Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland

Bent u ondernemer, bent u werkzaam voor een kennisorganisatie of neemt u deel aan een consortium van publieke- en private organisaties? En heeft u een project of een gedegen plan dat bijdraagt aan de kennis en innovatiekracht binnen de gemeente Westland met aandacht voor de leefomgeving en werkgelegenheid? Met deze subsidie maakt u kans om uw project of plan uit te voeren met de financiële ondersteuning.

De innovatiekracht van Westland

Met meer dan 100 jaar aan innovatiekracht en showcases over de gehele wereld blijven telers, kwekers, kassenbouwers, high-tech toeleveranciers, logistieke bedrijven en vele andere glastuinbouwgerelateerde organisaties en kennisinstellingen vol inzetten op de ontwikkelingen van innovaties en oplossingen die een bijdrage kunnen leveren aan voedselzekerheid en duurzaam energie- en watergebruik.  

Deze subsidieregeling draagt bij aan het behouden van die unieke positie van Westland en verder te bouwen aan de ambitie van meest innovatieve glastuinbouwgemeente met aandacht voor de leefomgeving en werkgelegenheid.

De subsidieregeling

Met deze subsidie wil de gemeente projecten ondersteunen die aantoonbaar bijdragen aan de kennis en innovatieontwikkeling binnen de gemeente Westland met focus op het tuinbouwcluster, en met aandacht voor de leefomgeving en werkgelegenheid. De subsidieregeling was opengesteld van 8 mei 2019 tot 8 juni 2019. De tweede openstelling vindt plaats van 1 oktober 2019 tot 31 oktober 2019.

Afrekenformulier

Na afloop moet de subsidie worden afgerekend. U heeft hiervoor 3 maanden de tijd. Vul hiervoor het  formulier (pdf 143Kb) in. Lees ook de toelichting onderaan het formulier.

 • Doel van de subsidie

  Het doel van deze subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland is het stimuleren van projecten die volgens de in te stellen beoordelingscommissie aantoonbaar bijdragen aan kennis en innovatieontwikkeling binnen de gemeente Westland met een focus op het Greenportcluster, en met aandacht voor de leefomgeving, welzijn en werkgelegenheid. De subsidieregeling biedt ook samenwerkingen tussen bedrijven, instellingen en overheid uit de regio de kans om innovatieve projecten te toetsen in de markt (‘triple helix consortia’) , op te schalen waar mogelijk en duurzame en cirulaire projecten uit te voeren ten gunste van de woonomgeving en het welzijn van de burgers van Westland. De subsidieregeling stimuleert kennis- en innovatieprojecten die zonder overheidsbijdrage niet of lastig van de grond zouden komen.

 • Voor wie?

  Projecten kunnen worden ingediend door organisaties zoals startups, ondernemingen die willen opschalen en consortia bestaande uit bedrijven, kennisinstellingen en overheid met een penvoerder. De regeling is bedoeld voor investeringen in de kennis en innovatiestructuur in Westland.

 • Budget subsidieregeling in 2019

  Voor de subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland is in de begroting 2019 een incidenteel budget van € 450.000 vrijgemaakt om de regeling mogelijk te maken. De subsidies worden dit jaar tweemaal verleend op basis van het advies van de onafhankelijke beoordelingscommissie Kennis en Innovatie. Per openstelling is in 2019 €225.000 beschikbaar voor subsidies.

 • Hoogte van de subsidie

  De minimale hoogte voor een subsidie bedraagt € 25.000. De maximale hoogte bedraagt €60.000. Samenwerkingspartners dienen bij te dragen aan de kosten van het project. De co-financiering door de samenwerkingspartners dient ten minste 50% te bedragen van de totale projectkosten. Co-financiering kan zowel in cash als in kind (op geld waardeerbare zaken, uren, natura) plaatsvinden. De omvang en aard van de co-financiering dient bij de aanvraag opgegeven te worden.

 • Beoordelingscommissie

  Een onafhankelijke commissie adviseert de gemeente Westland over de ingediende aanvragen en beoordeelt de inhoudelijke en financiële haalbaarheid van de ingediende voorstellen en gaat na of de projecten voldoen aan de doelstellingen van de subsidieregeling op basis van voorafgaand vastgestelde criteria. De beoordelingscommissie bestaat uit experts afkomstig uit de onderzoeks- en kenniswereld, bedrijfsleven (innovatie), overheid en uit de financiële wereld. Het college neemt op basis van het advies van de commissie een besluit tot het al dan niet verlenen van subsidies.

 • Het beoordelingsproces

  De adviezen van de selectiecommissie worden onderbouwd in één advies voorgelegd aan het college van B en W. Het college neemt op basis van het advies een besluit tot het al dan niet verlenen van subsidies.