Besluitenlijst week 25

Vaststelling besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 9 juni 2020 (20-0173983) ongewijzigd vast te stellen.

Besluitdatum: 16 juni 2020

20-157 Tijdelijk omgevingsvergunning strijdige bewoning agrarische bedrijfswoning met gedoogbrief

 1. Alle eigenaren/gebruikers die een gedoogbrief hebben ontvangen, waarin onder andere is bepaald dat zij zelf én een nieuwe eigenaar als niet-agrariër in de agrarische bedrijfswoning mogen blijven wonen en waarvoor bestemmingswijzigingen ter plaatse ruimtelijk ongewenst zijn, de mogelijkheid te bieden om een tijdelijke omgevingsvergunning voor maximaal 10 jaar aan te vragen.
 2. De voorwaarde 'totdat herstructurering in het gebied plaatsvindt' geconcretiseerd op te nemen in de vergunning.
 3. Op grond van artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen geen leges te heffen op voornoemde aanvragen.
 4. Eigenaren/gebruikers te informeren conform brief.
 5. De bereidheid uit te spreken handhavend op te treden indien eigenaren/gebruikers binnen 6 maanden na datum van verzending van de brief geen gehoor geven aan het aanvragen van een omgevingsvergunning.
 6. De raad te informeren conform brief.

Toelichting:

Dit besluit maakt het mogelijk voor eigenaren en/of gebruikers van een agrarische bedrijfswoning die in het verleden van het college een gedoogbrief hebben ontvangen voor burgerbewoning -zowel voor hen als een nieuwe eigenaar- een tijdelijke vergunning aan te vragen voor de afwijkende bewoning. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege indien herstructurering in het gebied plaatsvindt. Het gaat in totaal om 43 woningen.

Besluitdatum: 9 juni 2020

20-195 Compensatieregeling Corona Jeugdhulp

 1. Het addendum Financiering ongedekte kosten coronacrisis voor de jeugdhulp Haaglanden vast te stellen voor de periode maart tot en met mei 2020.
 2. Het mandaat te verlenen aan de directeur servicebureau voor het verlengen van de compensatieregeling.

Besluit burgemeester:

 1. De directeur servicebureau te machtigen het addendum financiering Jeugdwet af te sluiten.

Toelichting:

De maatregelen die getroffen zijn in verband met het coronavirus treffen ook de jeugdhulpaanbieders. Hulp wordt zoveel mogelijk geboden via beeldscherm in plaats van face to face. Door vraaguitval en/of verminderde inzetbaarheid van personeel (ziekteverzuim) kunnen de inkomsten van jeugd-hulpaanbieders dalen. Het Rijk en de VNG hebben afgesproken de jeugdhulpaanbieders hiervoor te compenseren. Kern van de afspraak is dat de financiering van de omzet wordt doorgezet op het niveau van voor de Corona crisis. Regionaal zijn deze afspraken uitgewerkt voor de jeugdhulpaanbieders die werkzaam zijn in de H10. De regeling geldt vooralsnog voor de periode maart tot en met mei 2020.

Besluitdatum: 2 juni 2020

20-209 Uitvoering motie "Kansen en mogelijkheden van kleine aanbieders"

 1. Conform brief de raad te informeren over de uitvoering van de motie "Kansen en mogelijkheden van kleine aanbieders"

Toelichting:

Tijdens de bespreking van de verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning is op 10 december 2019 de motie “Kansen en mogelijkheden van kleine aanbieders” aangenomen. Het college laat aan de raad weten dat de mogelijkheden om onderaannemerschap aantrekkelijker te maken worden onderzocht.

Besluitdatum: 2 juni 2020

20-187 Voorstel tot vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Bereikbaar Westland 2020-2023 

 1. Het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Bereikbaar Westland 2020-2023 vast te stellen.
 2. De raad conform brief te informeren.

Toelichting:

Het eerste Uitvoeringsprogramma Duurzaam Bereikbaar Westland voor de periode 2020-2023 is op grond van de Mobiliteitsvisie Westland 2040 opgesteld. Hierin wordt de voortgang van de concreet uit te werken en te realiseren maatregelen vermeld
(inclusief kosten en dekking), die nodig zijn om de in de Mobiliteitsvisie opgenomen ambities en doelstellingen te kunnen realiseren. Maatregelen waaraan in 2020 gewerkt wordt zijn het metropolitane fietspad Naaldwijk-Rottterdam, de verkenning Lightrail Den Haag-Naaldwijk-Rotterdam, de werkgeversaanpak en het opstellen van  het beleidsplan verkeersveiligheid. In het Uitvoeringsprogramma zijn de effecten van de Corona maatregelen nog niet meegenomen, omdat er nog onvoldoende informatie beschikbaar is.

