Overzicht collegebesluiten week 16

Vaststelling besluitenlijst

Datum besluit 16 april 2020

Toelichting

Concept besluitenlijst B&W 8 april 2020 ongewijzigd vast te stellen.    

20-126    Vaststellingsovereenkomst Bouhuisen en Waaijer

Datum besluit 8 april 2020

Beslispunten

1.    Een vaststellingsovereenkomst aan te gaan met DLN Bouhuisen Westland B.V. en B.V. Aannemingsbedrijf W.A. Waaijer.
2.    Het besluit tot weigering van de omgevings-vergunning voor de bouw van 13 woningen aan de Kerkstraat 127A te Kwintsheul in te trekken.

Toelichting:

Met dit besluit wordt de realisatie van 13 woningen aan de Kerkstraat 127A in Kwintsheul mogelijk ge-maakt.

20-128    Gemeenschappelijke regeling archeologie

Datum besluit 15 april 2020
1.    De gemeenteraad voor te stellen toestemming te verlenen voor de Gemeenschappelijke regeling Delft Westland Archeologie.
2.    De gemeenteraad kennis te laten nemen van het Uitvoeringsprotocol Gemeenschappelijke regeling Delft Westland Archeologie.
3.    De gemeenteraad kennis te laten nemen van de artikelsgewijze toelichting op de
Gemeenschappelijke regeling en het
Uitvoeringsprotocol.

Toelichting:

Het doel is om tot een gemeenschappelijke regeling (light) te komen, zodat we de samenwerking met de gemeente Delft met betrekking tot archeologie kunnen voortzetten. De gemeenteraad wordt gevraagd toestemming te verlenen voor de Gemeenschappelijke regeling Delft Westland Archeologie.

20-130    Ontwerp paraplubestemmingsplan wonen Westland

Datum besluit 15 april 2020

Beslispunten

1.    Kennis te geven van het voornemen tot voorbereiding van een 'Paraplubestemmingsplan Wonen Westland. 
2.    Het ontwerp ‘Paraplubestemmingsplan Wonen Westland’ aan te bieden voor wettelijk vooroverleg.
3.    Het ontwerp ‘Paraplubestemmingsplan Wonen Westland' conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage te leggen.
4.    De beleidsregels recreatieve verhuur woningen Westland ter inzage te leggen.
5.    De raad te informeren conform brief.

Toelichting:

Het ontwerp paraplubestemmingsplan ‘wonen Westland’ voorziet in een planologische regeling voor de wijze waarop woningen in Westland bewoond en/of gebruikt kunnen worden. Kamerbewoning, woningsplitsing en woongroepen zijn alleen nog mogelijk bij afwijkingsbevoegdheid (onder voorwaarden) voor het college van burgemeester en wethouders, terwijl recreatieve verhuur aan beleidsregels moet voldoen.

20-131    Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling bestemmingsplan 'Dijkweg nabij 11'

Datum besluit 15 april 2020

Beslispunten

1.    In te stemmen met de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het bestemmingsplan 'Dijkweg nabij 11'.
2.    In het kader van het bestemmingsplan 'Dijkweg nabij 11' geen milieueffectrapportage op te stellen.

Toelichting:

Plan is om ter hoogte van het perceel aan de Dijkweg naast nummer 11 in Naaldwijk een apparte-mentencomplex te realiseren met daarin 20 woningen en ruimte voor een maatschappelijke functie. Om hierin te kunnen voorzien is een nieuw bestemmingsplan opgesteld, waar deze vormvrije m.e.r.-beoordeling onderdeel van uitmaakt. (m.e.r. staat voor milieueffectrapportage). Met dit besluit wordt geconcludeerd dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen verwacht worden die zouden moeten leiden tot het doorlopen van een m.e.r.-procedure en het opstellen van een milieueffectrapport. Het besluit om geen m.e.r. te maken is benodigd voor de besluitvorming over het ontwerpbe-stemmingsplan ‘Dijkweg nabij 11’ te Naaldwijk.

20-132    Voorontwerp bestemmingsplan De Schakel te Maasdijk

Datum besluit 15 april 2020

Beslispunten

1.    Het voorontwerpbestemmingsplan ‘De Schakel te Maasdijk’ vrij te geven voor inspraak.
2.    Het voorontwerpbestemmingsplan ‘De Schakel te Maasdijk’ aan te bieden voor wettelijk vooroverleg.
3.    De raad te informeren conform brief.

Toelichting:

Met dit besluit wordt het voorontwerp bestemmings-plan “De Schakel te Maasdijk” in procedure
gebracht. Dit bestemmingsplan maakt juridisch planologisch de omzetting van een oude schoollocatie naar woningbouw met bijbehorende ontsluiting, parkeerplaatsen en groen mogelijk. De locatie zal naar verwachting worden ingericht met 21 huurwoningen, waarvan maximaal 5 grondgebonden woningen in het middeldure segment. Het betreft een globaal bestemmingsplan dat de mogelijkheid biedt tot het realiseren van 20 appartementen en 5 á 6 grondgebonden woningen, mits hierbij wordt voldaan aan de parkeernormering. Op het terrein zal minimaal 500 m² groen aan de zijde van de Prinses Wilhelmina-straat gerealiseerd worden en parkeerplaatsen
worden binnen het eigen plangebied gerealiseerd.

