Kinderopvang, peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Er zijn verschillende soorten opvang voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Welke soorten er zijn en waar u deze opvanglocaties vindt, leest u op deze pagina.

Kinderopvang

Er zijn verschillende vormen van kinderopvang: kinderdagopvang, peuteropvang, gastouderopvang, buitenschoolse opvang (bso), tussenschoolse opvang en opvang door vrienden en familie. Hieronder leest u wat deze vormen inhouden en in welke gevallen u mogelijk recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Soorten kinderopvang
Soort opvangOmschrijvingRecht op kinderopvangtoeslag?
Kinderdagopvang
(van 0-4 jaar)
Dagopvang is voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Uw kind kan hiervoor terecht bij een kindercentrum (bijvoorbeeld kinderdagverblijf).Staat het kindercentrum geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)? Dan heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag.
Peuteropvang
(van 2 tot 4 jaar)
Peuteropvang is om kinderen al spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool. Bij deze opvang is er o.a. aandacht voor taal- en spraakontwikkeling, creatieve ontwikkeling, lichamelijke (motorische) ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen kunnen meerdere dagdelen per week terecht bij de peuteropvang. Staat de peuterspeelzaal geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang  (LRK)? Dan heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag.
Voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst bestaat de mogelijkheid dat hun kind (vanaf 2 jaar) gebruik maakt van een gesubsidieerde peuteropvangplek.
Kinderen kunnen dan gedurende een aantal dagdelen per week naar de peuteropvang. Ouders betalen hiervoor een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.
Gastouderopvang
(van 0-12 jaar)
Gastouderopvang is kleinschalige kinderopvang die door de gastouder in zijn/haar eigen huis wordt geboden.Staat de gastouder geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)? Dan heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag.
Buitenschoolse opvang (voorschoolse-, naschoolse- en vakantieopvang)
(van 4-12 jaar)
Buitenschoolse opvang (bso) is opvang voor schoolgaande kinderen na schooltijd en in vakanties. Uw kind kan hiervoor terecht bij een kindercentrum (bijvoorbeeld kinderdagverblijf) of gastouder.Staat het kindercentrum of de gastouder geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)? Dan heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Voorschoolse educatie (vve) is bedoeld voor kinderen van 2-4 jaar die wat extra voorbereiding kunnen gebruiken voordat ze naar de basisschool gaan. Kinderen die het nodig hebben, krijgen via het consultatiebureau een vve verklaring. Hiermee komen zij in aanmerking voor extra dagdelen peuteropvang. Met deze verklaring kunt u uw kind inschrijven bij een kinder- of peuteropvang die vve aanbiedt.

Kinder- en peuteropvanglocaties

In Westland zijn er verschillende locaties voor kinder- en peuteropvang. Bekijk de locaties en hun aanbod.

 • Kinderopvangtoeslag

  Als u werkt, studeert of op zoek bent naar werk, kunt u via de Belastingdienst in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. U betaalt de kosten voor kinderopvang zelf en een deel van deze kosten ontvangt u dan terug middels de kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze toeslag is inkomensafhankelijk (hoe meer u verdient, hoe lager de toeslag die u van de Belastingdienst ontvangt).

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor een vergoeding of tegemoetkoming van de eigen bijdrage zijn:

  • u ontvangt een uitkering van de gemeente Westland of een nabestaandenuitkering (Algemene nabestaandenwet) en u volgt een re-integratietraject.
  • u ontvang een uitkering van de gemeente Westland en u bent jonger dan 18 jaar en volgt een opleiding.
  • u volgt een studie en u ontvangt studiefinanciering of een tegemoetkoming schoolkosten.

  Als u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, kunt u uw kind vanaf 2 jaar aanmelden voor een gesubsidieerde plek op de peuteropvang voor een aantal dagdelen per week. Voor deze plekken betaalt u dan een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de kinderopvang van uw keuze.

 • Tegemoetkoming kosten kinderopvang op sociaal-medische indicatie (SMI)

  Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst, dan kunt u bij een sociaal-medische indicatie (SMI) toch in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de kosten (pdf 411kb) voor de kinderopvang vanuit de gemeente. Deze regeling is van toepassing op een ouder(s)/verzorger(s):

  • die volgens de Basisregistratie Persoonsgegevens woonachtig is/zijn in de gemeente Westland, en
  • die tot de categorie personen behoort/behoren met een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking, en:
   • voor wie op advies van een adviesorgaan is vastgesteld dat een of meer van deze beperkingen kinderopvang noodzakelijk maken, of:
   • ten aanzien van wie door of namens het college van burgemeester en wethouders aangewezen adviesorgaan is vastgesteld dat kinderopvang in het belang van een goede en gezonde ontwikkeling van dat kind noodzakelijk is.

  Voor meer informatie kunt u contant opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0174.

 • Aanvraag registratie van een kinderopvang in het LRK

  Aanvragen en wijzigingen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) loopt via de gemeente. Gebruik hiervoor de formulieren van de rijksoverheid. De formulieren stuurt u op naar:

  Gemeente Westland
  Postbus 150
  2670AD Naaldwijk
  info@gemeentewestland.nl

  *kinderopvang, gastouderbureau, voorziening voor gastouderopvang  of peuterspeelzaal