Schuldhulpverlening

Heeft u betalingsproblemen of problematische schulden die u zelf niet meer kunt oplossen en heeft u hulp nodig? Dan kunt u schuldhulpverlening aanvragen. U komt in aanmerking voor schuldhulpverlening bij de gemeente Westland als:

 • u staat ingeschreven bij de gemeente Westland op het adres waar u woont (een postadres is dus niet mogelijk)
 • u de afspraken kunt en wilt nakomen om uw schulden af te lossen
 • u de gemeente alle overzichten en gegevens geeft die nodig zijn om u te kunnen helpen
 • u gemotiveerd bent om zelf uw situatie aan te pakken

Kosten

Dit is bij de gemeente Westland gratis en wordt volledig gesubsidieerd door de gemeente. U moet zich dan wel aan de verplichtingen houden en zich houden aan de afspraken die u heeft gemaakt met schuldhulpverlening.

Stappenplan voor hulp bij uw schulden

Stap 1
Bel 14 0174 en vraag naar schuldhulpverlening (team Participatie) en geef aan dat u betalingsproblemen heeft en/of teveel schulden om deze te kunnen aflossen. Er wordt dan telefonisch een afspraak gemaakt met schuldhulpverlening. U kunt zich ook direct aanmelden. Er wordt dan telefonisch contact met u opgenomen.

Stap 2
Na het gesprek vragen wij u om uw volledige administratie aan te leveren, zodat schuldhulpverlening inzicht krijgt in uw financiële situatie. Afhankelijk van uw situatie, volgt een gesprek met een budgetconsulent. Op basis van de hoogte van uw schulden, inkomsten en uitgaven wordt bepaald welke dienstverlening aangeboden kan worden en of het mogelijk is om uw schulden 100% af te lossen. Lukt dit niet dan volgt stap 3.

Stap 3
Samen met u wordt het totale schuldenoverzicht gemaakt en zal de schuldhulpverlener een betalingsvoorstel voorleggen aan uw schuldeisers. De schuldhulpverlener zal proberen door een minnelijke regeling een deel van de schulden zo af te lossen. Dit gebeurt zonder tussenkomst van de rechtbank waardoor u uit de wettelijke schuldsanering blijft.

Stap 4
Gaan de schuldeisers akkoord met het betalingsvoorstel, dan begint u met het terugbetalen van de schulden. De aflossing van uw schulden gebeurt onder begeleiding van een budgetconsulent. Gaan de schuldeisers niet akkoord met de minnelijke regeling,  dan kan er een verzoek tot toelating in de wettelijke schuldsanering worden ingediend bij de rechtbank. Hiervoor kunt u samen met uw schuldhulpverlener een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

Stap 5

De aanvraag voor schuldsanering is nu in werking gezet. De rechtbank nodigt u uit voor een zitting en gaat daarna beoordelen of u wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering.

 • Wat is Schuldhulpverlening?

  Er zijn 2 vormen van schuldhulpverlening:

  • Het minnelijk traject
  • Het wettelijk traject

  Een minnelijk traject is een vrijwillige schuldregeling via de gemeente waar u woont. De schuldhulpverlener doet een betalingsvoorstel op basis van uw afloscapaciteit (inkomen minus het minimale bedrag om van te leven) aan alle schuldeisers. Bij dit traject is er de verplichting dat u drie jaar lang aan alle voorwaarden van de regeling voldoet. De schuldhulpverlener stelt een bepaald bedrag vast waar u minimaal van kunt leven. De restschuld kan worden kwijtgescholden als u zich aan de voorwaarden heeft gehouden. Alle extra inkomsten en vermogen worden ook gebruikt om uw schulden af te lossen.

  Voorwaarden

  De Schuldhulpverlening is er voor elke Nederlander, maar kent wel enkele voorwaarden. De volgende drie voorwaarden gelden altijd, maar het is wel mogelijk dat er extra regels worden afgesproken op basis van uw persoonlijke situatie.

