De Driesprong

In het gebied nabij de Driesprong in Kwintsheul moet een nieuwe woonwijk komen. Dit gebied heeft nu nog een glastuinbouwbestemming, waardoor een ruimtelijke procedure moet worden doorlopen. In eerste instantie is in samenspraak met omwonenden en betrokkenen in Kwintsheul een structuurvisie opgesteld. In een structuurvisie worden de hoofdlijnen weergegeven voor bijvoorbeeld het woningbouwprogramma, wegen en groen, maar ook onderwerpen als duurzaamheid, energie en bodem. De uitkomsten zijn tussendoor een aantal keer aan de inwoners gepresenteerd. Op 21 januari 2020 is de structuurvisie (pdf, 15Mb) door de gemeenteraad vastgesteld. Deze structuurvisie is de richtlijn voor de uitwerking van concrete plannen.

Stand van zaken

De eigenaren in het gebied hebben een overeenkomst gesloten met een ontwikkelingscombinatie. De gemeente overlegt met deze partijen over een stedenbouwkundig plan. Hierin staan onder andere afspraken over het te realiseren woonprogramma en de hoeveelheid te realiseren groen.

Van 10 juni tot en met 22 juli 2021 heeft het voorontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn verschillende inspraak- en vooroverlegreacties binnengekomen. Door deze reacties moet er extra onderzoek plaatsvinden naar bepaalde onderdelen van het plan. De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2022 ter inzage kan worden gelegd. Vaststelling van het bestemmingsplan kan dan in het tweede kwartaal van 2022 plaatsvinden. Belangrijk hierbij is wel dat met de ontwikkelcombinatie overeenstemming moet worden bereikt over het stedenbouwkundig plan.

Informatie

Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt gestart met de verkoop/verhuur van de te bouwen woningen. De inschrijving voor de woningen loopt via de ontwikkelcombinatie.