Wethouder Ben van der Stee

‘Creatieve woonvormen voor jongeren’

Wethouder Ben van der Stee gaat zich onder andere inzetten voor meer woningen voor jongeren, een open bestuursstijl  en het heroverwegen van bepaalde uitgaven. “We gaan keuzes zichtbaarder maken."

Wonen: creatieve woonvormen voor jongeren

Wonen is veruit de grootste uitdaging voor Van der Stee. Ouderen, jongeren, mensen die zorg nodig hebben, statushouders, arbeidsmigranten: iedereen heeft een fijn thuis nodig. En hoewel er de afgelopen jaren al veel is gebouwd, is het woningtekort onder bepaalde doelgroepen nog groot. Het college legt het accent op jongeren. “Bestaande bouwprojecten doen nog te weinig voor jonge starters. Westland vergrijst, het is belangrijk dat we jeugd behouden in onze gemeente. We kiezen daarom voor innovatieve en creatieve oplossingen, bijvoorbeeld tiny houses en andere flexibele, kleine woonvormen. Ook hoger bouwen dan tot nu toe het geval is geweest en dubbel ruimtegebruik (bijvoorbeeld woningen boven een school) sluiten we niet uit. ”

Doorstroming op gang
Een tweede woonuitdaging is het op gang brengen van de doorstroming, want “heel Haaglanden zit vast.” Dat betekent  onder andere dat er meer servicewoningen moeten komen, waar ouderen vanuit eengezinswoningen naartoe kunnen verhuizen. Zij laten dan weer een woning achter voor een jong gezin. Van der Stee vraagt aan de raad om extra menskracht en budget om de woonambitie mogelijk te maken. Maar hij nodigt ook marktpartijen uit om met hem mee te denken. “Kom met creatieve ideeën. Van oudsher zorgen corporaties voor sociale huurwoningen, maar we vragen ook aan marktpartijen om nu – met de lage rente – hierin te investeren.”

Nieuwe bestuursstijl: zichtbare keuzes

Het college gaat veel inzichtelijker maken welke keuzes hij maakt en waarom. En dat in duidelijke, begrijpelijke taal. Zo weet de raad – die uiteindelijk de beslissingen neemt – beter welke afwegingen zijn gemaakt. “We zeggen niet: dit is het voorstel, teken maar bij het kruisje. We laten zien wat de alternatieven zijn en welke kosten daaraan zijn verbonden. Er is simpelweg geen budget om alles te doen. Stel, er ligt ergens een leeg stuk grond. Wat gaan we daar bouwen? Woningen, scholen, een sportcentrum? Wat zijn de kosten en welke problemen lossen we ermee op? Zo maken we onze keuzes veel zichtbaarder dan voorheen.”
Daarnaast gaat het college veel meer samen met inwoners oppakken. Onder het motto ‘Westland daagt uit’ wordt aan Westlanders gevraagd veel meer zelf met initiatieven te komen als ze denken het beter te kunnen dan de gemeente. “Met de kernbezoeken zijn we daar al mee begonnen, dat werkt  goed. Mensen komen naar ons toe met suggesties. Goede ideeën kunnen wij – met toestemming van de raad – faciliteren.”

Financiën tegen het licht

Binnen de begroting van een gemeente ligt veel vast voor wettelijke taken. Daarnaast heeft de gemeente ruimte om eigen keuzes te maken. Westland heeft voor ongeveer 150 miljoen euro aan wensen. Dat is veel meer dan er beschikbaar is. “De komende maanden gaan we alle taken en ambities die we hebben tegen het licht houden en samen met de gemeenteraad en de Westlanders bepalen waar we ons geld aan uit gaan geven. Welke keuzes maken we? Wat gaan we wel doen en waar stoppen we mee? Hoe geven we ons geld verantwoord uit? Er moet een betere balans komen in onze uitgaven.”
Daarnaast ligt er nog een andere fundamentele vraag die het college wil stellen: waar is de gemeente wel en waar niet van? “Bijvoorbeeld op het gebied van internationalisering en het organiseren van evenementen. Als er geen wettelijke verplichting ligt, wat is onze rol dan wel? Mijn ambitie op dit vlak kun je als volgt samenvatten: Westland financieel op orde brengen met een goede dienstverlenende organisatie.”

Nevenfuncties

 • Plaatsvervangend lid AB GGD Haaglanden
 • Lid AB Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)
 • Lid RvV ontwikkelmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW)
 • Lid AvA Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom CV/BV
 • Lid AvA NV Juva Holding
 • Lid AvA NV Huisvuilcentrale Noord-Holland HVC
 • Lid AvA gemeenschappelijk Bezit Evides NV
 • Lid AvA Bank Nederlandse Gemeenten
 • Lid AvA Sociaal Kernteam BV (SKT)
 • Lid AvA Patijnenburg BV
 • Lid bestuur Stichting Groepshuis MacDonald Den Haag (Scouting)
 • Lid AvA HVC Geothermie BV
 • Lid AvA World Horti Centre Onroerend Goed BV