Structuurvisie De Driesprong

In het gebied nabij de Driesprong in Kwintsheul moet een nieuwe woonwijk komen. Dit gebied heeft nu nog een glastuinbouw bestemming, waardoor een ruimtelijke procedure moet worden doorlopen. In eerste instantie wordt in samenspraak met omwonenden en betrokkenen in Kwintsheul een structuurvisie opgesteld. In een structuurvisie worden de hoofdlijnen weergegeven waarbinnen een woningbouw ontwikkeling gerealiseerd kan worden. Denk hierbij aan het woningbouwprogramma, ontsluiting en groenstructuur. Maar ook onderwerpen als duurzaamheid, energie en bodem komen aan de orde. De structuurvisie is een intensief traject dat met bewoners en belanghebbenden uit Kwintsheul is opgesteld.

Stand van zaken

Van februari 2019 tot en met juni 2019 is een participatietraject doorlopen. Dat wil zeggen dat samen met een vertegenwoordiging van bewoners, betrokkenen en belanghebbenden (klankbordgroep) de structuurvisie is opgesteld. De uitkomsten zijn tussendoor een aantal keer aan een breder publiek gepresenteerd. Op 21 januari 2020 is de structuurvisie (pdf, 15Mb) door de gemeenteraad vastgesteld. Deze structuurvisie is de richtlijn voor de uitwerking van concrete plannen.

De eigenaren in het gebied zijn een overeenkomst aangegaan met een ontwikkelingscombinatie. De gemeente overlegt met deze partijen om te komen tot een stedenbouwkundig plan binnen de gestelde beleidskaders. Deze kaders gaan onder meer over het te realiseren woonprogramma en de hoeveelheid te realiseren groen.

Tegelijkertijd werken we aan het opstellen van het voorontwerp bestemmingsplan en zijn diverse bureauonderzoeken, zoals archeologie, flora en fauna en externe veiligheid uitgezet. We verwachten dat dit plan in het 2e kwartaal van 2021 gereed is. Daarna zal het voor een periode van 6 weken ter inzage worden gelegd.

Informatie

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld worden de woningen door de ontwikkelaars verkocht.
Inschrijving voor de woningen zal pas in 2021 plaatsvinden en verloopt via de ontwikkelaars en niet via de gemeente. Over de start inschrijving zullen de ontwikkelaars in de diverse kranten breed communiceren.

Vragen

Vragen over de bestemmingsplanprocedures: Driesprong@gemeentewestland.nl