  • U mag geen nieuwe schulden maken tijdens het minnelijke traject en moet de vaste lasten op tijd betalen.
  • U ondertekent een schuldregelingsovereenkomst die is opgesteld in samenwerking met de schuldhulpverlener en schuldeisers.
  • U dient zich maximaal in te zetten om uw schulden indien mogelijk 100% af te betalen. U dient namelijk de schuldeisers zoveel mogelijk tegemoet te komen. U bent namelijk verplicht via de Nederlandse wet om schulden af te lossen. Er wordt dan ook van u verwacht dat u een fulltime inkomen heeft om zoveel mogelijk inkomen te verkrijgen.

  Als de schuldeisers niet akkoord gaan met een betalingsregeling, kan voor het wettelijke traject worden gekozen. Dit is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). U dient dan via de gemeente een verzoek in bij de rechtbank. De rechtbank gaat beoordelen aan de hand van artikel 288 van de Faillissementswet of u wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. U wordt altijd uitgenodigd om op zitting te komen. De rechter kan uw aanvraag toewijzen of afwijzen.

  Afwijzing

  De rechter wijst uw beroep op de schuldsanering af. Dit kan gebeuren wanneer de rechtbank vindt dat u zelf prima in staat bent om de schulden af te lossen, als u zich niet voldoende inspant om uw schulden af te lossen of als de rechtbank vindt dat de schulden verwijtbaar zijn. Daarnaast zijn er nog veel meer redenen voor afwijzingen.

  Toewijzing

  De rechter wijst uw aanvraag tot de schuldsanering toe en u wordt toegelaten tot de WSNP.
  Er zal direct een bewindvoerder worden aangesteld door de rechtbank die u het gehele schuldsanering traject gaat begeleiden en zorgt er onder andere voor dat de schuldeisers hun geld op tijd ontvangen. Vanaf het moment dat de schuldsanering is toegewezen vallen alle schulden onder de WSNP.

 • Hoe werkt het?

  Heeft u beginnende betalingsproblemen? Pak ze zelf aan met het stappenplan van zelfjeschuldenregelen.nl of maak gebruik van de websites zoals hiernaast zijn benoemd.

  Kunt u uw problemen niet zelf oplossen dan kunt u zich aanmelden bij de Gemeente Westland. De schuldhulpverlener begeleidt u tijdens dit traject. Zij geven u advies en tips om zelf aan de slag te gaan. De eerste stap die Schuldhulpverlening aanbiedt is meestal een budgetgesprek samen met een budgetconsulent. Deze is geheel gratis. U gaat samen met uw budgetconsulent al uw inkomsten en uitgaven op een rij zetten om een duidelijk overzicht te creëren. Er worden ook tips gegeven waarop u kunt besparen of hoe u voor meer inkomen kunt zorgen.

  Als u recht heeft op inkomensondersteunende maatregelen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag, etc wordt u erop gewezen om dit aan te vragen. U kunt dit ook zelf berekenen op de site van de belastingdienst, www.toeslagen.nl.

  De schuldhulpverlener kan u vragen om alle inboedel die niet noodzakelijk is voor het levensonderhoud te verkopen. Denkt u aan een boot, caravan, eigen woning, auto (tenzij uw werk hiervan afhankelijk is), scooter, etc. Dit wordt per situatie bekeken.

  Daarna kijkt de schuldhulpverlener of er al een schuldregeling mogelijk is of dat er eerst een stabilisatietraject wordt ingezet om tot een schuldregeling te komen. Pas als uw persoonlijke situatie op orde is, kunnen wij uw schulden gaan regelen. Dit noemen we het minnelijk traject.

  Lukt het niet om de problemen op te lossen met behulp van de gemeente, dan kunnen zij u verder begeleiden naar een wettelijk traject (let op, dit moet wel passend zijn voor uw situatie).  Dit noemen we de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), welke via de Rechtbank wordt aangevraagd.