4. Goed toeven

4.1.    Wonen op maat

 “Het woonmilieu in Westland is anders dan in de omliggende steden en sluit aan bij het dorpse leefklimaat.”

De komende jaren zal de bevolking van Westland verder doorgroeien. Al deze mensen willen graag een betaalbare koop- of huurwoning. Dat wordt dus flink bijbouwen. We zorgen ervoor dat het woningaanbod in Westland nog beter aansluit bij de vraag. Zo komen er meer levensloopbestendige woningen en gelijkvloerse appartementen voor ouderen. Voor de toenemende vraag van starters zoeken we oplossingen in flexibele en kleinere woningen. Daarnaast reserveren we vierkante meters voor mensen in de samenleving die extra zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld in de vorm van meer verpleeghuisplaatsen. Om meer beweging in de woningmarkt te krijgen stimuleren we de doorstroom: van senioren in gezinswoningen naar seniorenwoningen en van voormalige starters naar gezinswoningen. Nieuwbouw komt zoveel mogelijk in de bestaande dorpen. Zo houden we de omgeving groen en leefbaar. Het kan daardoor nodig zijn om hoger te bouwen dan we gewend zijn. De nieuwe woningen zijn goed geïsoleerd, zoveel mogelijk aardgasvrij en aangesloten op duurzame warmtebronnen. We combineren de inrichting van wijken met groen en water, en zorgen ervoor dat er voor bewoners voldoende ruimte overblijft om te recreëren en te ontspannen.

4.2. Beleven en genieten

“In 2030 treffen we langs de kust een strand dat uitblinkt in rust en ruimte.”

In 2040 moeten onze dorpen groener zijn. Daarvoor gaan we meer groen aanleggen in bestaande bebouwing én toekomstige nieuwbouwwijken. Niet zomaar wat grasveldjes, maar groen van kwaliteit. Concreet gaat het per huishouden om één vierkante meter erbij. Voor nieuwbouw komt er een duidelijke norm: 50 vierkante meter kwalitatief groen per woning. Dat kan gaan om parken tussen de woningen, maar ook om groene daken of gevels. Bewoners en ondernemers kunnen ook meehelpen aan de vergroening. Bijvoorbeeld door in hun eigen tuin of erf tegels te vervangen door planten en struiken. Groen en water zijn ook belangrijk voor gezonde recreatie. Samen met buurgemeenten kijken we of we aparte groene netwerken kunnen maken voor wandelaars, fietsers, skaters, ruiters, vaarrecreatie en watersporters. Gebieden waar je kunt genieten van het buitenleven, maar ook van cultuur-historisch erfgoed en horeca. Tot slot: de Westlandse stranden willen we graag houden zoals ze zijn: ruim en rustig.

4.3. Andere energie

“We moeten zuiniger omgaan met energie en op zoek gaan naar nieuwe bronnen.”

Energie besparen en minder gebruik maken van aardgas, luidt de opdracht. Dat vraagt om allerlei soorten maatregelen. Zoals betere isolatie van woningen, benutten van zonne-energie en verwarming van kassen en woningen via warmtenetten. In 2040 gebruiken we de ondergrond voor water- en energiekringlopen. Westland is dan koploper in warmtenetten. We streven daarbij naar een Westland-dekkend warmtesysteem. De glastuinbouw – grootverbruiker van energie – neemt hierin het voortouw. De gemeente ondersteunt waar mogelijk. We informeren bewoners, geven ruimte aan boringen voor aardwarmte en bereiden ons voor op de wettelijke taak om wijken aardgasvrij te maken. Voor windmolens en zonnevelden is in Westland geen plaats. Maar veel daken zijn wel geschikt voor zonne-energie. We willen ook een circulaire gemeente zijn, waarin afval als grondstof wordt gebruikt voor nieuwe producten. Daarom verbeteren we het gescheiden inzamelen van GFT en Plastic, Blik en Drinkpakken.

4.4. Bescherming van natuur

“Westland wil natuurgebieden robuust, veerkrachtig, aaneengesloten en beleefbaar maken.”

Aaneengesloten natuurgebieden hebben de voorkeur boven losse, kleine gebieden. Ze zijn belangrijk voor de biodiversiteit, maar ook in de strijd tegen wateroverlast en hittestress. In Westland is slechts beperkt ruimte om zulke grote gebieden te realiseren. Een van onze grootste natuurgebieden is het Natura 2000-gebied Solleveld en Kapittelduinen tussen Den Haag en Hoek van Holland. Hier moet de uitstoot van stikstof verminderen zodat de natuur kan herstellen. De provincie heeft hierin een leidende rol. Maar ook de gemeente heeft de wettelijke plicht natuur en beschermde dieren en planten te beschermen. Dat betekent dat we met initiatiefnemers en ontwikkelaars in gesprek gaan over natuurbescherming. Ook het deel van het Natuur Netwerk Nederland dat door Westland loopt vraagt om aandacht. De gemeente wil daarvoor de Wenzone, Poelzone, Zwethzone en Gantelzone versterken en gemeentelijk grondgebied natuurlijker inrichten.

