Subsidieregeling Investeringsimpuls MKB Westland 2021

De gemeente Westland wil de levendigheid, aantrekkelijkheid en veiligheid in de winkelgebieden van de Westlandse dorpskernen verder verbeteren. De subsidieregeling Investeringsimpuls MKB Westland 2021 ondersteunt deze wens. Voor het jaar 2021 is het budget vastgesteld op € 225.000,-.

SoortHoogteLet opMinimum
1. Onderzoekbedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,-. 

De subsidie wordt niet verstrekt als deze minder bedraagt dan € 1.000,-.

2. Versterking professionaliseren ondernemerschapbedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000,-. De subsidie wordt niet verstrekt als deze minder bedraagt dan € 1.000,-.
3. Uitvoering van projecten, gericht op versterking van de winkelcentrabedraagt maximaal 60% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 30.000,-.Wanneer een aanvraag namens meerdere partijen wordt ingediend met één penvoerder, is het totale maximumbedrag gelijk aan het aantal partijen maal € 30.000,- per partij, waarbij de subsidiegrens van 60% van de subsidiabele kosten blijft gelden.De subsidie wordt niet verstrekt als deze minder bedraagt dan € 1.000,-.
4. Tegemoetkoming in de huurkostenEenmalig € 5.000,-.voor startende ondernemers die zich vestigen in de hoofd/kernwinkelgebieden

Voor gevestigde ondernemers buiten de hoofd/kernwinkelgebieden, die hun onderneming verplaatsen naar de hoofd/kernwinkelgebieden

 

Aanvragen

Doe uw aanvraag voor oktober 2021. Houdt u er wel rekening mee dat cofinanciering een voorwaarde is.

Stuur alle informatie per mail naar info@gemeentewestland.nl. Binnen zes weken krijgt u reactie op uw aanvraag. Bij een positieve beoordeling zal het bedrag, na het ontvangen van de subsidiebeschikking, worden overgemaakt.

Informatie meesturen

Om uw aanvraag goed te beoordelen is het belangrijk dat u de juiste informatie meestuurt.

Voor een aanvraag onder 1,2 en 3 stuurt u mee:

  • een kopie van een uittreksel Kamer van Koophandel
  • cofinancieringsverklaringen van de co-financiers
  • een projectplan, met daarin een omschrijving van de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd
  • een toelichting op de wijze waarop en de mate waarin de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd een bijdrage levert aan de doelstelling van de subsidie
  • een gespecificeerde begroting, die inzicht geeft in de geraamde inkomsten en uitgaven voor zover deze betrekking hebben op de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd
  • een tijdsplanning waaruit blijkt dat de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd binnen 6 maanden wordt aangevangen en binnen 2 jaar is uitgevoerd.

Voor een aanvraag onder 4 stuurt u mee:

  • een kopie van een uittreksel Kamer van Koophandel
  • een kopie van de huurovereenkomst