Wethouder Cobie Gardien-Reinders

‘Samen met inwoners de juiste keuzes maken’

Huizen, kassen, wegen, bedrijven: ze moeten allemaal zo goed mogelijk worden verdeeld over het Westlandse grondgebied. En zoals bekend is dat in het overvolle Westland knap lastig: elk stukje  grond heeft al een bestemming. Aan wethouder Cobie Gardien om te kijken hoe we de ruimte optimaler kunnen inrichten. En daar krijgen de Westlanders een belangrijke stem in.

Anders omgaan met de ruimte

Cobie Gardien, verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en planontwikkeling, gaat het anders aanpakken. Door meer te bouwen en ontwikkelen vanuit een visie. “Eerst moeten we vaststellen wat we belangrijk vinden. Hoe hoog willen we bouwen? Waar willen we bedrijven? Hoeveel groen willen we? Elk plan waar een projectontwikkelaar vervolgens mee komt moet passen bij deze visies.”
De stip op de horizon is wel duidelijk: het college wil meer betaalbare woningen bouwen en er is meer groen nodig. Daarbij wordt ook gekeken  naar creatieve oplossingen, zoals het ombouwen van kantoren tot woningen of het creëren van kleinere woningen. Vraagstukken zijn er nog volop, zoals de discussie rond hoogbouw. “De één zegt ‘het hoort niet bij Westland’, de ander ziet het als dé oplossing. Het is de uitdaging om daarin de juiste keuzes te maken.”

Omgevingswet

Die keuzes maakt het college niet alleen. Vanaf 1 januari 2021 geldt de nieuwe Omgevingswet. Een belangrijk punt in de nieuwe wet is dat inwoners in een vroeg stadium bij de omgevingsplannen worden betrokken. Dit sluit aan bij de manier waarop het Westlandse college het wil aanpakken, met bijvoorbeeld inwonersbijeenkomsten en internetenquêtes. Gardien: “Bij ontwikkelingen hebben we het vaak over drie P’s: people, planet (leefbaarheid) en profit (economie). Die moeten in Westland beter in balans worden gebracht. Daarom zetten we in op meer groen en beleving waar dat mogelijk is.” Een punt van aandacht daarbij is de term ‘lokale afwegingsruimte’ uit de wet. Als gemeente kun je meer zelf bepalen (in plaats van de provincie of het Rijk) wat je in een gebied wilt en wat bijvoorbeeld je geluidsnormen zijn. Horeca? Natuur? Bedrijventerrein? De keuze die je maakt heeft gevolgen voor je buren. “Afstemming met de buurgemeenten is daarom nog belangrijker”, zegt Gardien. “Zo kunnen we bijvoorbeeld voorkomen dat wij een stiltegebied plannen naast een plek waar een buurgemeente een woonwijk of bedrijventerrein gaat aanleggen.”

Pilots met participatie

In het kader van de nieuwe Omgevingswet gaat het college eerst uitzoeken wat goed werkt, zoals in een pilot voor het centrum van Poeldijk. Ook bij het centrumplan voor Wateringen en een nieuwe woonwijk in Kwintsheul worden inwoners en ondernemers eerder betrokken. Gardien: “Ik ben ervan overtuigd dat hun inbreng leidt tot een prettiger leefomgeving. Als mensen hebben meegedacht zullen ze de plannen eerder steunen en begrip hebben voor de keuzes die gemaakt worden.” Gardien blijft daarbij wel realistisch: je kunt nooit iedereen tevreden stellen. “Als college moeten we een weging maken en de grootste gemene deler eruit halen.”

Nevenfuncties

  • Lid RvC ontwikkelmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW)
  • Voorzitter Stuurgroep (directie) Juliahof VOF
  • Lid AvA Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom CV/BV