5. Welvarend Westland

5.1.    Innovatieve tuinbouwgemeente

“We zijn trots op ons tuinbouwcluster. De bedrijven en hun medewerkers vormen een deel van de Westlandse identiteit.”

Innovatie is diep verankerd in het DNA van Westland. De regio heeft zich altijd weer weten te vernieuwen met het oog op vooruitgang. Dat zal de komende jaren niet anders zijn. Om internationaal goed mee te blijven doen gaat Westland de tuinbouwsector verder moderniseren. In 2040 draagt de glastuinbouw bij aan wereldwijde innovatieve en duurzame voedselvoorziening. Hoewel er nauwelijks mogelijkheden zijn voor gebiedsuitbreiding, liggen er wel kansen voor groei. Door nieuwe technologie kunnen bedrijven per vierkante meter meer uit hun productie halen. Tegelijkertijd moet de teelt duurzamer. Dus zonder fossiele brandstoffen en met zuinig gebruik van water. We willen ervoor zorgen dat bedrijven onder meer verschillende producten gaan telen. Dan staan ze economisch sterker. Innovatie betekent dat de glastuinbouw er in de toekomst wel iets anders gaat uitzien. Denk aan hogere en dichte kassen en meer laboratoria. We stimuleren daarbij de samenwerking tussen innovatieve ondernemers, scholen en overheden. En we enthousiasmeren ondernemers op zoek te gaan naar raakvlakken tussen de tuinbouwbedrijven en bijvoorbeeld ICT, farmacie en de creatieve sector.

5.2. Over bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn bedoeld voor bedrijven die niet direct leveren aan de consument. Het huidige beeld is positief: Westland kent weinig verouderde bedrijventerreinen en er is weinig leegstand van kantoren. Tegelijkertijd neemt de vraag toe naar grond om te kunnen uitbreiden. Daarvoor zien we (beperkt) mogelijkheden op de locaties Bovendijk, Loswal de Bonnen en ABC Westland. Uitbreiding van dit laatste terrein gaat gelijk op met de aanleg van groen. Als bedrijven naar grotere terreinen verhuizen komt er plek vrij op kleinere, lokale bedrijventerreinen. Omdat deze vaak tegen woongebieden aanliggen, houden we goed in de gaten dat de nieuwkomers geen extra hinder (geluid, licht) veroorzaken. Klimaatambities en energiedoelstellingen vragen ook om aanpassingen van bedrijventerreinen. De gemeente ondersteunt de terreinen bij hun plannen van aanpak.

5.3. Plezierig winkelen en recreëren

“Westland heeft kansen om de vrijetijdseconomie, recreatie en toerisme verder te versterken.”

Mensen kopen steeds vaker producten via internet. Daardoor is er minder behoefte aan fysieke winkels. In de winkel van de toekomst gaat het meer om het combineren van activiteiten, zoals een koffiebar in een boekhandel. Vooral in de dorpskernen neemt het aantal winkels af. Toch willen we die centra graag aantrekkelijk houden met een gevarieerd aanbod, goede bereikbaarheid en gezellige horeca. Ook evenementen kunnen de winkelcentra een impuls geven.

Uitbreiding van toerisme kunnen we heel goed combineren met glastuinbouw. Al in 1918 gingen Westlandse tuinders hun tomatenoogst verduurzamen. Nu, ruim een eeuw later, produceren Westlandse ondernemers high-tech verse groenten en fruit met minder gebruik van water, minder grondstoffen en minder energie. Nationaal en internationaal neemt Westland een bijzondere plaats in. De concentratie van tuinbouw-gerelateerde bedrijven op zo’n klein stukje aarde is uniek in de wereld. Dát verhaal kunnen we nog veel beter en met trots aan de wereld vertellen.

Op het gebied van recreatie willen we samen met buurgemeenten kijken naar mogelijkheden om samen recreatieve netwerken te maken. We richten ons daarbij meer op beleving, niet op massatoerisme. Dat geldt ook voor onze stranden: rust, ruimte en natuurbescherming staan voorop. Hier kom je om te wandelen, te zwemmen of om uit te waaien. En bij slecht weer? Voor die dagen zijn er meer binnenactiviteiten nodig in Westland. We bieden daarom ruimte voor initiatieven hiervoor.

5.4. Kansen voor ondernemers

“De Greenport Horti Campus is dé plek om nieuw talent en ondernemerschap te laten bloeien en doorgroeien.”

