Inleiding

1.1. In balans

De komende tientallen jaren komen er ingrijpende ontwikkelingen op ons af. Denk aan klimaatverandering, bevolkingsgroei en de energietransitie. Om ervoor te zorgen dat Westland een sterke samenleving en een welvarende gemeente blijft, waarin mensen graag wonen, werken en recreëren, maken we nieuwe ruimtelijke plannen die rekening houden met alle ontwikkelingen. Bijvoorbeeld voor nieuwe woningen, wateropvang, meer groen in de wijken en duurzame energie. Al die plannen komen samen in de Omgevingsvisie 2030, met een doorkijk naar 2040. De Omgevingsvisie geeft een richting aan, met als doel: optimale kwaliteit van de Westlandse woon- en leefomgeving. In de visie ligt uiteraard veel nadruk op het tuinbouwcluster. Maar dat staat niet op zichzelf. Ook thema’s als wonen, natuur, cultuur, veiligheid en gezondheid vragen om aandacht en ruimte. We gaan er de komende jaren goed op letten dat plannen over al die verschillende onderwerpen met elkaar in balans zijn.

1.2. 10x focus in de Omgevingsvisie

  • Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving
  • Meer groen in de wijken
  • Heldere keuzes voor beperkte ruimte
  • Balans tussen ‘people, planet, profit’
  • Bouwen binnen bebouwd gebied
  • Maatregelen tegen hitte- en wateroverlast
  • Behoud van landschapsstructuur en cultuurhistorie
  • Nieuwbouw passend bij de omgeving
  • Innovatieve en moderne tuinbouwsector 
  • Goede bereikbaarheid, goed openbaar vervoer

1.3. Samen met u

Een Omgevingsvisie maak je als gemeente niet alleen. Het gaat tenslotte over de toekomst van alle inwoners, ondernemers en organisaties in Westland. Daarom hebben we aan heel veel mensen gevraagd om met ons mee te denken en te praten. Over wensen voor de dorpen, ideeën voor het bedrijfsleven en over dilemma’s en consequenties van bepaalde keuzes. Dat waren heel waardevolle gesprekken. Het resultaat van deze gesprekken hebben we zoveel mogelijk meegenomen in deze visie.
Sommige onderwerpen  zoals wegen, warmtenetten en verstedelijking – houden niet op bij de gemeentegrens. Daarom hebben we vooraf ook gesprekken gevoerd met buurgemeenten en andere partners, zoals de provincie Zuid Holland, GGD, het Hoogheemraadschap van Delfland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Veiligheidsregio Haaglanden. Dit heeft geleid tot goede inbreng, die we opgenomen hebben in onze visie op Westland. Natuurlijk lossen we met deze visie niet meteen alle knelpunten en problemen in de Westlandse regio op. Maar de Omgevingsvisie geeft wel een richting aan die kansen biedt voor een sterk, gezond, duurzaam en welvarend Westland in 2030/2040.