20-134    Raadsinformatiebrief voortgang centrumplan Monster

Datum besluit 15 april 2020

Beslispunten

1.    De raad conform brief te informeren over de voortgang in het Centrumplan Monster.

Toelichting:

Door het coronavirus kunnen de geplande bijeenkomsten voor de klankbordgroepen geen doorgang vinden. De planning is nu om deze sessies net voor en na de zomervakantie te houden. Ondertussen wordt er verder gewerkt aan de gebiedsvisie en de voorbereidingen voor de sloop. Verwachting is dat de gebiedsvisie rond de zomer gereed is en na het zomerreces ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

20-135    Leidraad Invordering Westland 2020

Datum besluit 15 april 2020

Beslispunten

1.    De Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen Westland 2019 in te trekken met ingang van de eerste dag na de bekendmaking van inwerkingtreding van de Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen Westland 2020.
2.    De Leidraad Invordering 2020 in werking te laten treden met ingang van de eerste dag na de bekendmaking en met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020, met dien verstande dat Artikel 19.3.5 van de Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen Westland 2020 terugwerkt tot en met 1 juli 2019;
3.    Deze Leidraad aan te halen als “Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen Westland 2020”.

Toelichting:

Met dit besluit wordt de “Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen Westland 2020” in procedure gebracht. De Leidraad van de gemeente Westland is afgeleid van de Leidraad van het Rijk. Net als de Rijksleidraad bevat de Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen uitsluitend  beleidsregels. Werkinstructies zijn niet opgenomen. De Rijksleidraad is op een aantal punten gewijzigd en de gemeentelijke leidraad moet daarom worden aangepast. Het betreft tekstuele wijzigingen, correcties of verduidelijkingen.    

20-136    Intentieverklaring matchingsregeling cultuur

Datum besluit 15 april 2020

beslispunten

1.    De intentie uit te spreken, door middel van het versturen van een brief aan minister Van Engelshoven, om mee te doen aan de matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK).

Toelichting:

Het ministerie heeft opnieuw een zogenaamde matchingsregeling ontwikkeld waarbij zowel gemeente als Rijk 50% bijdragen aan een subsidie voor cultuureducatie. Het college heeft de intentie om van deze matchingsregeling gebruik te maken. Hiervan wordt de minister op de hoogte gesteld door middel van een brief.

20-137    Benoeming tot Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS)

Datum besluit 15 april 2020

beslispunten

1.    De heer M.A.J. Leerdam voor de periode van zijn raadslidmaatschap te benoemen tot Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS).

Toelichting:

De heer M. Leerdam is vanuit zijn functie als raadslid benoemd als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand om huwelijken te kunnen voltrekken van vrienden en bekenden.

20-138    PlanMER behorende bij Omgevingsvisie 2.0

Datum besluit 15 april 2020

beslispunten

1.    De planMER en de Passende Beoordeling vast te stellen.
2.    De planMER behorende bij de Omgevingsvisie 2.0 ter inzage te leggen.

Toelichting:

Dit besluit vloeit voort uit de wettelijke verplichting om een planMER op te laten stellen bij het vormge-ven van een Omgevingsvisie. MER staat voor milieueffectrapportage. Dit is onderdeel van de gelijk-namige procedure, m.e.r.-procedure genoemd. Een m.e.r.-procedure is in 1987 in het leven geroepen om natuur en milieu een gelijkwaardige stem te geven in de besluitvorming rond plannen en projecten. Het opstellen van een milieueffectrapport (MER) is daarin altijd een vast onderdeel.
Dit planMER geeft een beeld van de effecten van de keuzes in de uiteindelijke Omgevingsvisie 2.0. Dit moet zorgen voor duidelijkheid bij het afwegen van beleid bij het nemen van besluiten. Het einddoel is een optimale kwaliteit van de fysieke leefomgeving in Westland, waarbij gewerkt wordt aan een optimale Westlandse balans tussen economische, ecologische en sociale belangen.
Het planMER wordt momenteel vastgesteld, zodat de visie en het planMER in de zomer ter inzage kunnen worden gelegd en voor het einde van 2020 definitief kunnen worden vastgesteld.

Beantwoording raadsvragen (artikel 42)

Datum besluit 15 april 2020

•    beantwoording artikel 42 vraag WV handelwijze begraafplaatsen (20-0087831)
•    beantwoording artikel 42 vragen WV Marktplein 's-Gravenzande (20-0099372)
•    beantwoording artikel 42 vragen LPF kandelaberen bomen flat Irenestraat Poeldijk (20-0102302)

Beantwoording raadsvragen (artikel 43)

Datum besluit 15 april 2020

•    beantwoording artikel 43 verzoek WV handelwijze begraafplaatsen (zie ook beantwoording art 42 vraag (20-0101268)