.

 • Voortgangsrapportage Collegewerkprogramma 2015-2019

  "Op koers met realisatie Westlandse oplossingen"

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland wil de komende jaren tussen de € 3 en 5 miljoen extra per jaar uittrekken om de ambities uit het Collegewerkprogramma (CWP) waar te maken en de eigen vermogenspositie te versterken. Het gaat onder andere om investeringen in de infrastructuur, Greenport Horti Campus, de energietransitie, activiteiten in het kader van de drie decentralisaties in het sociale domein en zwembad De Hoge Bomen. Dat is te lezen in de Voortgangsrapportage  Collegewerkprogramma 2015-2019, die op 15 juni is gepresenteerd aan de gemeenteraad. De extra uitgaven worden gedekt uit de hogere algemene uitkering van het Rijk en de gemeentelijke reserves en door herprioritering van investeringen.

 • Midterm review Collegewerkprogramma 2014-2018

  "Woonlasten omlaag en € 7,5 miljoen extra voor groen en duurzaamheid"

  Inwoners van Westland gaan vanaf 2017 minder betalen aan gemeentelijke belastingen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders op 14 juni bekend gemaakt bij de presentatie van de ‘Midterm review Collegewerkprogramma 2014-2018’. Daarnaast wil het college € 7,5 miljoen extra uittrekken voor meer groen, levendige dorpskernen, energietransitie, herstructurering en maatschappelijke duurzaamheid. Hiervoor worden twee nieuwe fondsen gevormd: een leefomgevingsfonds en een duurzaamheidsfonds.

  In de Midterm review, die ook een preview biedt, is beschreven hoe ver het college is met de uitvoering van het CWP. Conclusie is dat de uitvoering van de meeste activiteiten op koers ligt en beoogde doelen al voor 50 % of meer zijn gerealiseerd. Daar waar prestaties achterblijven, worden inspanningen geïntensiveerd of wordt de koers bijgesteld.

  Midterm review Collegewerkprogramma 2014-2018 (e-magazine)

 • Voortgangsrapportage Collegewerkprogramma 2013-2017

  Er zijn belangrijke resultaten geboekt in de uitvoering van het Collegewerkprogramma (CWP) ‘Bouwen, Binden en Bereiken’. Ondanks de vijf jaar durende recessie en de daarmee samenhangende druk op de gemeentefinanciën heeft het college waardevolle impulsen kunnen geven op een aantal terreinen. Dat is te lezen in de Voortgangsrapportage CWP 2013-2017, die op 17 juni is gepresenteerd aan de gemeenteraad. Alle inspanningen zijn er op gericht om Westland ook op de langere termijn krachtig, sociaal, ondernemend en financieel gezond te laten zijn. Dat de gemeente opnieuw moet bezuinigen is vooral het gevolg van Rijksbezuinigingen die zorgen voor een lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds.

 • Voortgangsrapportage Collegewerkprogramma 2012-2016

  "Westland moet ambities bijstellen en keuzes maken"

  Ondanks het omvangrijke bezuinigingspakket dat vorig jaar is afgesproken zijn er belangrijke stappen gezet in de uitvoering van het Collegewerkprogramma. Dat blijkt uit de Voortgangsrapportage Collegewerkprogramma 2012-2016, die op 18 juni is gepresenteerd aan de gemeenteraad. Als gevolg van de economische crisis is het nodig om ambities bij te stellen en keuzes te maken; nieuwe bezuinigingen zijn onontkoombaar. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor voorstellen gedaan. Uitgangspunt is dat in het najaar een solide, sluitende begroting wordt gepresenteerd voor de jaren 2013-2016.

 • Voortgangsrapportage Collegewerkprogramma 2011-2015

  "Uitvoering collegewerkprogramma op koers maar extra bezuinigingen noodzakelijk"

  De gemeente Westland ligt op koers met de uitvoering van het collegewerkprogramma en de vorig jaar geformuleerde bezuinigingstaakstelling van € 19 miljoen. Dat blijkt uit de 'Voortgangsrapportage collegewerkprogramma 2011-2015', die op 14 juni is gepresenteerd aan de gemeenteraad van Westland. Door tegenvallers zijn echter nieuwe bezuinigingen noodzakelijk. Het college van burgemeester en wethouders komt met voorstellen hiervoor. Het streven is er op gericht om in het najaar een solide sluitende begroting te presenteren voor de jaren 2012-2015.