Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Zo wordt voor het hele gebied aangegeven of en hoe er gebouwd mag worden.

Bestemmingsplannen inzien

Op deze pagina kunt u alle bestemmingsplannen in procedure bekijken. Daarnaast staan alle plannen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u liever langs wilt komen om een plan in te zien dan kan dat op afspraak. Bel hiervoor 140174.

Reageren op een bestemmingsplan

Per plan staat aangegeven wat de mogelijkheden zijn om te reageren. Let hierbij goed op de reactietermijn.

 • Ontwerp Wijzigingsplan Gantel nabij Bredenel te Honselersdijk
  Naam            Gantel nabij Bredenel 1 te Honselersdijk
  Soort planWijzigingsplan
  Status    Ontwerp
  Wijzigingsplan: 24-10-2019
  Reactietermijn    vrijdag 25 oktober 2019 t/m donderdag 5 december 2019
  Nummer        NL.IMRO.1783.abp00000013w96-ON01
  Artikel        3.9a Wet ruimtelijke ordening

   

  Omschrijving

  Het betreft een verzoek om op de locatie de Gantel/ Bredenel nabij 1 te Honselersdijk negen uitplaatsingskavels te realiseren. Naast het realiseren van de negen uitplaatsingskavels worden ook de woonbestemmingen van de percelen Gantel 12, 14 en 15 vergroot en wordt de bedrijfswoning op het perceel Gantel 11 gewijzigd naar een burgerwoning. Daarnaast krijgt een deel van het perceel de bestemmingen 'Verkeer', 'Water' en 'Groen' ten behoeve van de ontsluiting en ruimtelijke inrichting van het gebied. Op het perceel Bredenel 6 ligt een woonbestemming, welke ten behoeve van
  de reconstructie van het glastuinbouwbedrijf wordt gewijzigd naar 'Agrarisch - Glastuinbouw'. Voor het perceel naast Bredenel 2A (kadastraal bekend als een deel van NWK01 A 5268) is in het verleden vrijstelling verleend om hier een woning te bouwen middels een art. 19, lid 2 WRO procedure. Met dit wijzigingsplan wordt deze vrijstelling overgenomen.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Wijzigingsplan.

  Bijlagen

 • 4-10-2019 t/m 15-11-2019 Mr. Jan Tuningstraat 80 Naaldwijk
  Naam        Meester Jan Tuningstraat 80 Naaldwijk
  Soort planBestemmingsplan
  Status 24-09-2019 Vastgesteld
  Publicatiedatum     03-10-2019
  Reactietermijn    vrijdag 4 oktober 2019 t/m vrijdag 15 november 2019
  Nummer        NL.IMRO.1783.NWKMRJTUNINGSTR80p-VA01
  Artikel        3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het vastgestelde bestemmingsplan “Mr. Jan Tuningstraat 80 Naaldwijk” voorziet in een juridisch-planologische regeling voor een ontwikkeling in een deel van het gebied Mr. Jan Tuningstraat 80 te Naaldwijk”. Hiermee wordt een woonperceel gesplitst, een bouwvlak voor het kunnen realiseren van een woning toegevoegd en de mogelijkheid gecreëerd voor realisatie van de benodigde waterberging.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
  -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 27-09-2019 t/m 07-11-2019 Westmade-Noord
  NaamWestmade-Noord
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum26-09-2019
  Reactietermijnvrijdag 27-09-2019 t/m donderdag 07-11-2019
  NummerNL.IMRO.1783.OWZWESTMADENRDobp-ON02
  Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het bestemmingsplan Westmade-Noord is een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan. Het biedt een juridisch-planologisch kader, waarbinnen de ontwikkeling van een nieuw woongebied met maximaal 500 woningen met bijbehorende groen-, water- en verkeersvoorzieningen tot stand kan komen. De omliggende bestaande woningen in het plangebied zijn specifiek bestemd. Westmade-Noord is gelegen aan de noordwestzijde van de gemeente Westland grenzend aan de gemeente Den haag en het duinengebied. Het plangebied is gelegen tussen de Haagweg, Oorberlaan en Plaats Langeveld.

