Subsidieregeling Westland Agenda III

Door de gemeente wordt in samenwerking met het Westlandse bedrijfsleven de Westland Agenda III uitgevoerd. Hiervoor is door het college een programma vastgesteld. Projecten die onderdeel uitmaken van het programma komen voor subsidie in aanmerking. Voor de komende jaren is een budget van € 3 miljoen beschikbaar vanuit de gemeente.

Doel van het programma is een bijdrage te leveren aan een veerkrachtige Westlandse economie. Gezamenlijk zijn er zes thema’s benoemd:
1) Innovatie en ontwikkeling
2) Duurzaamheid en gezondheid
3) Arbeidsmarkt en onderwijs
4) Werklocaties en dorpscentra
5) Toerisme en recreatie
6) Agrologistiek

In onderstaande documenten is de werkwijze van Westland Agenda III toegelicht.
Nadere toelichting kan evt. verkregen worden via contact met de Programma-manager, te weten: fpijls@gemeentewestland.nl.

Voorwaarden subsidie

  • de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt mogen nog niet zijn begonnen.
  • het uurtarief voor eigen personele kosten in de begroting bedraagt € 60,00.
  • de activiteiten moeten binnen drie maanden na subsidieverlening kunnen beginnen en binnen 3 jaar kunnen zijn afgerond.
  • u ontvangt een voorschot van 80% van de subsidie (een hoger percentage is mogelijk).

Aanvraagprocedure

Eerst dient u een projectvoorstel (pdf, 100Kb) in. De stuurgroep toetst of uw projectvoorstel aan de voorwaarden voldoet. Is dit het geval, dan stuurt zij het voorstel naar het college van B&W.

Het college besluit op basis van dit advies van de stuurgroep of het project in aanmerking komt van een subsidie. Binnen 8 weken ontvangt u een reactie of uw projectvoorstel wel of niet in aanmerking komt voor subsidie. Bij een positief besluit ontvangt u een verzoek om de subsidieaanvraag in te dienen.