Wethouder Pieter Varekamp

‘Nieuwe energie biedt kansen’

Van fossiele brandstoffen naar natuurlijke energiebronnen als zon en aardwarmte: ook in Westland gaan we die kant op. Wethouder Pieter Varekamp is verantwoordelijk voor het beleid rond deze ‘energietransitie’. “Niet dwingen, maar uitnodigen”, is zijn motto. Andere aandachtspunten van deze wethouder: betere verkeersdoorstroming en ruimte voor agrologistieke bedrijven

Nieuwe energiebronnen

Overstappen op andere energiebronnen: het is niet vandaag of morgen geregeld. In de tweede helft van 2019 komt er een Westlands Energie Akkoord. Varekamp nodigt de tuinbouwondernemers uit om mee te denken. “Alle ogen zijn gericht op de overheid, maar we kunnen dit alleen doen in samenwerking met het bedrijfsleven. De energietransitie nodigt uit tot innovatie en biedt nieuwe kansen voor het bedrijfsleven. Zoals het gebruik van aard- en restwarmte voor het verwarmen van kassen, andere prijsstelling en daarmee andere teelten. Zoals algen die bruikbaar zijn in de farmacie en voedingsindustrie. Veel tuinders doen graag mee: een aantoonbaar groen product doet het immers goed in de markt.”

Gasloze wijken
Over pakweg dertig jaar moeten alle huishoudens het zonder aardgas stellen. Dat betekent dat we voor onze kooktoestellen en verwarming aangesloten moeten worden op alternatieven, zoals een warmtenet van aardwarmte. “Dat gaan we wijk voor wijk doen”, zegt Varekamp, “liefst op natuurlijke momenten tegelijk met andere geplande werkzaamheden.” De gemeente heeft de regie en werkt nauw samen met de netbeheerder, corporaties en particuliere eigenaren. De eerste gasloze wijk wordt Polanen in Monster, zo is de bedoeling, met subsidie van het Rijk. En de oude gasleidingen? “Die hoeven niet meteen de grond uit. Later kunnen we ze mogelijk gebruiken voor biogas of waterstof. We moeten in deze opgave echt ver vooruitkijken en blijven innoveren.”

Bereikbaarheid: maakt gebruik van ICT

De bereikbaarheid en verkeersdoorstroming van Westland zijn al jaren punt van aandacht. De oplossing ligt niet alleen in meer asfalt, vindt dit college. Natuurlijk, verbreding van de Wippolderlaan en de komst van de Blankenburgtunnel zullen bijdragen aan betere doorstroming en bereikbaarheid. Maar voor een totaaloplossing moeten we anders leren kijken naar het vraagstuk mobiliteit. “Nieuwe ICT biedt volop mogelijkheden”, zegt Varekamp: “Er bestaan slimme systemen en apps waarbij vrachtwagenchauffeurs en automobilisten niet alleen kunnen zien wanneer het druk is op de weg, maar zich ook kunnen aanmelden bij een verkeerssysteem zodat een betere doorstroming gegarandeerd is. Of een app die vrachtwagens koppelt zodat ze efficiënter achter elkaar aanrijden. Bedrijven in Westland staan zeer welwillend tegenover experimenten hiermee.”
Daarnaast blijft het college inzetten op beter openbaar vervoer. Vanaf zomer 2019 rijdt het R-net, een snelbus, door Westland, een hoogwaardige snelbus. Daarnaast wil het college de mogelijkheid van lightrail blijven onderzoeken en komen er ‘fietssnelwegen’. Varekamp: “Op een e-bike ben je in drie kwartier in hartje Den Haag. Die opkomst van de snelle fiets brengt wel weer een ander probleem met zich mee: veiligheid. We willen de doorstroom met de fiets verhogen, maar er zijn ook meer gescheiden rijbanen nodig in de bebouwde kom.”

Ruimte voor agrologistieke bedrijven

De agrologistiek is een grote en belangrijke economische factor in Westland. De sector verzorgt onder andere het verhandelen, rijpen, verpakken vervoer van (verse) producten, ook als ze elders in binnen- of buitenland zijn geteeld. Al langer is bekend dat er een tekort aan ruimte dreigt voor de agrologistiek. Voor de sector ziet Varekamp twee uitdagingen: verkeersdoorstroming en groei. “Ook hier valt met slimme ICT-oplossingen winst te halen. Bijvoorbeeld in groepsvervoer, waarbij verschillende ondernemers hun producten combineren tot één vracht. De markt moet dit zelf oppakken, maar de gemeente kan dit stimuleren en bedrijven aan elkaar koppelen.”
Het college wil het ook aantrekkelijker maken voor bedrijven om zich in Westland te vestigen. Binnen en buiten de agrologistiek. “Het gaat ons om bedrijven die niet veel ruimte nodig hebben maar wel van toegevoegde waarde zijn voor het glastuinbouwcluster. Bedrijven die een bijdrage kunnen leveren aan innovatie, bijvoorbeeld insectenteelt die gebruik maakt van de pulp van tomaten. Als gemeente willen we uitnodigend zijn richting deze ondernemers en hen adviseren over bijvoorbeeld huisvesting en vergunningen.”

Nevenfuncties

  • Lid Bestuurscommissie vervoersautoriteit MRDH
  • Lid presidium Vervoersautoriteit MRDH
  • Lid stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES) regio Rotterdam Den Haag
  • Aandeelhouder RET en HTM namens MRDH