Besluitenlijst week 21

Vaststelling besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 12 mei 2020 (20-0144872) ongewijzigd vast te stellen.

Besluitdatum: 19 mei 2020

20-112 Initiatiefvoorstel van Westland Verstandig voor het tot stand brengen van seniorencomplex

 1. De raad te adviseren niet in te stemmen met het initiatiefvoorstel van Westland Verstandig voor het tot stand brengen van een senioren-complex.
 2. De raad conform brief te informeren over de wensen en bedenkingen van het college op het initiatiefvoorstel over het tot stand bren-gen van een seniorencomplex.
 3. De gemeentesecretaris mandaat te verlenen de brief aan te passen.

Toelichting:
Het college begrijpt goed dat de fractie van Westland Verstandig aandacht vraagt voor goede huisvesting van ouderen. Dit is een belangrijk onderwerp, dat als zodanig een prominente plek heeft gekregen in het Westlandprogramma. Het college heeft aangegeven zich in te zetten voor voldoende plekken voor onze ouderen in onder andere verpleeghuizen, zodat wie echt niet meer voldoende zelfredzaam is ook veilig kan wonen. Het voorstel zet de raad echter in een uitvoerende rol en dat is niet in overeenstemming met de Wet dualisering gemeentebestuur waarbij de raad een kaderstellende en controlerende rol heeft en het college een bestuurlijke en uitvoerende rol. Daarnaast komt er binnenkort een concrete gelegen-heid om aan die kaderstellende rol van de raad op dit punt vorm te geven (de vaststelling van de woonvi-sie). Ook heeft de gemeente bij dergelijke ontwikke-lingen alleen een stimulerende en/of faciliterende of participerende rol; met dit initiatiefvoorstel zou de gemeente een niet passende uitvoerende rol krijgen. Tot slot is het initiatiefvoorstel (nog) onvolledig, om-dat het personele en financiële consequenties heeft waarin niet wordt voorzien.

Besluitdatum: 15 april 2020

20-184 Voorfinanciering noodopvang kinderopvang na 11 mei 2020

 1. De eventuele kosten voor de noodopvang binnen de kinderopvang na 11 mei 2020 voor te financie-ren conform het verzoek van het Rijk voor zo lang de noodopvang nodig is of tot het Rijk anders be-slist.
 2. Het mogelijk te maken dat de kinderopvangorganisaties maandelijks een factuur naar de gemeen-te kunnen sturen voor de eventuele meerkosten die ze hebben als gevolg van de noodopvang.

Toelichting:
Dit besluit vloeit voort uit het besluit van het Rijk om ook na 11 mei 2020 de noodopvang binnen
de kinderopvang niet in rekening te brengen bij de ouders die werken in een cruciaal beroep of
gezinnen waarbij er sprake is van een kwetsbare situatie . Wanneer de kinderopvangorganisaties
toch meerkosten maken voor deze kinderen, kunnen zij hiervoor een beroep doen op de gemeente.

Besluitdatum: 19 mei 2020

20-188 Algemeen uitstel voor de indieningstermijn van aanvragen tot subsidie vaststelling tot 1 juli 2020

 1. De indieningstermijn van vaststelling van structu-rele en incidentele subsidies, zoals omschreven in art. 26 lid 2 en 4 ASV 2016, te verlengen tot 1 juli 2020 vanwege de bijzondere omstandigheden door de Corona-crisis op grond van art. 26 lid 9 ASV 2016.

Toelichting:
Een groot aantal van onze subsidiepartners maakt onderdeel uit van de vitale sector die een cruciale rol vervullen om de meest optimale zorg te kunnen bie-den/organiseren voor Westlandse inwoners. Dit vraagt van deze organisaties een andere prioritering, waardoor normale (administratieve) werkprocessen naar de achtergrond kunnen verdwijnen. Normaliter moeten aanvragen voor vaststelling van incidentele subsidies binnen drie maanden na realisering van de activiteit zijn ontvangen, voor structurele subsidies is de deadline 1 juni. Een beperkt aantal subsidiepart-ners heeft aangegeven deze deadline niet te kunnen halen. Met het besluit wordt de indieningstermijn voor aanvragen tot subsidievaststelling over 2019, verlengd tot 1 juli 2020.