De mondialisering leidt de komende jaren tot meer internationale concurrentie. Het tuinbouwbedrijf van de toekomst zal zich daarom moeten onderscheiden in kwaliteit en niches, in plaats van bulkproductie en prijs. Diversiteit van teelten en bedrijven maakt de glastuinbouw in Westland sterk en weerbaar. Innovatie is daarbij onmisbaar. Voor alle ondernemers in Westland geldt dat ze moeten openstaan voor technologische vernieuwing, nieuwe producten en andere manieren van werken. De gemeente geeft ruimte aan dit nieuwe creatieve ondernemerschap. Bijvoorbeeld met snellere dienstverlening op maat. Ook geven we ondernemers ruimte om te experimenteren. We stimuleren de ontwikkeling van nieuwe bedrijvenlocaties en beoordelen of bestaande locaties voldoende duurzaam, multifunctioneel en flexibel zijn. Daarnaast helpen we bij de ontwikkeling van de Greenport Horti Campus: dé plek voor kleine bedrijven, zzp’ers en start-ups om ondernemerschap te laten bloeien.

5.5. Ontwikkeling van de arbeidsmarkt

“We moeten leerlingen – jongeren én volwassenen – opleiden voor nieuwe beroepen .”

Welke banen zijn er in de toekomst? En welke vaardigheden zijn daarvoor nodig? Lastig te voorspellen. Belangrijk zijn digitale en technologische vaardigheden, maar ook eigenschappen als kunnen samenwerken en aanpassen doen ertoe. Om te weten welke kennis en vaardigheden goede kansen bieden op een baan, moeten onderwijsinstellingen beter samenwerken met bedrijven en onderzoekers. In World Horti Center gebeurt dat al. We willen ook graag dat Westlandse jongeren later kiezen voor een baan in de tuinbouw. Daarom laten we ze al vroeg kennismaken met de tuinbouwtechniek en zorgen we voor een doorlopende leerlijn. Samenwerking is ook het sleutelwoord om mensen met een beperking of langdurig werklozen aan een baan te helpen. Wie hard en voor langere tijd wil werken is welkom in de tuinbouw, voor begeleiding wordt indien nodig gezorgd. Gemeente, MKB Nederland en Westlandse ondernemers werken samen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Westland aan een baan te helpen.

5.6.    Openbaar vervoer en fiets

“Voetgangers en fietsers staan centraal bij de inrichting van de openbare ruimte.”

Bij de inrichting van de openbare ruimte krijgen langzame verkeersdeelnemers – fietsers en wandelaars – voorrang. Dat doen we onder andere door het fietsnetwerk van en naar Westland uit te breiden. Samen met partners in de regio werken we aan vijf ‘metropolitane’, regionale, fietspaden van Westland naar Den Haag, Rijswijk, Delft en Rotterdam. Ook tussen de dorpen komen verkeersveilige en comfortabele fiets- en voetpaden. Om ervoor te zorgen dat Westland in 2030 nog goed bereikbaar is zijn grote ingrepen nodig. Dat kan alleen met hulp van het Rijk en de provincie. Samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de vervoerbedrijven werken we ook aan snel en comfortabel openbaar vervoer als alternatief voor de auto. Hiervoor moeten wegen, kruispunten en bushalten worden aangepast. De provincie Zuid-Holland ondersteunt ons daarbij. De bussen rijden op groen gas en zijn vanaf 2025 uitstootvrij. Daarnaast onderzoekt Westland samen met Den Haag de mogelijkheid van een lightrailverbinding tussen de twee gemeenten.

5.7. De auto

Ondanks al onze inzet voor het openbaar vervoer zal het onverminderd druk blijven op de weg met auto’s en vrachtwagens. Daarom blijft doorstroming van vrachtverkeer naar de A4/A20 een belangrijk aandachtspunt van de gemeente. Ook kijken we naar mogelijkheden voor schoner vervoer (over water, schonere brandstof) en zelfrijdende vrachtwagens. Daarnaast heeft parkeren onze aandacht.

Wanneer er meer parkeercapaciteit nodig is, mag dit niet ten koste gaan van de kwaliteit van de openbare ruimte. Een speeltuintje of groenvoorzieningen zullen niet wijken voor een parkeerplaats. Bij de aanleg van nieuwbouwwijken maken we onderscheid tussen autobezit en autogebruik. Door te zorgen voor garages, opritten en carports zijn minder parkeerplaatsen op straat nodig. Maar ook door het stimuleren van openbaar vervoer, fiets en het delen van een auto verminderen we de vraag naar parkeerplaatsen.