De Schakel (Kerkhoflaan 1)

Midden in Maasdijk is via een openbare inschrijving de herontwikkeling van de bouwlocatie Kerkhoflaan 1 gegund aan Projectikon Ontwikkeling B.V. Het gaat hier om realisatie van 26 woningen afgestemd op de specifieke woningbehoefte voor Maasdijk.  
De voormalige schoollocatie van openbare basisschool De Schakel op de hoek van de Kerkhoflaan en de Prinses Wilhelminastraat is inmiddels gesloopt. De grond wordt bouwrijp gemaakt waarna het perceel gereed is voor herontwikkeling naar woningbouw.

Het college heeft begin vorig jaar opdracht gegeven om de locatie van de voormalige basisschool ‘De Schakel’ te herontwikkelen. Met de insteek om deze locatie te onderzoeken als geschikte locatie voor woningbouw in aansluiting op de specifieke behoefte voor Maasdijk. De resultaten van het onderzoek zijn uitgewerkt in een raadsvoorstel dat op 21 januari 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. Wat vervolgens vertaald is in een voorontwerp bestemmingsplan.
Via een openbare inschrijving is de herontwikkeling van deze locatie in september 2020 gegund aan Projectikon Ontwikkeling B.V. Het door hen ingediende plan voldoet aan de regels uit het voorontwerp bestemmingsplan. Met het plan van Projectikon worden op deze locatie 20 sociale huurappartementen en 6 eengezinswoningen in de categorie 'middenhuur' gerealiseerd.

In het opgestelde ontwerp bestemmingsplan is bij de regels opgenomen dat het appartementencomplex een maximale bouwhoogte van 11 meter mag hebben, verdeeld over 3 bouwlagen. De grondgebonden woningen bestaan uit 1 laag met een kap waardoor de maximale bouwhoogte van deze woningen niet meer dan 8,5 meter mag zijn.  De openbare ruimte zoals het groen en parkeerplaatsen, m.u.v. de parkeerplaatsen behorende bij de eengezinswoningen, zullen door de gemeente gerealiseerd en beheerd worden.

Na de periode van de ter inzage legging zal het definitieve bestemmingsplan worden voorgelegd aan de gemeenteraad voor vaststelling van het plan. Ook kan dan de omgevingsvergunning worden afgegeven. De verwachting is dat er halverwege 2021 gestart kan worden met de bouw en als alles meezit kunnen de woningen een jaar later worden opgeleverd.