Collegewerkprogramma

‘Nieuwe realiteit, Westlandse oplossingen’ is het motto van het collegewerkprogramma voor de bestuursperiode 2014-2018. In het programma staat beschreven welke activiteiten het college van burgemeester en wethouders wil uitvoeren om Westland economisch sterk, sociaal krachtig en aantrekkelijk te maken. Het college werkt met een Westlandse aanpak: actie- en resultaatgericht, duurzaam en met een sterke wisselwerking tussen samenleving, bedrijfsleven en gemeente.

In het collegewerkprogramma zijn de ambities uit het Bestuursakkoord van de fracties CDA Westland, Gemeentebelang Westland, VVD Westland en Progressief Westland verwerkt tot een programma. Zowel op economisch als sociaal vlak vinden grote veranderingen plaats die vragen om een andere manier van (samen)werken. Daarom heeft het college als een van de doelen om de economie van Westland zo sterk te maken dat die tijdelijke schommelingen kan opvangen. Ook is per 1 januari 2015 veel veranderd binnen het sociaal domein. De gemeente heeft nieuwe (wettelijke) taken gekregen op het gebied van jeugdzorg, participatie en zorg, zoals de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze taken voert de gemeente inmiddels uit. Daarbij is er in alle aandachtsgebieden veel aandacht voor preventie, zodat iedereen kan meedoen.

Eindrapportage Collegewerkprogramma 2014-2018

Een sterk verbeterd wegennet, verfraaide dorpscentra, het World Horti Center, een zorgstelsel dat staat als een huis en een nieuw stuk natuur tussen ’s-Gravenzande, Monster en Naaldwijk. Het is slechts een greep uit de veranderingen die de gemeente Westland de afgelopen vier jaar heeft ondergaan. Veranderingen, al dan niet waarneembaar met het oog, die Westland economisch en sociaal sterker hebben gemaakt en de aantrekkelijkheid van de gemeente hebben vergroot. In de Eindrapportage Collegewerkprogramma 2014-2018 beschrijft het college van burgemeester van burgemeester wat er is waargemaakt van de ambities die zij vier jaar geleden had.