Verkenning Floragebied

Gemeente Westland gaat verkennen wat de ontwikkelmogelijkheden zijn voor het gebied rond de veiling en het World Horti Centre (WHC). Op 30 september en 1 oktober vonden hierover  informatiebijeenkomsten – die voor een groot deel online gevolgd werden –  plaats met onder andere de raad, bedrijfsleven, belangenbehartigers,  omwonenden en andere geïnteresseerden. Hoe kunnen wij de positie van Westland als internationaal koploper in de glastuinbouw versterken? En welke mogelijkheden biedt  een herontwikkeling nog meer? Deze vragen stonden centraal tijdens de bijeenkomsten. Ook roept de gemeente iedereen op om actief mee te denken over de toekomstige invulling van het Floragebied.

Dé Greenport van morgen

Met haar innovatieve glastuinbouwcluster vormt de gemeente Westland een belangrijke economische motor voor Nederland. Westland en tuinbouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Veel inwoners van Westland hebben een baan in de tuinbouwsector of in een van de vele bedrijven die aan de tuinbouwsector leveren. Maar wat voor vandaag geldt, hoeft niet automatisch ook morgen zo te zijn.
 
De wereld om ons heen verandert. Dit betekent ook dat we te maken krijgen met andere maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen op het gebied van voedselvoorziening, klimaat, mobiliteit en woningbouw. Als gemeente zijn we ons daar volop van bewust en stellen ons daarom ook de vraag hoe we – met onze partners – invulling kunnen geven aan de verdere ontwikkeling van het Westland als dé Greenport van morgen.

Kansen benutten

Het moment om deze invulling te verkennen is nú. We willen Westland positioneren als dé wereldwijde koploper in de glastuinbouw en inzetten op een verdere ontwikkeling van de campus rond het WHC. Tegelijkertijd vinden er andere bewegingen plaats. Royal Flora Holland staat voor ingrijpende veranderingen; in werkzaamheden en bedrijfsvoering. Gevolg hiervan is dat er minder ruimtebeslag nodig is op het veilingterrein waardoor er ruimte vrijkomt voor een andere invulling. Daarnaast wordt  in regionaal verband gesproken over een  snelle  openbaar vervoer voorziening (bijv. light-rail) die Westland verbindt met de omliggende steden. Dit biedt mogelijkheden voor de Westlandse economie én samenleving.

Het versterken van de kennis en innovatie infrastructuur van de glastuinbouwsector in het Westland is  een belangrijke speerpunt van het gemeentelijk beleid. Samen met bedrijfsleven, inwoners, gemeenteraad en andere geïnteresseerden wil gemeente Westland het komende jaar verkennen welke mogelijkheden  zich kunnen gaan voordoen in het Floragebied, op het gebied van economie, mobiliteit, woningbouw en (groen)voorzieningen. Zo maken we samen van Westland een gemeente die antwoorden biedt op de vragen van morgen. Maar hoe dat er precies uit komt te zien, staat nu nog niet vast.

Vervolg

Naar verwachting wordt eind dit jaar de eerste verkenning op hoofdlijnen afgerond. Aansluitend zal hierover met inwoners en bedrijfsleven afstemming plaatsvinden en zal ook hun inbreng meegenomen worden in de verdere uitwerking.. Medio 2021 kan dan door de  gemeenteraad  nadere besluitvorming plaatsvinden aan de hand van de uitkomsten van de verkenning.