Vraag en antwoord Tozo-uitkering (Tozo 3)

De vragen en antwoorden bestaan uit 3 gedeelten:

 • vragen over Tozo-uitkering aanvragen
 • vragen als ik een Tozo-uitkering ontvang
 • algemene vragen over Tozo-uitkering en controle

Vragen over de aanvraag Tozo-uitkering

 • Mijn bedrijf is gevestigd in Westland maar ik woon in een andere gemeente. Waar moet ik de aanvraag doen?

  U vraagt de Tozo-uitkering aan in de gemeente waar u woont.

 • Ik woon in Nederland en heb een bedrijf in het buitenland, waar kan ik een Tozo-uitkering aanvragen?

  Als u een bedrijf heeft in de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland kunt u de aanvraag in uw woongemeente indienen. Voor alle andere landen geldt dat u geen aanvraag kunt doen.

  U kunt alleen een uitkering voor het levensonderhoud indienen, u kunt geen aanvraag doen voor Tozo bedrijfskrediet (lening).

 • Hoe kan ik een aanvraag doen?

  U kunt de aanvraag doen door hier te klikken. U kunt dit voor formulier ook gebruiken om een Tozo-lening aan te vragen.

 • Wat zijn de voorwaarden voor een uitkering?

  De voorwaarden kunt u hier lezen.

 • Tot wanneer kan ik een uitkering aanvragen?

  Op dit moment is de Tozo 3 regeling van kracht. U kunt de uitkering tot 1 april 2021 aanvragen.

 • Kan ik een uitkering met terugwerkende kracht aanvragen, zoals dit bij de Tozo 2 regeling mogelijk was?

  Die mogelijkheid is er vanaf 1 oktober 2020 niet meer. De uitkering gaat in vanaf de 1e dag van de maand waarin u de aanvraag heeft ingediend.
  Voorbeeld: u heeft de aanvraag op 15 december 2020 ingediend, de ingangsdatum wordt dan 1 december 2020.

 • Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

  De wettelijke afhandelingstermijn van uw aanvraag is acht weken. Als uw aanvraag niet compleet is, sturen wij u per e-mail een brief met de vraag om de ontbrekende gegevens alsnog binnen een bepaalde termijn aan te leveren. In dat geval schuift de afhandelingstermijn op met de periode totdat wij de ontbrekende gegevens ontvangen.
  U krijgt altijd een brief waarin ons besluit op uw aanvraag staat. Dit noemen wij een beschikking.

 • Waarom moet mijn partner meetekenen en akkoord gaan met mijn aanvraag?

  Dit is van belang omdat wij bij de hoogte van uw Tozo-uitkering rekening moeten houden met uw (gezins)situatie. Daarnaast is de hoogte van de uitkering ook afhankelijk van het inkomen van uw partner.

 • Mijn partner en ik zijn beiden zzp-ér of ondernemer, moeten wij apart een aanvraag doen of samen?

  U moet hier één aanvraagformulier voor gebruiken, u doet dus samen één aanvraag.

 • Ik heb een vennootschap en mijn vennoot is niet mijn partner, wie moet de aanvraag doen?

  U en uw vennoot moeten in de eigen woonplaats apart een aanvraag indienen.

 • Wat is de hoogte van een Tozo-uitkering?

  De uitkering is een aanvulling op uw inkomsten en die van uw partner tot het bijstandsniveau, een overzicht van de bijstandsnormen kunt u hier vinden. Omdat bij een Tozo uitkering maandelijks vakantiegeld wordt uitbetaald, berekenen wij uw vakantiegeld over uw andere inkomsten.

 • Wanneer wordt de Tozo-uitkering uitbetaald?

  Een Tozo-uitkering wordt achteraf, aan het einde van elke maand, aan u uitbetaald. Als uw situatie niet veranderd is, ontvangt u de uitkering voor de 30e van de maand.
  Een uitzondering hierop is als u bijvoorbeeld wisselende inkomsten uit loondienst heeft. Wij kunnen dan met u afspreken dat wij de uitkering alleen uitbetalen nadat wij een bewijsstuk van die inkomsten hebben ontvangen. Zo voorkomen wij dat er te veel aan u wordt uitbetaald en u dit bedrag weer terug moet betalen.

 • Welke inkomsten moet ik bij de aanvraag opgeven?

  Bij uw aanvraag geeft u een schatting door van uw inkomsten uit uw bedrijf/als zzp’er. Als u en/of uw partner andere inkomsten ontvangen (bijvoorbeeld uit loon of een andere uitkering) dan moet u de laatste specificatie van die inkomsten meesturen.
  Wat uw inkomsten uit bedrijf betreft het volgende:
  U mag geen privé-lasten van de netto omzet aftrekken.

