Bodembeheernota

Het toepassen van grond en baggerspecie is gebonden aan het Besluit bodemkwaliteit. Elke gemeente mag zijn eigen beleidsregels vaststellen in een bodembeheernota. Hierdoor kan voor ieder gebied beleid worden opgesteld waarmee de grond zo optimaal mogelijk benut (of herbruikt) wordt. Dit leidt tot een reductie van kosten voor grondverzet, voor zowel het bedrijfsleven als de overheid.
De meeste recente bodembeheernota (pdf, 1Mb) is door de gemeenteraad van Westland vastgesteld op 28 mei 2013.

Bodemkwaliteitskaart

Onderdeel van een bodembeheerplan is de bodemkwaliteitskaart. Een bodemkwaliteitskaart kan worden opgemaakt op basis van historisch bodemgebruik en van de bodemopbouw. Een bodemkwaliteitskaart is opgedeeld in zones met verschillende chemische bodemkwaliteit; binnen een zone is de chemische bodemkwaliteit overal ongeveer gelijk. Tussen de zones verschilt dus de bodemkwaliteit.
Deze kaart is belangrijk voor het grondverzet. Vanuit de bodemkwaliteitskaart kan bij het plannen van een woongebied in een bepaald gebied in beginsel bepaald worden welke licht verontreinigde grond uit dat gebied mogelijk kan worden hergebruikt op een andere locatie. De ontvangende locatie kan bijvoorbeeld een (nieuw) industrieterrein zijn. Daarnaast wordt de bodemkwaliteitskaart ook gebruikt bij het uitvoeren van bodemonderzoeken en de aan- en verkoop van woningen.
Op een bijlage van de bodemkwaliteitskaart kunnen de locaties van uitgevoerde bodemonderzoeken vermeld staan.
 
Belangrijk is dat je grond binnen de betreffende klasse (schoon, licht verontreinigd, etc) binnen een gebied makkelijker en goedkoper kan verplaatsen.