Glastuinbouw

In Westland ligt het grootste aaneengesloten glastuinbouwgebied ter wereld. De bedrijfstak is een grote werkgever die zowel hoogopgeleiden als laaggeschoolden volop werk biedt. In totaal zijn er 47.000 mensen werkzaam in de Westlandse glastuinbouw. Naast productie nemen innovatie, handel en logistiek een steeds belangrijkere positie in.

Ruimte voor Glastuinbouw

Er is vastgelegd welke grond voor Glastuinbouw (een agrarische bestemming) gebruikt mag worden, en welke niet. Dat betekent dat er op agrarische grond bijvoorbeeld geen caravanstalling mag staan, of een rijbak voor paarden. Als dit wel voorkomt dan is dat in strijd met het bestemmingsplan.

In het Westland zijn ongeveer duizend strijdigheden. Daarom is de gemeente Westland gestart met het project  "Ruimte voor de glastuinbouw". De gemeente streeft ernaar om samen tot een oplossing te komen bij strijdig gebruik. Dit voorkomt dat er handhavend opgetreden moet worden. Wanneer het niet mogelijk is om strijdige situaties te beëindigen zal de gemeente handhaven. We hebben de veelgestelde vragen over de aanpak van strijdigheden voor u samengevat.

 • Prioritering strijdigheden

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de ongeveer 750 gevallen van strijdig gebruik in het glastuinbouwgebied geprioriteerd aan te pakken. Dit betekent dat eerst de strijdigheden met de hoogste prioriteit worden aangepakt en daarna die met een minder hoge prioriteit. Dit is noodzakelijk, omdat zoveel strijdigheden niet allemaal tegelijk kunnen worden aangepakt. Het uiteindelijke doel is om alle strijdigheden te beëindigen en zo ruimte te maken voor een optimale ontwikkeling van de glastuinbouw.

  Prioritering

  De prioritering is als volgt:
  1. alle overtredingen in Boomawatering en Poelzone én overtredingen op andere locaties waar een concrete herstructurering aan de orde is
  2. dossiers waarbij afspraken tussen de gemeente en een overtreder zijn geschonden
  3. illegale bedrijvigheid buiten de onder 1 genoemde gebieden
  4. overige strijdigheden

  Toelichting

  De Boomawatering is een voorbeeld van een verrommeld glastuinbouwgebied. Zowel de tuinders als de gemeente zijn van mening dat dit gebied toe is aan een ingrijpende modernisering met als doel een duurzaam glastuinbouwgebied. Om ruimte te bieden voor die modernisering is het noodzakelijk dat alle obstakels, waaronder het strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, worden weggenomen. 

  In de Poelzone wordt gewerkt aan een herontwikkeling van het gebied. Een van de doelen is om de ruimtelijke-economische structuur van het gebied te verbeteren, bijvoorbeeld door het herstructureren en moderniseren van glastuinbouwbedrijven. Hiervoor is het noodzakelijk dat het strijdige gebruik van gronden en bouwwerken wordt beëindigd. Gelet op het bovenstaande heeft de aanpak van strijdig gebruik in Boomawatering en Poelzone de hoogste prioriteit. Ditzelfde geldt voor andere gebieden waar een concreet zicht op herstructurering is, bijvoorbeeld door een concreet initiatief van een tuinder.

  Andere categorieën van dossiers die een hoge prioriteit hebben zijn illegale bedrijvigheden en dossiers waarbij afspraken tussen de gemeente en een overtreder zijn geschonden. Het schenden van afspraken is namelijk niet acceptabel en geeft een verkeerde voorbeeldfunctie. Door het oneigenlijke bedrijfsmatige gebruik van agrarische gronden wordt de waarde van de grond hoger dan de agrarische marktwaarde. Dit maakt de gronden onbetaalbaar voor tuinders en dit belemmert de optimale ontwikkeling van de glastuinbouw.

  Alle overige strijdigheden krijgen prioriteit 4

  Het gaat hier bijvoorbeeld om privégebruik van agrarische gronden in de vorm van een siertuin of een paardenbak op agrarische gronden, buiten de herstructureringsgebieden Boomawatering en Poelzone. Een overtreding met een lage prioriteit kan onder omstandigheden een hogere prioriteit krijgen, bijvoorbeeld als een belanghebbende die overlast ervaart de gemeente verzoekt om handhavend op te treden.

  De bovengenoemde prioritering geldt alleen voor de strijdigheden die al bekend zijn in het kader van het project Ruimte voor de Glastuinbouw. De prioritering geldt niet voor ‘nieuwe’ strijdigheden die niet in het project zijn opgenomen. Van nieuwe strijdigheden worden zo snel mogelijk rapport opgemaakt. Vervolgens worden de nieuwe strijdigheden zo snel mogelijk beëindigd, dit om te voorkomen dat er weer een hele nieuwe ‘voorraad’ strijdigheden ontstaat.