  Allereerst gaat het om de maand waarin u de werkzaamheden heeft verricht. Als u bijvoorbeeld in oktober heeft gewerkt, wat in november is uitbetaald, dan moet u de inkomsten toerekenen aan de maand oktober.

  Vervolgens berekent u eerst uw winst. Dat is/zijn alle omzet/baten uit uw bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik). Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten.

  • Voorbeeld 1

  Omzet en andere baten (inkomsten) uit onderneming € 5.000
  Zakelijke kosten (bijv. huisvestingskosten, inkopen, afschrijving gebouwen/inventaris) € 4.900
  Winst € 100

  De regeling schrijft voor dat het bedrag van de winst met 18% verminderd wordt. Dit is een gemiddeld percentage voor de eventuele belasting die u moet betalen.

  U moet alleen de winst opgeven, wij zorgen ervoor dat genoemde 18% verrekend wordt.

  In voorbeeld 1 betekent dit dat u € 100,00 aan winst opgeeft en wij brengen dan € 82,00 in mindering op uw uitkering.

  • Voorbeeld 2

  Omzet en andere baten (inkomsten) uit onderneming € 4.000
  Zakelijke kosten (bijv. huisvestingskosten, inkopen, afschrijving gebouwen/inventaris) € 4.900
  Verlies = Netto-inkomsten = € -900 (€ 0*)

  Voor de Tozo-regeling is uw winst dan € 0

  De regeling schrijft voor dat het bedrag van de winst met 18% verminderd wordt. Dit is een gemiddeld percentage voor de eventuele belasting die u moet betalen. U moet alleen de winst opgeven, wij zorgen ervoor dat genoemde 18% verrekend wordt.

  In voorbeeld 1 betekent dit dat u € 100,00 aan winst opgeeft en wij brengen dan € 82,00 in mindering op uw uitkering.

  Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een Besloten Vennootschap (BV) is in loondienst van zijn BV. Daarmee voorziet hi/zij in het levensonderhoud. Het loondienstverband dat de DGA met zijn BV heeft, is een maandelijkse kostenpost voor de BV. Voor de DGA is het een maandelijkse inkomstenpost. Als DGA ontvang je deze inkomsten als natuurlijk persoon. Over het bedrag dat de DGA ontvangt, draagt de BV loonheffing af, zodat je als DGA een nettobedrag ontvangt.

  Om het totale maandelijkse inkomen van een DGA te berekenen, worden het nettoloon van die maand en de inkomsten vanuit de BV (oftewel het bedrijfsresultaat, naar rato van het percentage van de aandelen van de DGA) van die maand, bij elkaar opgeteld. Daarbij komen dan nog eventuele uitkeringen en/of andere inkomsten, ook die van uw partner.

  De inkomsten van een BV worden op bijna dezelfde manier berekend als de inkomsten uit eigen bedrijf.

  Het verschil is dat het percentage van 18% wordt vervangen door de vennootschapsbelasting. Bij een positief bedrijfsresultaat tot € 16.667 (op maandbasis) mag 16,5% (vanaf € 200.000 op jaarbasis is dit 25%) in mindering worden gebracht in het kader van verschuldigde vennootschapsbelasting (Vpb) om te komen tot een nettowinst uit de BV. Bij een negatief bedrijfsresultaat is geen Vpb verschuldigd, zodat dit dan niet van toepassing is.

  NB: Door de coronacrisis zal, als de DGA het gebruikelijk loon vanuit de BV ontvangt (in ieder geval volgens de boekhouding), het meestal gaan om een negatief bedrijfsresultaat. Daardoor zal de DGA zijn eigen loon niet of niet geheel uit kunnen keren. De optelsom van (gebruikelijk) loon en bedrijfsresultaat kan zelfs tot een negatief bedrag leiden.

 • Ik woon met een familielid of vriend in 1 woning. Heb ik voor de Tozo-regeling dan een partner?

  U bent partners als u samen een huishouden hebt. Wonen u en uw partner voornamelijk in dezelfde woning? En zorgt u (financieel) voor elkaar? Dan hebt u een partner. U kunt maar met 1 partner samen een huishouden hebben. Dit kan uw partner zijn in een liefdesrelatie, maar ook bijvoorbeeld een broer, zus, kleinkind, grootouder, of goede vriend. U moet wel beiden 18 jaar of ouder zijn.


