Wethouder Leen Snijders

‘Meer investeren in groen en water’

Zorgen dat onze straten en parken schoon en mooi blijven, wateroverlast in de toekomst voorkomen, één grote nieuwe gemeentewerf en nog betere afvalscheiding. Het zit allemaal in het pakket van wethouder Leen Snijders. Zijn ideologie: “We moeten dit stukje aarde goed nalaten aan volgende generaties.

Verbeteren en uitbreiden van het groen

De mogelijkheden zijn beperkt, maar dit college ziet ze toch: meer groen creëren in het volgebouwde Westland. En dan gaat het niet om groene weilanden of voetbalvelden, maar om nieuwe natuur, zoals natuurlijke oevers in Poelzone en meer bomen, planten en struiken in nieuwbouwwijken. “Groen en water willen we verbeteren en uitbreiden”, zegt Snijders. “Dat vraagt soms om onderhandelingen, want Westland is vol en iedereen wil wat. We hebben het tij mee, maar de financiën zijn beperkt. In nieuwe uitbreidingsplannen, zoals Westlandse Zoom en Waelpark, is aandacht voor groen een vereiste. Ik ben heel blij met de uitbreiding van het Prinsenbos in Naaldwijk. We willen extra grond aankopen om dit recreatiegebied te vergroten. Dit is heel goed voor de leefbaarheid in onze gemeente.”

Water: opvangen en doorlaten

Om ook in de toekomst heftige regenbuien te kunnen opvangen komen er drie grote waterbergingen met een inhoud van 50.000 m3, in ’s-Gravenzande, Poeldijk en Naaldwijk. Dit gebeurt in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland, dat mee-investeert. “De schetsen liggen er al. Ik los hiermee niet het probleem van wateroverlast op, maar het is een stap in de goede richting.” Deze wateropvang is ook hard nodig om een ander klimaatprobleem het hoofd te bieden: hittestress en grote droogte in de zomermaanden. Op veel plaatsen is Westland te veel verhard met steen of beton, waardoor het water onvoldoende de grond in zakt. Snijders hoopt dat steeds meer Westlanders hun eigen tuin van meer planten gaan voorzien. “Maar we moeten ook zelf als gemeente het goede voorbeeld geven. Er is nu de campagne ‘Steenbreek’: tegels eruit, planten erin. Ik hoop dat daar een wervende kracht van uitgaat.”

Nieuwe Gemeentewerf Naaldwijk

De twee huidige gemeentewerven in Naaldwijk en Monster waar we ons grofvuil en afval heen kunnen brengen voldoen niet meer. Daarom komt er één grotere nieuwe werf in Naaldwijk. Waar is nog onbekend. Een grotere werf is nodig, omdat we steeds meer afval gescheiden inzamelen en hergebruiken. In het verlengde hiervan krijgt Westland een nieuw systeem van afvalinzameling. “We gaan het zogenoemde PMD ophalen bij huishoudens”, zegt Snijders. “Dat kan met een container of plastic zak, afhankelijk van waar je woont. Het gaat om Plastic, Metaal en Drinkverpakkingen. Het restafval dat dan nog overblijft halen we minder vaak op. Op deze manier hopen we het restafval terug te brengen van 200 naar 100 kilo per persoon in 2020.” Dat vraagt inzet van alle Westlanders. “Je moet er een zekere passie voor hebben. We gaan met een campagne duidelijk uitleggen waarom het nodig is. We plegen nu roofbouw op onze aarde, dat moet echt anders. Ik vind: wat we kunnen doen moeten we doen.”

Nevenfuncties

  • Lid AvA en RvC ontwikkelmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW)
  • Lid ADV Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland
  • Lid Afsprakenkader Emissieloze kas regio Westland-Oostland
  • Lid Gemeente-delegatie deelstroom-gebied Rijn-West - Europese Kaderrichtlijn Water
  • Lid  Bestuursovereenkomst Water- en Klimaattafel
  • Lid AvA NV Juva Holding
  • Lid AB en DB Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)
  • Lid Midden-Delflandraad