Omgevingsplan centrum Poeldijk

Vanaf 26 maart is het Ontwerp omgevingsplan Dorpscentrum Poeldijk voor iedereen in te zien. Tot en met 6 mei kan iedereen reageren op het Ontwerp omgevingsplan. Het omgevingsplan is eigenlijk een bestemmingsplan. Omdat dit bestemmingsplan alvast gebaseerd is op de nieuwe Omgevingswet, noemen we het nu al een omgevingsplan. Na deze periode wordt het plan besproken en vastgesteld in de gemeenteraad.

Wat houdt het plan in?

In het Ontwerp omgevingsplan staat wat er in het centrum van Poeldijk met de ruimte mag gebeuren. Zo wordt voor het hele gebied aangegeven of en hoe er gebouwd mag worden. Dit plan geldt voor het gebied rond de Voorstraat, de Nieuweweg, de Dr. Weitjenslaan, Dijkpolderlaan en de Verburghaan.

Hoe kwam het plan tot stand?

Aan de ontwikkeling van het Omgevingsplan Dorpscentrum Poeldijk werkten diverse partners mee zoals de GGD, het Hoogheemraadschap Delfland en Veiligheidsregio Haaglanden. Zij hadden op verschillende onderdelen een belangrijk inbreng. Denk aan waterbeheer, leefomgeving, gezondheid en om zoveel  mogelijk balans te houden van groen en water voor ruimte en beweging.

Daarnaast hebben alle geïnteresseerden de kans gehad om mee te denken en hun mening te kunnen geven. Ook dit is erg belangrijk geweest bij het maken van het voorontwerpbestemmingsplan. De uitkomsten kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar planpoeldijk@gemeentewestland.nl
Zowel deze uitkomsten, als de op 26 mei 2020 vastgestelde centrumvisie voor Poeldijk, vormden de basis voor het voorontwerpomgevingsplan. Na de reactieperiode hiervoor is het plan op onderdelen aangepast. Deze aanpassing heeft niet geleid tot ingrijpende wijzigingen in het omgevingsplan.

Waarom is dit plan bijzonder?

Het Ontwerp Omgevingsplan Dorpscentrum Poeldijk heeft een brede insteek, zoals wordt bedoeld in de nieuwe Omgevingswet. Het plan regelt meer onderdelen in de leefomgeving dan een bestemmingsplan op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening. Daarmee bereiden we ons alvast voor op het ingaan van de Omgevingswet per 1 januari 2022. De Omgevingswet gaat uit van één omgevingsplan voor alle onderdelen van de leefomgeving. Naast wat er met de ruimte mag gebeuren, staan er ook nog andere dingen in. Denk aan regels voor een kapvergunning, een ligplaats voor een boot of hondenuitlaatgebieden.

Wilt u reageren op het plan?

U kunt tot en met 6 mei 2021 reageren op het omgevingsplan. Stuur uw reactie (dit heeft in de Wet ruimtelijke ordening een zienswijze) naar:

College van burgemeester en wethouders van Westland

t.a.v. cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen,

Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk.

Belangrijk is dat een beroep op de Raad van State alleen mogelijk is, als u op tijd reageert.