Besluitdatum: 19 mei 2020

20-190 Procesbesluit terugvordering op zorgaanbieder

 1. Een civiele procedure te starten bij het uitblijven van vrijwillige terugbetaling van onterecht uitge-keerde facturen via pgb.

Toelichting:
De zorgaanbieder heeft lange tijd facturen voor niet aangeboden groepsbegeleiding gefactureerd aan een inwoner die het vervolgens heeft doorgestuurd aan de gemeente, die het op zijn beurt weer heeft vol-daan. Nu gebleken is dat die groepsbegeleiding nooit is afgenomen, is er onterecht een bedrag voldaan. De gemeente wil dit terugvorderen van de zorgaan-bieder. Het derdenbeding in de zorgovereenkomst tussen inwoner en zorgaanbieder biedt daar een grondslag voor.

Besluitdatum: 19 mei 2020

20-191 Bestuurlijk convenant AWZI NW en wensen en bedenkingen t.b.v. borgstelling

 1. Voornemen om tot een bestuurlijk convenant te komen met het Hoogheemraadschap van Delf-land, provincie Zuid-Holland en de kwekercoöpe-ratie (io) inzake de realisatie van een collectieve waterzuivering van afvalwater vanuit de glastuin-bouw.
 2. In dit convenant een borgstelling op te nemen van maximaal €1,9 mio met een jaarlijkse afbouw van 1/12 deel en de voorwaarde te verbinden dat HHD en de Provincie Zuid-Holland ook voor een evenredig deel borg staan.
 3. De raad conform (aan te passen) brief te informe-ren en op grond van artikel 169, lid 4, van de gemeentewet in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen voor 20 juni 2020.
 4. Besluiten af te wijken van artikel 1 de “Beleidsre-gels garanties gemeente Westland 2013”, inzake de koppeling met het verkrijgen van leningen.

Toelichting:
Het voorstel om te komen tot collectieve zuivering van GBM en nutriënten is respectievelijk de eerste en tweede stap naar het leveren van goed gietwater uit effluent vanuit de AWZI (stap 3). De gemeente Westland heeft vooral belang bij stap 3. Indien goed gietwater vervaardigd uit effluent van de AWZI gele-verd kan worden aan de glastuinbouwsector kunnen de grondwateronttrekkingen worden afgebouwd. Grondwateronttrekkingen hebben invloed op de zet-tingen in kwetsbaar gebied. Het gebied rond De Lier is zo’n kwetsbaar gebied waar veel verzakkingen optreden. Daarnaast heeft de gemeente Westland beleid vastgesteld waarbij een circulaire waterketen in 2050 een feit is. Het collectief zuiveren vormt een eerste opmaat naar een circulair watersysteem.
HHD zal met het project collectief zuiveren hoogst-waarschijnlijk moeten stoppen indien er geen borg-stelling komt van de gemeente Westland, waarmee het behalen van onze doelstelling van een circulaire waterketen, minder realistisch wordt.

Besluitdatum: 19 mei 2020

Beantwoording raadsvragen (artikel 42)

 • beantwoording artikel 42 vragen GBW Toepassen van regels rondom woningtoewijzing in Westland' (20-0077564)
 • beantwoording artikel 42 vragen GBW kosten van statushouders (20-0077582)
 • beantwoording artikel 42 vragen WV Flexibele schil van woningen voor spoedzoekers (20-0102116)
 • beantwoording artikel 42 vraag GBW Rapportage onderzoek woningbehoefte (20-0131463)
 • beantwoording artikel 42 vragen WV Overlast naast appartementengebouw ‘s-Gravenduijn (20-0133034)
 • beantwoording artikel 42 vragen WV Betere aan-duiding zebrapaden (20-0092112)
 • beantwoording artikel 42 (Vervolg)vragen WV Regiotaxi (20-0077502)

Besluitdatum: 19 mei 2020

Beantwoording raadsvragen (artikel 43)

 • beantwoording artikel 43 vragen WV aanleg brug nabij Endhof en Sint (20-0059124)

Besluitdatum: 14 mei 2020