  U hebt in ieder geval samen een huishouden als er bij u in de woning iemand woont:

  • met wie u getrouwd bent, of bent geweest in de afgelopen 2 jaar
  • met wie u een geregistreerd partnerschap heeft
  • met wie u een samenlevingscontract heeft
  • met wie u een kind heeft
  • van wie u een erkend kind heeft, of die uw kind erkend heeft
  • met wie u ergens anders geregistreerd staat als partners. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

  Wij zien niet als partner:

  • uw vader of moeder
  • uw kind, ook niet als uw kind ouder dan 18 jaar is
  • een kamerhuurder of kostganger die een commerciële prijs voor de huur of kost betaalt
 • Ik heb de aanvraag ingediend, maar een fout gemaakt, wat moet ik doen?

  U kunt dan een mail uw naam, geboortedatum en adres sturen naar Bbzsoza@gemeentewestland.nl.
  Leg in de mail uit wat er fout is gegaan, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vragen als ik een Tozo-uitkering ontvang

Deze vragen en antwoorden gaan over veranderingen (wijzigingen) en het doorgeven van inkomsten.

 • Ik ontvang een Tozo-uitkering voor het levensonderhoud. Hoe kan ik een verandering doorgeven?

  Veranderingen in uw financiële, persoonlijke- of woonsituatie kunt u aan ons doorgeven via het contactformulier
  Let op het gaat hier om de wijzigingsformulieren Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandigen Ondernemers (TOZO).
  Wij verzoeken u de veranderingen binnen 5 werkdagen door te geven.

 • Welke veranderingen moet ik doorgeven?

  Alle veranderingen in uw financiële situatie en/of die van uw partner, bijvoorbeeld u ontvangt (meer) inkomsten of minder inkomsten. Andere belangrijke veranderingen zijn: u gaat samenwonen/trouwen, uw samenwoning is verbroken, een echtscheiding, een verhuizing, maar ook als u de rechtsvorm van uw bedrijf wijzigt (bijvoorbeeld van Vennootschap onder firma naar eenmanszaak). U kunt ook doorgeven dat u de uitkering wilt beëindigen.

 • Welke inkomsten moet ik doorgeven

  Netto-inkomsten uit uw bedrijf, netto loon uit arbeid, netto-uitkeringen en overige inkomsten, zoals een WW- of andere werkloosheidsuitkering, Ziektewetuitkering, Arbeidsongeschiktheidsuitkering, een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet, alimentatie, onderhuur, inkomsten uit verhuur onroerende zaken.

  Als u vanuit uw andere inkomsten recht heeft op vakantiegeld, berekenen wij dat bedrag.

  Heeft u andere inkomsten die hier niet genoemd worden? Stuur dan een e-mail met uw naam, geboortedatum en adres naar Bbzsoza@gemeentewestland.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 • Wat zijn netto-inkomsten uit mijn bedrijf?

  U mag geen privé-lasten van de netto omzet aftrekken.

  Allereerst gaat het om de maand waarin u de werkzaamheden heeft verricht. Als u bijvoorbeeld in oktober heeft gewerkt, wat in november is uitbetaald, dan moet u de inkomsten toerekenen aan de maand oktober.Vervolgens berekent u eerst uw winst. Dat is/zijn alle omzet/baten uit uw bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik). Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten.

  • Voorbeeld 1

  Omzet en andere baten (inkomsten) uit onderneming € 5.000
  Zakelijke kosten (bijv. huisvestingskosten, inkopen, afschrijving gebouwen/inventaris) € 4.900Winst € 100

  • Voorbeeld 2

  Omzet en andere baten (inkomsten) uit onderneming € 4.000
  Zakelijke kosten (bijv. huisvestingskosten, inkopen, afschrijving gebouwen/inventaris) € 4.900
  Verlies = Netto-inkomsten = € -900 (€ 0*)

  Voor de Tozo-regeling is uw winst dan 0.

  De regeling schrijft voor dat het bedrag van de winst met 18% verminderd wordt. Dit is een gemiddeld percentage van de eventuele belastingen die u moet betalen.
  U moet alleen de winst opgeven (voorbeeld 1), wij zorgen ervoor dat genoemde 18% verrekend wordt.

  In voorbeeld 1 betekent dit dat u € 100,00 aan winst opgeeft en wij brengen dan € 82,00 in mindering op uw uitkering.

 • Ik ben directeur-grootaandeelhouder van een BV, hoe bereken ik mijn inkomsten uit bedrijf?

  Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een Besloten Vennootschap (BV) is in loondienst van zijn BV. Daarmee voorziet hi/zij in het levensonderhoud. Het loondienstverband dat de DGA met zijn BV heeft, is een maandelijkse kostenpost voor de BV. Voor de DGA is het een maandelijkse inkomstenpost. Als DGA ontvang je deze inkomsten als natuurlijk persoon. Over het bedrag dat de DGA ontvangt, draagt de BV loonheffing af, zodat je als DGA een nettobedrag ontvangt.

