Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie (RKC) is een onafhankelijke commissie en helpt de gemeenteraad bij het uitvoeren van controlerende taken. De RKC is op grond van artikel 81oa van de Gemeentewet ingesteld door de raad van de gemeente Westland.

De taak van de RKC is om te onderzoeken of het beleid van de gemeente tegen zo laag mogelijke kosten is uitgevoerd. Ook wordt onderzocht of het gewenste effect bereikt is.

 • Een onderwerp indienen

  Heeft u als inwoner van Westland een onderwerp waarvan u denkt: "Daar zou de RKC een onderzoek naar moeten instellen?" Stuur dan uw bericht naar:

  Rekenkamercommissie gemeente Westland
  t.a.v. de secretaris van de Rekenkamercommissie, de heer C.L. de Weerdt
  Postbus 150
  2670 AD te Naaldwijk
  CLdWeerdt@GemeenteWestland.nl.

  Omschrijf het onderwerp en vertel kort waarom u denkt dat een onderzoek op zijn plaats is. Het onderwerp moet aan één of meerdere van de volgende criteria voldoen:

  • het financiële risico is/was groot voor de gemeente
  • het is een onderwerp van maatschappelijk belang
  • er is twijfel over het bereiken van de doelen en/of de inzet van middelen
  • het onderzoek kan naar verwachting bruikbare aanbevelingen voor de toekomst opleveren
  • het onderwerp staat politiek-strategisch hoog op de agenda

  De RKC laat u weten wat er met uw suggestie wordt gedaan. Het gaat nadrukkelijk om zaken die het persoonlijk belang overstijgen. Als u meent persoonlijk te zijn benadeeld door het optreden van een medewerker van de gemeente, dan kunt u zich richten tot het klachtenmeldpunt van de gemeente Westland.

 • Wie zit er in de RKC?

  De Rekenkamercommissie bestaat uit 3 externe leden, dat wil zeggen leden die afkomstig zijn van buiten de gemeenteraad, en 2 raadsleden.

  De leden van de Rekenkamercommissie Westland zijn:

 • Onderzoeksprogramma

  Elk jaar stelt de RKC een onderzoeksprogramma op. De RKC stelt daarbij zelf een lijst op van mogelijke onderzoeksonderwerpen. Zij vindt het belangrijk om hierbij gebruik te maken van ideeën voor onderzoeken die leven bij de bevolking en de raad van de gemeente Westland. U kunt dus door contact op te nemen met de RKC onderwerpen aandragen aan het onderzoeksprogramma.