Bodembeheernota

Het toepassen van grond en baggerspecie is gebonden aan het Besluit bodemkwaliteit. Elke gemeente mag zijn eigen beleidsregels vaststellen in een bodembeheernota. Hierdoor kan voor ieder gebied beleid worden opgesteld waarmee de grond zo optimaal mogelijk benut (of herbruikt) wordt. Dit leidt tot een reductie van kosten voor grondverzet, voor zowel het bedrijfsleven als de overheid.
De meeste recente bodembeheernota (pdf, 1Mb) is door de gemeenteraad van Westland vastgesteld op 28 mei 2013.

Bodemkwaliteitskaart

Onderdeel van een bodembeheerplan is de bodemkwaliteitskaart. Een bodemkwaliteitskaart kan worden opgemaakt op basis van historisch bodemgebruik en van de bodemopbouw. Een bodemkwaliteitskaart is opgedeeld in zones met verschillende chemische bodemkwaliteit; binnen een zone is de chemische bodemkwaliteit overal ongeveer gelijk. Tussen de zones verschilt dus de bodemkwaliteit.
Deze kaart is belangrijk voor het grondverzet. Vanuit de bodemkwaliteitskaart kan bij het plannen van een woongebied in een bepaald gebied in beginsel bepaald worden welke licht verontreinigde grond uit dat gebied mogelijk kan worden hergebruikt op een andere locatie. De ontvangende locatie kan bijvoorbeeld een (nieuw) industrieterrein zijn. Daarnaast wordt de bodemkwaliteitskaart ook gebruikt bij het uitvoeren van bodemonderzoeken en de aan- en verkoop van woningen.
Op een bijlage van de bodemkwaliteitskaart kunnen de locaties van uitgevoerde bodemonderzoeken vermeld staan.
 
Belangrijk is dat je grond binnen de betreffende klasse (schoon, licht verontreinigd, etc) binnen een gebied makkelijker en goedkoper kan verplaatsen.

Ontwerp Nota Bodembeheer Westland 2020-2030 ter inzage

Naam            : Nota bodembeheer gemeente Westland (omvat ook bodemkwaliteitskaart)
Status            : Ontwerp
Publicatiedatum    : 10-12-2020
Reactietermijn    : vrijdag 11-12-2020 t/m donderdag 21-01-2021
Artikel            : 1 van het besluit bodemkwaliteit

Omschrijving

Op 1 december 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de nota bodembeheer Westland (2020-2030) in ontwerp vastgesteld.
Deze nota beschrijft de voorwaarden voor hergebruik van grond als 'bodem' in de gemeente. In de nota is gekozen voor gebiedsspecifiek beleid waarbij de bodem wordt verdeeld in verschillende functieklassen waaraan een bepaalde kwaliteit verbonden is. Door toepassing van dit beleid zal grondverzet door de gemeente en derden worden vereenvoudigd en wordt de kwaliteit van de bodem beschermd door toepassing van het “stand still beginsel”, waarbij de milieukwaliteit door menselijk handelen niet mag verslechteren.
De ontwerpnota zal gedurende 6 weken van 11 december 2020 tot en met 21 januari 2021 ter inzage worden gelegd. Gedurende die tijd is een ieder in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen zullen worden meegenomen in de door de raad vast te stellen definitieve bodembeheernota.

Wilt u de nota bekijken?

Zie onderstaand de bijlagen om de nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart te bekijken. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.   

Wilt u reageren op de nota?

U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, t.a.v. E.J.A. maas . Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.

Bijlagen