  Om het totale maandelijkse inkomen van een DGA te berekenen, worden het nettoloon van die maand en de inkomsten vanuit de BV (oftewel het bedrijfsresultaat, naar rato van het percentage van de aandelen van de DGA) van die maand, bij elkaar opgeteld. Daarbij komen dan nog eventuele uitkeringen en/of andere inkomsten, ook die van uw partner.

  De inkomsten van een BV worden op bijna dezelfde manier berekend als de inkomsten uit eigen bedrijf.
  Het verschil is dat het percentage van 18% wordt vervangen door de vennootschapsbelasting. Bij een positief bedrijfsresultaat tot € 16.667 (op maandbasis) mag 16,5% (vanaf € 200.000 op jaarbasis is dit 25%) in mindering worden gebracht in het kader van verschuldigde vennootschapsbelasting (Vpb) om te komen tot een nettowinst uit de BV. Bij een negatief bedrijfsresultaat is geen Vpb verschuldigd, zodat dit dan niet van toepassing is.

  Door de coronacrisis zal, als de DGA het gebruikelijk loon vanuit de BV ontvangt (in ieder geval volgens de boekhouding), het meestal gaan om een negatief bedrijfsresultaat. Daardoor zal de DGA zijn eigen loon niet of niet geheel uit kunnen keren. De optelsom van (gebruikelijk) loon en bedrijfsresultaat kan zelfs tot een negatief bedrag leiden.

Algemene vragen over Tozo-uitkering en controle

 • Moet ik de Tozo-uitkering later terugbetalen?

  Als u aan de voorwaarden voldoet, is de Tozo-uitkering voor het levensonderhoud een gift, dit hoeft u niet terug te betalen.

 • De Tozo-regeling loopt tot 1 juli 2021, waarom is de uitkering tot uiterlijk 1 april 2021 mogelijk?

  Het kabinet was van plan om vanaf 1 oktober 2020, de start van Tozo 3, een vermogenstoets in te voeren.
  Deze toets hield in dat er geen uitkering wordt toegekend als uw vermogen hoger is dan € 46.520,00. Hierbij zijn een aantal zaken die niet als vermogen worden gezien (bijvoorbeeld vermogen in eigen woning). Op 30 september 2020 besloot het kabinet de vermogenstoets uit te stellen tot 1 april 2021. In verband hiermee moeten wij uw financiële situatie per 1 april 2021 opnieuw beoordelen en daarom is de uitkering tot uiterlijk 1 april 2021 toegekend. Zodra dit mogelijk is geven wij meer informatie over de vermogenstoets.

 • Telt de Tozo-uitkering mee als inkomen voor de belastingdienst?

  Ja, wij dragen premies en belastingen over de Tozo-uitkering af. Als u in 2020 een Tozo-uitkering heeft ontvangen, geldt het totale bedrag als inkomen voor uw belastingaangifte 2020. U ontvangt in 2021 zo spoedig mogelijk een jaaropgave over 2020 van ons. Als u gehuwd/samenwonend bent, ontvangt uw partner ook een jaaropgave.
  Als u in 2021 een Tozo-uitkering ontvangt, krijgt u begin 2022 een jaaropgave over 2021.

 • Ik ben het niet eens met het besluit, wat kan ik doen?

  U kunt dan contact met ons opnemen door een e-mail met naam, geboortedatum en adres te sturen naar Bbzsoza@gemeentewestand.nl of te bellen met 140174. Wij kunnen het besluit dan aan u uitleggen.
  Als u het daarna nog niet eens bent met ons besluit, dan kunt u bezwaar maken. In de brief met ons besluit staat hoe u dit kunt doen

 • Hoe controleert de gemeente mijn gegevens die ik doorgeef bij mijn aanvraag?

  Wij kunnen uw gegevens bij uw aanvraag en achteraf controleren. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die wij nodig hebben. Ontvangt u te veel uitkering? Dan moet u het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Ontvangt u te weinig uitkering? Dan betalen wij het bedrag na. Bent u niet eerlijk over uw financiële situatie? Dan moeten u de uitkering terugbetalen en kan er een onderzoek gestart worden om een boete aan u op te leggen. Als dit het geval is, krijgt u hier apart bericht over.

 • Zijn er nog andere (financiële) regelingen?

  Ja, maar die gaan niet over een uitkering voor het levensonderhoud, daar is de Tozo-regeling voor. Wij adviseren u toch om te bezien of u voor andere regelingen in aanmerking komt, daarnaast is er veel informatie beschikbaar over allerlei zaken rond het ondernemerschap en de coronacrisis, waaronder ook om- of bijscholing. Klik hier voor informatie