4.5. Gezonde waterhuishouding

“In de toekomst is vergroting van de zoetwatervoorziening onvermijdelijk.”

Schoon water is belangrijk voor een gezonde leefomgeving. We hebben daarbij te maken met allerlei vormen zoals vijvers, sloten, afvalwater en grondwater. Hoewel de kwaliteit van het water de afgelopen jaren al sterk is verbeterd, zijn we er nog niet. Dat heeft te maken met klimaatverandering, bevolkingsgroei en toenemend watergebruik. Maar ook met het zouter worden van het oppervlaktewater en de uitstoot van afvalstoffen zoals fosfor en stikstof. Een betere waterkwaliteit kunnen we alleen realiseren in samenwerking met Hoogheemraadschap van Delfland en de tuinders. Elke partij heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid. Samen maken we afspraken over allerlei wateraspecten. Zoals het benutten en vasthouden van regenwater, de zuivering van afvalwater, het beperken van lozingen in het water en het actief beheren van het grondwaterpeil. Voor een betere waterkwaliteit creëren we ook natuurvriendelijke oevers, waterplanten en paaiplaatsen waar vissen eitjes kunnen leggen.

4.6. Goede bodemkwaliteit

“In 2040 zetten we de ondergrond optimaal, duurzaam en veilig in .”

We hebben de bodem in Westland hard nodig. Het is dé plek voor wateropvang en nieuwe warmtebronnen, maar ook voor kabels, leidingen en ondergronds parkeren. We werken aan een ondergrond van goede kwaliteit en houden nu alvast rekening met toekomstige bodemdaling. De bodemkwaliteit is over het algemeen best goed. Een relatief groot deel van Westland is bebouwd : 58%; het Nederlands gemiddelde ligt op 11%. Daarom zetten we ook in op meer groen. De bodem is dé plek voor de opvang van regenwater in ondergrondse bergingen. Daarmee kunnen tuinbouwbedrijven in droge periodes hun gewassen op een duurzame manier besproeien. De gemeente helpt bedrijven bij het vinden van de beste oplossing. Bij gebiedsontwikkeling zoeken we altijd een benadering die boven én ondergrond met elkaar verbindt. Vanaf 2021 krijgt Westland er bodemtaken bij van de provincie. Dat vraagt om meer inzicht in zaken als grondwaterpeil, bodemdaling, verontreiniging en archeologie.

4.7.    Klimaatverandering opvangen

“De gemeente werkt met bewoners en bedrijven samen om in 2040 wateroverlast bij hoosbuien te voorkomen.”
 
Westland wil de effecten van de klimaatverandering zo goed mogelijk opvangen. We krijgen de komende jaren te maken met hitte, droogte, stormen en piekbuien. Daarvoor zijn ingrijpende maatregelen nodig tegen uitdroging, bodemdaling en schade aan de natuur. Om bij zware regenval wateroverlast in straten en huizen te voorkomen werken we samen aan een watersysteem volgens het principe ‘vasthouden, bergen en afvoeren’. Hierbij is de inzet van tuinbouwbedrijven nodig: zij kunnen het water bergen in bassins. Dan kan het water in tijden van droogte goed benut worden voor gewassen. Ook parken en groene daken zorgen voor de nodige waterbuffering. Tegelijk bieden ze verkoeling in hete zomers. Een ramp door overstroming moeten we natuurlijk voorkomen. Voor het geval het onverhoopt toch gebeurt, gaan we ervoor zorgen dat onze inwoners veilig geëvacueerd kunnen worden. Ook stimuleren we bedrijven, corporaties en particulieren om hun terrein waterbestendig te maken.

4.8. Veilig in Westland

“Veiligheid vormt de basis van prettig wonen.”

Minder woninginbraken, dalende jeugdcriminaliteit, minder auto-inbraken: volgens de cijfers gaat het goed met de veiligheid in Westland. Ook het gevoel van veiligheid is verbeterd en die trend willen we graag vasthouden. Samen met onder andere de politie en de veiligheidsregio zorgen we ervoor dat veiligheid voorop staat bij de inrichting van de woon- en leefomgeving. Bijvoorbeeld door te zorgen voor strenge handhaving, voldoende verlichting en veilige wegen. Maar ook door bij het ontwerp van nieuwbouwwijken rekening te houden met de bereikbaarheid voor hulpverlening. Andere punten van aandacht zijn een veilig verloop van evenementen, het transport van gevaarlijke stoffen en brandveiligheid. In onze visie op veiligheid krijgen jongeren bijzondere aandacht. We werken aan een bewuster alcoholgebruik en minder overlast door jongeren. Daarnaast zetten we in op maatwerkondersteuning voor kwetsbare jongeren met problemen.