Coalitie Herstructurering Ontwikkeling Tuinbouw (Coalitie HOT)

Voor de modernisering van de glastuinbouwsector werken we met betrokken partijen samen in de Coalitie Herstructurering Ontwikkeling Tuinbouw (Coalitie HOT) en Greenport West-Holland. De Coalitie HOT zet zich op dit moment vooral in om herstructurering en modernisering in Westland een impuls te geven. Dit heeft alles te maken met de urgente opgave in dit gebied en het samenvallen van diverse opgaven zoals energietransitie, bereikbaarheid, wonen en werken in de greenport.

Werkboek Westland

In dat kader heeft de gemeente samen met de Provincie zuid Holland het Werkboek Westland (pdf, 23.5Mb) opgesteld. Het Werkboek Westland laat zien hoe we gezamenlijk het Westland kunnen moderniseren en ontwikkelen tot een toekomstbestendige greenport.
Dit Werkboek is een uitwerking van het Strategisch handelingsperspectief en is tot stand gekomen in samenwerking met ondernemers en koepelorganisaties in de tuinbouw. Het beschrijft welke kansen er liggen voor modernisering, energietransitie en bereikbaarheid van het Westlandgebied, inclusief Midden-Delfland en Hoek van Holland. Het maakt inzichtelijk waar investeringen wenselijk zijn om die kansen te benutten. Een uitgebreide analyse van het gebied, een overzicht van reeds ontplooide activiteiten en een ruimtelijke economische strategie voor de nabije toekomst zijn onderdeel van het Werkboek.

De komende tijd wordt ingezet op:

  • versnelling van de modernisering/herstructurering. Afgelopen jaar is de subsidieregeling VORM geopend. Deze subsidie is bedoeld om in de weg liggende woningen die de herstructurering hinderen te kunnen verwijderen. 
  • versnelling van de energietransitie door in een periode van 5 jaar 8 geothermieprojecten in voorbereiding dan wel gerealiseerd te hebben. Daarnaast wordt gewerkt aan een warmtesysteem voor de glastuinbouw van gemeente Westland.
  • onderzoek naar de integrale ontwikkeling in de corridor A4-Veilingroute-A20, waarbij onder andere de doorstroming op de Veilingroute verbeterd wordt.

Het doel is iedereen die een rol speelt in de Greenport West-Holland met dit werkboek te inspireren en een richting te geven, zodat we gezamenlijk Westland kunnen moderniseren en ontwikkelen tot een toekomstbestendig gebied. Door als bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samen op te trekken in de modernisering en herstructurering van het Westland, werken we aan de transitie naar de Greenport 3.0: een tuinbouwgebied dat weerbaar is voor economische schommelingen, meer geld verdient met nieuwe producten, een duurzame waterhuishouding kent en energieneutraal is.