 • Juridische stappen

  De (her)controle door de toezichthouder

  In de afgelopen jaren zijn er op vele plekken in het glastuinbouwgebied controles uitgevoerd door de gemeentelijke toezichthouders. Die hebben de feitelijke situatie op het perceel bekeken en daarvan rapport opgemaakt. In nagenoeg alle gevallen waarin sprake is van strijdig gebruik is een constateringsbrief gestuurd, waarin is aangegeven welke strijdigheden zijn geconstateerd. Vanaf 2015 worden er hercontroles uitgevoerd in het glastuinbouwgebied. In een paar jaar kan er veel veranderen en dus is het noodzakelijk dat de gemeente een goed beeld heeft van de actuele situatie op de diverse percelen in het gebied. Het is dus goed mogelijk dat er binnenkort een toezichthouder van het team Omgevingsvergunningen, Toezicht en Erfgoed bij u langs komt. Deze neemt de feitelijke situatie op uw perceel op en maakt foto's. Ook zal de inspecteur u een aantal vragen stellen en kunt u vragen aan hem stellen. De toezichthouder maakt vervolgens een rapportage op, waarin hij zijn bevindingen opneemt.

  De uitnodiging voor een gesprek

  Op basis van de rapportage van de toezichthouder wordt bekeken of er sprake is van strijdig gebruik en zo ja, of het mogelijk is om de op het perceel geconstateerde strijdigheden te legaliseren. Er wordt daarbij gekeken of het mogelijk is om alsnog toestemming te verlenen voor het strijdige gebruik, bijvoorbeeld door het bestemmingsplan te wijzigen of een (tijdelijke) vergunning te verlenen. Legalisatie is zeker niet in alle gevallen mogelijk. Er zal per geval worden bekeken of legalisatie van strijdig gebruik mogelijk is. Na afronding van het onderzoek wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens het gesprek worden de mogelijkheden tot het beëindigen van het strijdige gebruik met u besproken of – als legalisatie mogelijk is – de mogelijkheden tot legalisatie. Het streven is om het gesprek uiterlijk binnen drie maanden na het bezoek van de toezichthouder plaats te laten vinden.

  De vooraankondiging

  Indien tijdens het gesprek geen oplossing wordt bereikt over de beëindiging of legalisatie van het strijdige gebruik, dan zal de gemeente u een vooraankondiging sturen. Hierin staat dat de gemeente voornemens is om een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang op te leggen met als doel om de geconstateerde overtreding te (doen) beëindigen.

  De zienswijze

  U krijgt de gelegenheid om binnen twee weken na ontvangst van de vooraankondiging mondeling of schriftelijk uw reactie hierop te geven. Met andere woorden: u kunt een zienswijze indienen.

  Het besluit

  Indien u tijdig een zienswijze heeft ingediend, dan beoordeelt de gemeente de door u naar voren gebrachte argumenten. Vervolgens wordt een besluit genomen. Indien uw zienswijze geen aanleiding geeft om een andere beslissing te nemen, dan wordt het voorgenomen besluit "definitief" gemaakt. Het kan voorkomen dat uw zienswijze wél aanleiding geeft tot het nemen van een ander of een gewijzigd besluit dan in eerste instantie was aangekondigd. Een en ander zal uitgelegd en gemotiveerd worden in het besluit, dat wij u per brief toesturen.

  Het bezwaar

  Tegen het besluit kunt u binnen zes weken bezwaar maken. In uw bezwaarschrift kunt u aangeven waarom u het niet eens bent met het genomen besluit. Uw bezwaarschrift moet aan een aantal minimumvereisten voldoen om in behandeling genomen te worden. Het bezwaarschrift wordt in behandeling genomen door de bezwaarcommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die bestaat uit een voorzitter, een secretaris en (meestal) nog een aantal commissieleden. Zij adviseren het college van burgemeester en wethouders over de afhandeling van uw bezwaarschrift.

  De beslissing op bezwaar

  Nadat u gehoord bent door de bezwaarcommissie en over uw bezwaarschrift een advies is uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders, zal de gemeente een beslissing nemen op uw bezwaarschrift. In deze beslissing wordt aangegeven of het bezwaarschrift aanleiding is om het eerder genomen besluit te heroverwegen of dat het eerder genomen besluit in stand blijft.

  Het beroep

  Als u het niet eens bent met de beslissing die op uw bezwaarschrift is genomen, kunt u hiertegen binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank Den Haag. De rechter zal – meestal nadat er een zitting heeft plaatsgevonden – een uitspraak doen over uw beroepschrift.

  Het hoger beroep

  Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter, kunt u hoger beroep instellen. Dit geldt overigens ook voor de gemeente.