  Opnieuw ter inzage

  Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is in overleg met de gemeente Den Haag gekozen voor één volwaardige ontsluiting (de zuidelijke) en een calamiteitenontsluiting (de noordelijke) in plaats van twee ontsluitingen met een linksaf verbod. Door de aanpassing van de ontsluiting, de ontwikkelingen rond de PAS, nieuwe inzichten in de vorm van woningaantallen en een herziening van het verkeersmodel zijn een groot deel van de rapportages aangepast (verkeersonderzoek, akoestisch onderzoek, reconstructieonderzoek, luchtonderzoek en dergelijke). Vanwege de vele aanpassingen ten aanzien van het vorige ontwerpbestemmingsplan, is omwille van de zorgvuldigheid besloten om een nieuw ontwerpbestemmingsplan ‘Westmade-Noord’ ter inzage te leggen.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: het college van burgemeester en wethouders van Westland, t.a.v. cluster Beleid team bestemmingsplannen, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Het is ook mogelijk om een mondelinge inspraakreactie in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.

  Inloopavond

  Tijdens de ter inzage termijn wordt op 16 oktober 2019 tussen 19:00 uur en 21:00 uur een informatieavond gegeven. De locatie van deze informatieavond is: Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom, Haagweg 33D1 te Monster.

  Let op

  Een reeds ingediende zienswijze op het vorige ontwerpbestemmingsplan zal gelet op de vele aanpassingen aan het nieuwe ontwerpbestemmingsplan niet meer worden behandeld. Indien u opnieuw wilt reageren op het aangepaste ontwerpbestemmingsplan kunt u een nieuwe zienswijze indienen. Indien u wilt dat uw reeds ingediende zienswijze op het oude ontwerp bestemmingsplan ‘Westmade-Noord’ ook van toepassing is op het nieuwe ontwerp bestemmingsplan ‘Westmade-Noord’ en alsnog in behandeling wordt genomen, dient u deze zienswijze opnieuw binnen de reactietermijn in te dienen.    

  Bijlagen

 • 20-09-219 t/m 31-10-2019 Bekendmaking (aanmeldnotitie) m.e.r. beoordeling bestemmingsplan ‘Westmade-Noord’ (realisatie 500 woningen).

  Het college maakt bekend dat het bevoegd gezag op 27 augustus 2019 het m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen heeft, op basis van de ‘Vormvrije m.e.r.-beoordeling Westmade-Noord (pdf, 1.4Mb) (0453653.100)’, inhoudende dat er met de ruimtelijke ontwikkeling die in het bestemmingsplan ‘Westmade-Noord’ planologisch-juridisch mogelijk wordt gemaakt geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen ontstaan die het opstellen van een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

  In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject m.e.r.-beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op 2000 of meer woningen. De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van 500 woningen en blijft daarmee onder de drempelwaarde. Dit betekent dat kan worden volstaan met een zogenaamde ‘vormvrije m.e.r.-beoordeling’. Uit de vormvrije-m.e.r.-beoordeling (aanmeldnotitie), die ten behoeve van het bestemmingsplan Westmade-Noord’ (500 woningen) is uitgevoerd blijkt dat er geen negatieve milieugevolgen optreden, die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

  Het besluit met de daarbij behorende stukken liggen vanaf 20 september 2019 gedurende 6 weken ter inzage. Het is mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.   

  Een (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbende kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure voor het bestemmingsplan Westmade-Noord.

