Herenstraat-Oosteinde

De Herenstraat-Oosteinde in Wateringen is een belangrijke verkeersader tussen Den Haag en het Westland. Door de hoeveelheid verkeer, de snelheid en gebrek aan ruimte ontstaan met enige regelmaat onveilige verkeerssituaties. Onder andere ter hoogte van de kruising Herenstraat-Kwaklaan. We willen deze situatie verbeteren.

Waar

Het hele project gaat om de Herenstraat en het Oosteinde, tussen het Plein en de Druivenlaan en een deel van het Waterpark en de Julialaan.

Ideeën van inwoners en ondernemers

In het najaar van 2021 presenteerde wij het voorlopig ontwerp en vroegen inwoners en ondernemers daarop te reageren. Dit kon via een formulier op deze pagina of tijdens 2 inloopmomenten in de bibliotheek van Wateringen.

Er zijn veel reacties, zorgen en ideeën binnengekomen. Bijvoorbeeld over de verkeersveiligheid bij de kruising Herenstraat/Kwaklaan, de hoge snelheid van het verkeer, de conditie en breedte van de trottoirs en de bereikbaarheid van het winkelgedeelte van de Herenstraat.
We hebben onderzocht welke reacties we konden verwerken in het ontwerp en hebben het ontwerp hier -waar mogelijk- op aangepast.

Alle werkzaamheden op een rij

Kruispunt Herenstraat/Kwaklaan
•    Er komen verkeerslichten op de kruising Herenstraat/Kwaklaan. De verkeerslichten worden zogenaamd ‘intelligent’ ingericht, voor hulpdiensten en busverkeer. Ook maken we de verkeerslichten fietsvriendelijk, zodat deze vaker groen licht krijgen.
•    Bij de verkeerslichten worden wachtende auto’s en fietsers zoveel mogelijk van elkaar gescheiden
•    De in/uitrit van het Azaleapark en het fietspad vanuit het Azaleapark worden gecombineerd, vanwege het geringe aantal in/uitrijdende auto’s. Fietsers kunnen rechtdoor oversteken naar de Kwaklaan en steken niet schuin over, zoals in de huidige situatie.
•    De situatie van het voetpad en het fietspad in het Azaleapark passen we aan, zodat voetgangers niet in de bocht van het fietspad hoeven over te steken.

Waterpark
•    In het Waterpark komt een nieuwe rioolleiding om wateroverlast op straat te voorkomen. De inrichting van het Waterpark wijzigt niet. 

Het Tolland
•    Het Tolland blijft éénrichtingsverkeer. Het instellen van tweerichtingsverkeer op Het Tolland heeft een onwenselijke en negatieve invloed op de verkeersdrukte in de woonwijk en op kruispunten in de omgeving.

Winkelgedeelte Herenstraat
•    Tussen het Plein en Het Tolland voeren we onderhoud aan de bestrating uit. De inrichting blijft voorlopig ongewijzigd.
•    De herinrichting van het winkelgedeelte wordt meegenomen bij de ontwikkelingen van Wateringen-Centrum, zodat er een afgestemd geheel ontstaat.

Fietsstroken
•    Vanaf de kruising met Het Tolland tot de Uilenlaan komen fietsstroken, op dezelfde hoogte als de weg. Ter hoogte van de kerk St. Jan de Doper komt het fietspad achter de parkeerplaatsen.

Geluid en trillingen
•    Tussen de Druivenlaan en de Uilenlaan wordt de deklaag van het asfalt vernieuwd. Tussen de Uilenlaan en het Tolland wordt ook asfalt aangelegd om overlast zoals geluid en trillingen te verminderen.

30-km zone
•    Er is onderzocht of we de 30-km zone kunnen uitbreiden. Dit blijkt niet haalbaar, omdat de Herenstraat-Oosteinde een belangrijke ontsluitingsroute is en een hoofdroute voor hulpdiensten en buslijnen. Een 30-km zone gaat ten koste van de doorstroming en de aanrijdtijden.

Overige werkzaamheden
•    Het parkeren in de straat blijft mogelijk in parkeervakken op gelijke hoogte met de rijbaan. Het trottoir ligt hoger dan de parkeervakken, zodat auto’s minder snel op het trottoir parkeren.
•    De verkeerslichten van de voetgangersoversteek bij Careyn De Ark worden vernieuwd.
•    In de Julialaan wordt de bestrating vernieuwd, vanaf de Herenstraat tot aan de poort van de begraafplaats.
•    De trottoirs tussen Het Tolland en de Druivenlaan worden opnieuw bestraat. Daarbij voeren we ook werkzaamheden uit aan kabels en leidingen.

Volgens planning start de uitvoering van de werkzaamheden in het najaar 2022. Bewoners worden per brief geïnformeerd.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, naam dan contact op met de projectleider de heer A. Tieleman, via e-mail: herenstraat-oosteinde@gemeentewestland.nl