Warmtevisie

In juni 2019 heeft de Rijksoverheid het Klimaatakkoord gepresenteerd. Daarin staan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Eén van die afspraken is dat in 2050 alle woningen in Nederland duurzaam verwarmd moeten zijn, dus zonder gebruik te maken van aardgas. Het is aan gemeentes om met een warmtevisie aan te geven hoe zij op termijn de overstap op duurzame warmte gaan regelen. Elke gemeente moet vóór 2022 een warmtevisie klaar hebben, zo ook de gemeente Westland. Op 7 december 2021 geeft de gemeenteraad de Warmtevisie Westland vastgesteld. 

Warmtevisie Westland

In de warmtevisie Westland staat welke mogelijkheden er in Westland zijn om over te stappen op duurzame warmte. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals hoeveel warmte er in Westland benodigd is voor de verwarming van woningen en bedrijven, uitgezonderd glastuinbouw. En hoe we op een duurzame manier in deze warmtevraag kunnen voorzien. De uitkomst is dat voor de dorpskernen het de beste optie lijkt om huizen te gaan verwarmen met aardwarmte via een warmtenet. Voor de buitengebieden zijn warmtenetten minder geschikt, omdat huizen verder uit elkaar liggen. Hier lijken individuele oplossingen de beste optie, bijvoorbeeld een warmtepomp.

In de warmtevisie Westland staat ook in welke buurten we het eerst willen starten met het verder onderzoeken van de overstap naar duurzame warmte. We hebben tot 2050 de tijd om over te stappen en gaan pas aan de slag met de daadwerkelijke overstap als het alternatief voor aardgas betaalbaar en haalbaar is. 

Hoe verder?

De warmtevisie is een eerste stap in een lang proces om de gemeente Westland buurt voor buurt van een duurzaam warmtesysteem te voorzien. Van hieruit kijken we welke invloed de overstap heeft op onder andere de woonlasten. De komende jaren zullen er verdere onderzoeken worden gedaan voor de wijken welke genoemd zijn in de warmtevisie, hierin zal gekeken gaan worden hoe de overstap naar duurzame warmte kan verlopen.

Meer weten

Wilt u meer weten over de planning en wanneer uw wijk aan de beurt is? Via het menu aan de rechterkant van deze pagina vindt u hierover meer informatie. Wilt u de volledige vastgestelde Warmtevisie Westland ontvangen? Stuur dan een e-mail naar: info@gemeentewestland.nl