Centrumplan Monster

Het centrum van Monster wordt vernieuwd. Het gaat om het winkelcentrum en het gebied vanaf de Noviteit tot en met de locatie van het voormalige gemeentekantoor. Er komt meer groen met mogelijkheden voor ontmoeting en openbare ruimtes worden met elkaar verbonden. Belangrijk is dat het dorpse karakter blijft en er een prettig leefklimaat heerst. Alle ontwikkelingen zijn opgenomen in een gebiedsvisie (pdf 3,9Mb) die op 22 september 2020 is vastgesteld.

Sloop voormalig gemeentekantoor

In mei 2019 is door de gemeenteraad besloten tot sloop van het oude gemeentehuis. Voor de ontwikkeling op deze locatie heeft de raad als extra eis meegegeven om een plan te ontwikkelen waarbij ongeveer 40 appartementen worden gebouwd in het sociale, midden segment en betaalbare koop. De eerste uitwerking hiervan is in november 2019 aan de raad gepresenteerd.
In het oude gemeentekantoor zijn vleermuizen gevonden. Omdat deze beschermd zijn er op locaties in het gebied rond het gemeentehuis vleermuiskastjes opgehangen als vervangende verblijven voor de vleermuizen. Deze verblijven hebben een positief resultaat opgeleverd. Waarna de ontheffingsprocedure voor de natuurbeschermingswet is worden aangevraagd.
Begin november 2020 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop. De daadwerkelijk sloop van het gemeentehuis is half november gestart en zal duren tot eind januari 2021.

Bewonersavond

Op 28 januari is een online bijeenkomst georganiseerd om de visie centrum Monster toe te lichten. Tijdens deze bijeenkomst zijn vragen gesteld, via bovenstaande link kunt u de vragen en de beantwoording te raadplegen.

Parkeerdruk centrum

De parkeerdruk in het centrumgebied van Monster is op bepaalde momenten hoog. Hiervoor is een apart project opgezet. Hierin zijn onderzoeken gedaan en zijn verschillende oplossingsrichtingen onderzocht. Na een oproep op de bewonersbijeenkomst in november 2019 is een klankbordgroep van inwoners en ondernemers samengesteld om hierover mee te denken. Samen met hen zijn de oplossingsrichtingen in een aantal bijeenkomsten verder onderzocht.

Proces

Op 22 september 2020 is de Visie centrum Monster vastgesteld door de gemeenteraad.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen via centrummonster@gemeentewestland.nl of het algemene telefoonnummer 14 0174.