Besluitdatum: 16 juni 2020

20-228 Bestuurlijke reactie accountantsverslag 2019

 1. De gemeenteraad conform brief te informeren over de bestuurlijke reactie op het accountantsverslag 2019.

Toelichting:

Met dit voorstel wordt het accountantsverslag 2019 aangeboden aan de raad. Net als in voorgaande jaren is sprake van een goedkeurende verklaring van de accountant.   

Besluitdatum: 16 juni 2020

20-230 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV Juva van 17 juni 2020  

 1. Te besluiten als aandeelhouder van de NV Juva:

         1.1 De Jaarrekening en het dividend 2019 van de vennootschap vast te stellen.
         1.2 Decharge te verlenen aan de directie en raad van commissarissen (RvC) van de vennootschap voor het gevoerde beleid, respectievelijk het toezicht daarop in 2019.
         1.3 De heer B.C. Fortuyn te benoemen tot lid van de RvC.

Besluit Burgemeester:
2. De heer B.P.M van der Stee aan te wijzen om de gemeente te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de NV Juva, hetgeen inhoudt het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen volgens voornoemde beslispunten.

Toelichting:

NV Juva heeft Westland uitgenodigd voor de jaarvergadering om de jaarrekening 2019 vast te stelen en een commissaris te benoemen. Westland is meerderheidsaandeelhouder (86,4%) van Juva en heeft de statutaire, doorslaggevende zeggenschap om de jaarrekening en het dividend 2019 vast te stellen. Het jaarrekeningresultaat komt uit op € 13,9 miljoen, waarvan € 13 miljoen aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd als dividend (net als in 2018). Gezien het aandelenbelang komt het dividend voor Westland uit op € 11,2 miljoen. Dat is conform de raming 2020.

Besluitdatum: 16 juni 2020

20-231 Bibobtoets Hertenlaan 2 Honselersdijk

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de Bibob-toets (geen bijzonderheden) en vast te stellen dat dit geen gevolgen heeft voor de vergunningverlening.

Toelichting:

Op 14 februari is een omzettingsvergunning verleend voor het pand Hertenlaan 2. Een van de voorschriften in deze vergunning was het uitvoeren van een Bibob-onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek geven geen aanleiding de reeds verleende vergunning in te trekken.

Besluitdatum: 16 juni 2020

20-232 Stimuleren hergebruik huisraad

 1. De procedure Aanvraag omgevingsvergunning milieu voor de milieustraat Naaldwijk te starten.
 2. In het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen op te nemen dat de inname van bedrijfsafval zich beperkt tot onverkoopbare huisraad van Westlandse kringloopwinkels.
 3. De commissie Ruimte mondeling te informeren op 16 juni.

Toelichting:

Naar aanleiding van de discussie over het niet langer innemen van onverkoopbare huisraad van kringloopwinkels door de milieustraten in Westland, heeft het college in gesprekken met de kringloopwinkels en de ODH verschillende oplossingsrichtingen verkend. De milieustraat is momenteel niet vergunningplichtig en valt onder de regelgeving uit het Activiteitenbesluit. Om onverkoopbare huisraad in te kunnen nemen, moet een omgevingsvergunning milieu worden aangevraagd.

Om te voorkomen dat ook kringloopwinkels uit buurgemeenten of bedrijven via de Westlandse milieustraat hun huisraad afvoeren, wordt een aantal voorwaarden gesteld. Zo krijgen de kringloopwinkels een toegangsbewijs en mogen zij maximaal een keer per week 5 m3 aanleveren. Ook zijn de
kringloopbedrijven alleen welkom tijdens de rustige uren (dinsdag t/m donderdag van 8.00-14.00 uur).

Besluitdatum: 16 juni 2020

20-233 Handhaving participatiewet en uittreden regionale samenwerking Sociale recherche

 1. Kennis te nemen van de tussenresultaten van het plan Natuurlijk Naleven.
 2. Te besluiten om de samenwerkingsovereenkomst Sociale Recherche Leidschendam-Voorburg e.o. per 1 juli 2020 op te zeggen en per 1-1-2021 uit te treden uit de samenwerking met vijf gemeenten.
 3. Het uittredingsbesluit conform brief bekend te maken aan het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Toelichting:

Voor de handhaving Participatiewet komt er per 1 januari 2021 een einde aan de regionale inzet van sociaal rechercheurs omdat de medewerkers van de gemeente Westland hiervoor worden opgeleid en ingezet. Sociaal rechercheurs hebben als taak om fraude met gemeentelijke sociale uitkeringen, op te sporen, te onderzoeken en te voorkomen.

Besluitdatum: 16 juni 2020

20-234 Raadsinformatiebrief over Wmo kwaliteit toezicht 2019 door GGD Haaglanden

 1. Kennis te nemen van de kwaliteit toezicht van de zorg en ondersteuning in het kader van de Wmo door GGD Haaglanden.
 2. De raad conform brief te informeren over de kwaliteit van de zorg en ondersteuning in het kader van de Wmo.