 • 20-09-2019 t/m 31-10-2019 Structuurvisie De Driesprong
  NaamStructuurvisie De Driesprong
  Soort plan Structuurvisie
  StatusVoorontwerp
  Publicatiedatum19-09-2019
  Reactietermijnvrijdag 20-09-2019 t/m donderdag 31-10-2019
  NummerNL.IMRO.1783.GTGWDIJKRWLnb15pbp-VA01
  Artikel1.3.1 Wet ruimtelijke ordening en de Inspraakverordening Westland

  Omschrijving

  De structuurvisie betreft een mogelijk toekomstige herinrichting van het gebied gelegen nabij de Driesprong te Kwintsheul. De (concept-) structuurvisie voorziet op hoofdlijnen in een herinrichting van het gebied van glastuinbouw naar woongebied.  De structuurvisie is nog in ontwikkeling. Een structuurvisie is in beginsel kaderstellend voor een in aansluiting hierop, op te stellen bestemmingsplan.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een inspraakreactie indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw reactie naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk aan burgemeester en wethouders, t.a.v. cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge reactie in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.

  Vormvrije MER beoordeling

  Het college maakt tevens bekend dat in het kader van de voorbereiding van de structuurvisie de Driesprong het bevoegd gezag op 3 september 2019 het m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen heeft op basis van de Vormvrije m.e.r.-beoordeling Structuurvisie Driesprong. Dit besluit houdt in dat er met de ruimtelijke ontwikkeling die in de structuurvisie is voorzien geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen ontstaan. Het opstellen van een milieueffectrapportage is daarom niet noodzakelijk.

  Een (vormvrij) m.e.r.- beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbende kunnen hun reactie met betrekking betreffende het onderdeel Vormvrije Mer kenbaar maken in het kader van bovengenoemde inspraakprocedure.

  Bijlagen

 • 19-07-2019 t/m 30-08-2019 Vrachtwagenparkeerplaats Teylingen, ‘s-Gravenzande
  NaamVrachtwagenparkeerplaats Teylingen, ‘s-Gravenzande
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusGewijzigd vastgesteld op 09-07-2019
  Publicatiedatum18-07-2019
  Reactietermijnvrijdag 19-07-2019 t/m vrijdag 30-08-2019
  NummerNL.IMRO.1783.GTGWDIJKRWLnb15pbp-VA01
  Artikel3.8 en 6.12 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het bestemmingsplan maakt een vrachtwagenparkeerplaats voor zes vrachtwagens mogelijk nabij Dijckerwaal 15 in ’s-Gravenzande. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. Op aangeven van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn opmerkingen ten aanzien van de waterhuishouding als nog in het bestemmingsplan verwerkt en afgestemd met het Hoogheemraadschap van Delfland. Artikel 4 bestemming ‘Verkeer’ is aangepast in de zin dat een voorwaardelijke verplichting ten aanzien van de aanleg van 550 m2 water is opgenomen. Artikel 5.1, sub b dubbelbestemming ‘Waterstaat-Waterkering’ is aangepast in de zin dat de verwijzing naar de voorrangsregeling is verwijderd, aangezien er geen verdere dubbelbestemmingen in het plan voorkomen. Ten slotte is paragraaf 3.4.2 van de toelichting aangepast naar aanleiding van opmerkingen van het Hoogheemraadschap Delfland ten aanzien van de thema’s ‘Veiligheid en waterkeringen’, ‘Bodem en grondwater’, ‘Onderhoud en bagger’ en ‘Afvalwater en riolering’.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
  • bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 28-06-2019 t/m 08-08-2019 Dijkweg nabij 11 te Naaldwijk
  NaamDijkweg nabij 11 te Naaldwijk
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusVoorontwerp
  Publicatiedatum27-06-2019
  Reactietermijnvrijdag 28-06-2019 t/m donderdag 08-08-2019
  NummerNL.IMRO.1783.NWKDIJKWGnb11obp-VO01
  Artikel1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorontwerp bestemmingsplan vrijgegeven voor de inspraak. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een appartementencomplex met 20 appartementen en op de begane grond een maatschappelijke ruimte mogelijk op de ‘Harmonie’ locatie gelegen in het centrum van Naaldwijk op de hoek Verdilaan / Dijkweg.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een inspraakreactie indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw reactie naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge reactie in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 14 0174.

