Kadewerkzaamheden Kwintsheul

De Lange Wateringkade en Zwet in Kwintsheul zijn verzakt. De kade is te laag en voldoet niet meer aan de eisen. Tegelijk met een kadeophoging moet de rijbaan (weg) worden aangepakt. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft tot taak om alle waterkeringen te onderhouden en op hoogte te houden. De Gemeente Westland is verantwoordelijk voor het onderhoud van de wegen. Hoogheemraadschap en gemeente werken dan ook samen in dit project.

Informatievoorziening

Begin juni 2017 informeerden wij de bewoners in een brief over dit project. Op 24 januari 2018 was een eerste informatieavond (pdf, 12Mb) waarin wij hebben uitgelegd wat er moet gebeuren en hoe wij dit willen aanpakken. In de maanden hierop vonden diverse keukentafelgesprekken plaats. Tijdens deze informatiebijeenkomst en de keukentafelgesprekken ontvingen wij veel bruikbare informatie die is verwerkt in een voorlopig ontwerp voor de verbeterde weg en opgehoogde kering. 

Het voorlopig ontwerp

Op 9 april 2019 presenteerden we het voorlopig ontwerp (pdf, 8Mb) in een bewonersbijeenkomst.

Het voorlopig ontwerp bevat veel maatwerk per perceel. Zie hiervoor de tekeningen in de kolom op deze pagina. De bewoners ontvingen op 25 april een brief/mail.

Momenteel wordt het voorlopig ontwerp aangepast tot een definitief ontwerp. Hierbij wordt nog speciaal aandacht besteed aan de aanwezige steigers en gietwaterleidingen. Het Hoogheemraadschap gaat nog een aantal gesprekken voeren met bewoners om openstaande vragen te beantwoorden.
Wij streven ernaar om in 2019 de voorbereiding en aanbesteding af te kunnen ronden zodat het werk begin 2020 (1e kwartaal) kan worden uitgevoerd.

Ophogen

De verzakkingen aan de Lange Wateringkade en Zwet zijn niet overal gelijk waardoor de ophoging per locatie kan verschillen. Dit variƫert van enkele centimeters tot enkele decimeters. Bij grote ophoging is ook aandacht voor het netjes aanhelen van de aangrenzende percelen (tuinen en opritten).

Verkeersveiligheid

Tijdens de keukentafelgesprekken vroegen diverse bewoners om ook iets te doen aan de verkeersveiligheid op de Lange Wateringkade en de Zwet. Er wordt hard gereden op de smalle wegen. Het is mogelijk om hier een 30 km/uur weg van te maken. Ook gaan we hierbij regelen dat voor beide wegen een vrachtwagenverbod wordt ingesteld, uitgezonderd bestemmingsverkeer.

Verlichting

Ook vroegen bewoners om op het gedeelte vanaf de Hooghe Beer en de Zwet verlichting te plaatsen. Het beleid van de gemeente is dat wij in principe in het buitengebied geen openbare verlichting plaatsen. Wat hier nog bijkomt, is dat zowel de Zwet als de Lange Watering ecologische verbindingszones zijn, waarvoor een beperking geldt wat betreft verlichting.
We bekijken nog of er op kritische punten signaalverlichting kan worden geplaatst. Ook bekijken we of de bestaande verlichting vanaf het dorp tot aan de Hooghe Beer hieraan kan worden aangepast.

Steigers en gietwaterleidingen

Over de manier waarop Delfland omgaat met steigers en gietwaterleidingen in dit project, heeft u kunnen lezen in de brief of mail en de bijlage die aan de bewoners is verzonden.

Het is mogelijk om met een eenvoudige en kosteloze melding of met een vergunning steigers, kabels en leidingen aan te brengen die voldoen aan de Algemene regels.
Op de website van Hoogheemraadschap Delfland vindt u meer informatie over de volgende onderwerpen:

Vervolgstappen en planning

Alle opmerkingen op het voorlopig ontwerp worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarna vindt de aannnemersselectie plaats. De planning is om met de uitvoering te beginnen in het eerste kwartaal van 2020. Over de planning ontvangen de bewoners uiteraard nog bericht

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Anja Kortekaas van Hoogheemraadschap Delfland. Via e-mail: akortekaas@hhdelfland.nl of telefonisch, via het KlantContactCentrum, op nummer: (015) 260 81 08.