Toelichting:

Het college stuurt de raad ter informatie de Managementrapportage 2019 toezicht kwaliteit Wmo door GGD Haaglanden. De gemeente gebruikt deze rapportage om de kwaliteit van de Wmo-diensten te verbeteren. In de raadsinformatiebrief wordt het aantal calamiteitenonderzoeken, preventieve onderzoeken, opvolgonderzoeken en signaalonderzoeken die in 2019 zijn uitgevoerd in de regio Haaglanden kort toegelicht.

Besluitdatum: 16 juni 2020

20-235 Vaststellen gemeentelijke Jaarverantwoording kinderopvang 2019

 1. De Jaarverantwoording Kinderopvang Westland 2019 vast te stellen.
 2. De Jaarverantwoording Kinderopvang Westland 2019 in te dienen bij de Inspectie van het Onderwijs.
 3. De Jaarverantwoording Kinderopvang Westland 2019 aan de gemeenteraad ter kennisgeving voor te leggen conform brief.

Toelichting:

De jaarverantwoording Kinderopvang is een wettelijk verplichte verantwoording van het college aan het ministerie. Het laat zien hoe de gemeente de uitvoering van de wettelijk verplichte toezicht- en handhavingstaken, op de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang, heeft opgepakt in 2019.
Bij de uitvoering van de handhavingstaken is gebruik gemaakt van de “beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Westland 2019”.
De gemeente heeft voor het naleven van de wettelijke taken de A-status gekregen. Dit geeft aan dat de gemeente voldoet aan de wettelijk verplichte handhavingstaken.
In 2019 zijn alle – 98 - kinderopvanglocaties in de gemeente geïnspecteerd en is een 100% score gehaald voor de afhandeling van de aanvragen binnen de wettelijke termijn.

Besluitdatum: 16 juni 2020

20-237 Aanwijzing archiefbewaarplaats en aanwijzing gemeentearchivaris

In zijn hoedanigheid als zorgdrager voor archiefbescheiden besluit het college om:

 1. als gemeentearchivaris aan te wijzen: mr. drs. G.J.M. Blom;
 2. als archiefbewaarplaats aan te wijzen: Depot A en C, derde etage, Gemeentehuis aan de Verdilaan 7 te Naaldwijk.

Toelichting:

De gemeente is op grond van de Archiefwet verplicht een gemeentearchivaris en een archiefbewaarplaats aan te wijzen.

Besluitdatum: 16 juni 2020

20-240 Bestuurlijke reactie RKC-onderzoek complexe dienstverlening   

 1. In te stemmen met het bestuurlijke wederhoor als weergegeven in de brief

Toelichting:

Het college is tevreden met de conclusie van de Rekenkamercommissie dat inwoners en ondernemers met complexe vragen in het algemeen en op alle onderzochte taakvelden positief zijn over de dienstverlening van de gemeente Westland.  De procedure moet vlot en zorgvuldig  worden verlopen. Binnen dat kader wordt het standpunt van de RKC gedeeld dat gestreefd moet worden naar een maximale transparantie. Het college wil nog in 2020 een voorstel voor een vernieuwd dienstverleningsconcept aan de gemeenteraad voorleggen.   

Besluitdatum: 16 juni 2020

20-241 Schrijven college inzake Initiatiefvoorstel GBW-WV-D66-GL-PvdA inzake compensatieregeling OZB-heffing voor vrijwilligersorganisaties in Westland

 1. De raad te verzoeken dit voorstel aan te houden, nu het college positief staat t.o.v. dit initiatief en zich nog beraadt op de gerechtelijke uitspraak.
 2. De raad conform brief te informeren over de wensen en bedenkingen van het college op het initiatiefvoorstel over de compensatieregeling OZB-heffing voor vrijwilligersorganisaties.

Toelichting:

Het initiatiefvoorstel voorziet in een vrijstelling van de OZB, een lastenverlichting voor vrijwilligersorganisaties. Het college staat positief tegenover het voorstel, maar is van mening dat er nog juridische en financiële kanttekeningen bij het voorstel te plaatsen zijn en wil hier eerst goed naar kijken.    

Besluitdatum: 16 juni 2020

Beantwoording raadsvragen (artikel 42)

 • beantwoording art 42 GBW herontwikkeling Aloysiusschool Monster (20-0131106)
 • beantwoording artikel 42-vragen WV huurverhoging Arcade. (20-0164863)
 • beantwoording artikel 42 vraag LPF Wmo huishoudelijke hulp (20-0170590)
 • beantwoording artikel 42-vragen fractie WV inzake gebruik Aloysiusschool (20-0121479)   

Besluitdatum: 16 juni 2020