Wethouder Piet Vreugdenhil

‘Het goede doen voor kwetsbare inwoners’

De goede dingen blijven doen en ondertussen nadenken over kostenbeheersing. Dat is wat wethouder Piet Vreugdenhil te doen staat in het sociale domein. De onderwerpen die hij extra onder de aandacht wil brengen: meer verpleeg- en revalidatiebedden, bestrijden van eenzaamheid en ondersteuning van mantelzorgers.

Eerst even het moeilijke, maar eerlijke verhaal. De budgetten voor zorg, welzijn en sociale zaken staan onder druk. Om de beperkte financiële middelen zo efficiënt mogelijk uit te geven gaat de gemeente zorg op een andere manier inkopen. Dat geldt zowel voor de jeugdzorg als de zorg aan ouderen en mensen met een beperking (Wmo-zorg). “In de jeugdzorg heeft Westland het – in tegenstelling tot het landelijke beeld – best goed voor elkaar. En we blijven ook doen voor onze jeugd wat nodig is. Maar tegelijkertijd is ons budget beperkt.  Om de kosten beter te beheersen gaan we de zorg op een andere manier inkopen, waarbij we meer naar het resultaat kijken. Welke zorg of behandeling is echt nodig en tot welk resultaat moet het leiden?” Hetzelfde geldt voor de zorg aan ouderen of mensen met een beperking. Vreugdenhil: “Onze inzet is: mensen behouden de zorg die nodig is. We moeten het goede doen voor kwetsbare inwoners. Maar we moeten ook realistisch zijn: het bedrag dat we kunnen uitgeven kent een grens. De tijd dat alles kon ligt achter ons.” Dit gezegd hebbende komt Vreugdenhil tot drie onderwerpen die zijn volle aandacht krijgen.

Meer verpleeghuis- en revalidatiebedden

De afgelopen jaren was het de tendens om ouderen zoveel mogelijk thuis te laten wonen met behulp van thuiszorg, mantelzorgers en buren. Nu blijkt dat in lang niet alle gevallen mogelijk, met schrijnende situaties tot gevolg. “We lopen tegen de grens van de participatiesamenleving aan”, zegt Vreugdenhil. “Er is behoefte aan meer verpleeghuis- en revalidatiebedden, liefst zo nabij mogelijk.” De wethouder is  daarover in gesprek met zorginstellingen Pieter van Foreest en Careyn en zorgverzekeraar DSW. Heel concreet gaat het  om uitbreiding van de Naaldhorst in Naaldwijk en De Ark in Wateringen. “We willen meer plekken in Westland zelf, zodat partners, kinderen en vrienden op bezoek kunnen blijven komen.”

Bestrijden van eenzaamheid

Eenzaamheid in Westland? Onze gemeente staat toch zo bekend om de sterke sociale banden? “Ja, helaas, ook in onze gemeente wonen veel eenzame mensen, vooral ouderen”, zegt Vreugdenhil. “Er komen steeds meer ouderen, de sociale betrokkenheid is niet altijd meer vanzelfsprekend, mensen gaan minder vaak naar een kerk, sporten lukt niet meer, hun kinderen hebben het druk. En zo raken deze Westlanders geïsoleerd, wat weer leidt tot gezondheidsproblemen. Het is stil verdriet achter de voordeur, waarbij mensen vaak niet meer doen dan de dag zien door te komen.”
Vitis doet al veel op dit gebied en er ontstaan initiatieven zoals Westland Ontmoet. Maar er moet meer gebeuren om eenzaamheid – “het dreigt volksziekte nummer één te worden” – te bestrijden. Wat kan je hier als gemeente aan doen? “We onderzoeken mogelijkheden voor woon-zorgconcepten met een mix van jongeren, ouderen en gezinnen. We moeten het hier hebben van particulier initiatief, maar wij kunnen wel initiatieven faciliteren die leiden tot meer ontmoeting en zorg voor eenzame Westlanders.”

Mantelzorgers ondersteunen

In onze participatiemaatschappij zijn we meer gaan verwachten van mantelzorgers: partners, kinderen of familieleden die een (groot) deel van de zorg voor een naaste op zich nemen. “Er gebeuren veel goede dingen op dit gebied in Westland”, zegt Vreugdenhil, “en het is erg fijn dat dit sociale netwerk er is en mensen bereid zijn vrijwillig zorg te verlenen.” Tegelijkertijd is bekend dat de zorg die mantelzorgers vaak jarenlang liefdevol geven ook te veel kan zijn. Een demente partner of een gehandicapte moeder verzorgen – soms met een betaalde baan erbij: het is ook heel zwaar. “De overbelasting van mantelzorgers is een groeiend probleem, ook in Westland”, zegt Vreugdenhil. Als college realiseren we ons dat hier iets aan moet gebeuren. Bijvoorbeeld in de vorm van meer respijtzorg: de zorgvrager verblijft tijdelijk buiten de deur, zodat de mantelzorger even vrij heeft.”

Nevenfuncties

  • Lid AB GGD Haaglanden
  • Lid bestuurlijke adviescommissie GGD
  • Lid bestuurlijke adviescommissie Veilig Thuis
  • Voorzitter bestuur Servicebureau H10