Wethouder Albert Abee

Wat is het belangrijkste dat u in ieder geval aan het eind van de collegeperiode gerealiseerd wilt hebben? “Vitale dorpen waar het prettig wonen is en waar inwoners elkaar ontmoeten. Verder wil ik het unieke glastuinbouwcluster behouden, versterken en klaar maken voor de toekomst. Ik wil begrip en draagvlak creëren bij inwoners voor de huisvesting van arbeidsmigranten en voor hen adequate huisvesting realiseren binnen de gemeentegrenzen.”

Investeren in een toekomstbestendig glastuinbouwcluster

Nederland is na de VS de grootste landbouwexporteur ter wereld, ons innovatieve glastuin-bouwcluster speelt hierin een prominente rol. Die (internationale) positie willen we vasthouden en versterken en daarmee bijdragen aan de oplossing voor het voeden van een groeiende wereldbevolking (voedselzekerheid), het leveren van gezonde producten (voedselveiligheid) en het kleuren en vergroenen van de wereld (bloemen en planten).

Om dit te bereiken is het nodig om middels een integrale aanpak het primaire, duurzame (glas)productie areaal voor de gemeente te behouden en zo het greenport cluster als geheel te versterken en toekomstbestendig te maken. Wethouder Abee: “We gaan dit zorgvuldig en in samenhang doen, met duidelijke beleidsdoelen en prioriteiten, we moeten nu de strategische keuzes voor de toekomst maken, zeker in een gemeente waar de grond zo schaars is als hier.”

De inzet en huisvesting van arbeidsmigranten maakt onlosmakelijk deel uit van het economisch gezond houden van de sector en de lokale economie van de gemeente Westland. In de toekomst krijgen we ook te maken met ontwikkelingen als veranderend ruimtegebruik, schaalvergroting, vertical farming, innovatieve teeltmethoden, productinnovatie, circulaire en energie neutrale productie etc. Op deze ontwikkelingen moeten we een duidelijke visie hebben. Samen met de sector, de gemeenteraad, maar ook de provincie en de nationale overheid gaat het college inzetten op een consequent en betrouwbaar beleid om het hele cluster toekomstbestending te maken en te houden.

Vitale dorpskernen

Onze inwoners wonen, winkelen en ontmoeten elkaar in de dorpskernen van de gemeente Westland. Het is belangrijk om deze kernen vitaal, aantrekkelijk en levendig te houden. Inwoners kopen steeds meer via internet, dit leidt tot toenemende en structurele winkelleegstand in de kernen. Samen met het MKB en de winkeliers gaan we kijken hoe het winkelbestand in de kernen toekomstbestendig gemaakt kan worden en hoe we om kunnen gaan met de leegkomende panden. Daarom werken we samen met de provincie Zuid-Holland om de leegstand ook in een breder regionaal kader aan te pakken.

Kust, recreatie en toerisme

Wethouder Abee: “De charme en het karakter, kortom de aantrekkelijkheid van de Westlandse kust liggen volgens mij niet in grootschalige recreatie en toerisme. Ik denk dat de belangrijkste vragen daar gaan over het weloverwogen invullen van de horeca. Daar gaan we op korte termijn mee aan de slag. Bij het (jaarrond) vergunnen van horeca en bij het eventueel bouwen in de kuststrook moet het kleinschalige karakter van onze kuststrook als uitgangspunt blijven gelden.”

Vestigingsklimaat

Westland heeft een sterke economie en een uitstekend vestigingsklimaat, bedrijven willen zich graag in onze gemeente vestigen. Helaas is de ruimte in Westland erg schaars. We zijn niet voor niets de meest dichtbebouwde gemeente van Nederland. Om economisch voorop te blijven lopen moeten we denken in integrale, creatieve oplossingen, niet alleen op het gebied van wonen, maar ook op het gebied van ondernemen en bedrijfshuisvesting.

Kennis en Innovatie

Sectorbreed blijven investeren in kennis en innovatie is noodzakelijk om het meest toonaangevende economisch cluster ter wereld te blijven. Voor het Greenportcluster zetten we daarbij in op meer sporen o.a.:
1.    faciliteren van nieuwe teelten en teeltvormen;
2.    stimuleren van ontwikkeling nieuwe (hoogwaardige en duurzame) technologieën;
3.    biobased en circulaire economy;
4.    randvoorwaarden scheppen voor vertical farming;
5.    medicinale inhoudsstoffen

Nevenfuncties

  • Lid Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat MRDH
  • Lid AvA Innovation Quarter
  • Lid DB en lid stichtingsbestuur Greenport West-Holland
  • Plaatsvervangend lid Greenboard van Greenport Nederland