  Bijlagen

 • 21-06-2019 t/m 01-08-2019 Fietsverbinding Groene Schakel
  NaamFietsverbinding Groene Schakel
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum20-06-2019
  Reactietermijnvrijdag 21-06-2019 t/m donderdag 01-08-2019
  NummerNL.IMRO.1783.FTSVRBNGGRSCHKLobp-ON01
  Artikel1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het ontwerp bestemmingsplan Fietsverbinding Groene Schakel voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het voltooien van de doorgaande verbinding naar de wijk Tuinveld door de aangekochte gronden kadastraal bekend als sectie I, nummer 7467 te ’s-Gravenzande te wijzigen van bestemming. De bij de voormalige eigenaar overblijvende gronden kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenzande sectie I, nummers 4286 en 7466 worden daardoor eveneens gewijzigd van bestemming. De bestaande woning Poelmolenweg 3 te ’s-Gravenzande wordt omgezet naar ‘Wonen’ met daarnaast de mogelijkheid voor een extra woning.
  De woning Poelmolenweg 5 is al jaren opgenomen in het vigerende bestemmingsplan “Het Nieuwe Water” als in te passen woonfunctie. Vanwege de ligging wordt deze woning meegenomen in het plangebied en omgezet in de bestemming ‘Wonen’.

  Het plangebied is gelegen aan de Boerenlaan, het water aan de achterzijde van de woningen aan de Enthovenlaan en de Poelmolenweg in de kern ’s-Gravenzande.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan.

  Bijlagen

 • 14-06-2019 t/m 26-07-2019 Rectificatie Honderdland fase 2
  NaamHonderdland fase 2
  Soort plan Exploitatieplan
  StatusGewijzigd vastgesteld op 22-01-2019
  Publicatiedatum13-06-2019
  Reactietermijnvrijdag 14-06-2019 t/m vrijdag 26-07-2019
  NummerNL.IMRO.1783.BTHONDERDLF2exp-VA03
  Artikel6.12 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Deze bekendmaking betreft een rectificatie van de eerdere bekendmaking van 18 april 2019. De rectificatie is noodzakelijk, omdat bij de eerdere bekendmaking niet alle stukken op de juiste wijze digitaal beschikbaar zijn gesteld. Hiermee wordt dit hersteld. Het Exploitatieplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder vastgestelde exploitatieplan Honderdland fase 2. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen over de wijzigingen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen
  • bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 14-06-2019 t/m 27-07-2019 De Kreken Fase 2
  NaamDe Kreken Fase 2
  Soort plan Bestemmingsplan en exploitatieplan
  Status22-01-2019 Gewijzigd vastgesteld
  Publicatiedatum13-06-2019
  Reactietermijnvrijdag 14-06-2019 t/m vrijdag 26-07-2019
  Nummer

  NL.IMRO.1783.OWZKREKENf2obp-VA01

  NL.IMRO.1783.OWZKREKENf2exp-VA01

  Artikel3.8 en 6.12 wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het bestemmingsplan en exploitatieplan 'De Kreken fase 2' voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de ontwikkeling van een nieuw woongebied met maximaal 495 woningen. Om in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden en een gefaseerde ontwikkeling, is gekozen voor een globale planopzet voor het nog te ontwikkelen woongebied. Hierbij heeft het overgrote deel van het plangebied de globale eindbestemming "Woongebied".

  Het plangebied maakt onderdeel uit van 'De Westlandse Zoom' en is gelegen aan de kern Poeldijk. Het plangebied wordt begrensd door Paul Captijnlaan, de Nieuweweg en verder door fase 1 en fase 3 van De Kreken.

  Het Bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
  • bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

  Op dit besluit voor gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan De Kreken Fase 2 is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 06-06-2019 t/m 18-07-2019 Rozemarijn 1 te Wateringen
  NaamRozemarijn 1 te Wateringen
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum06-06-2019
  Reactietermijnvrijdag 07-06-2019 t/m donderdag 18-07-2019
  NummerNL.IMRO.1783.WATROZEMARIJN1pbp-ON01
  Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het ontwerp bestemmingsplan 'Rozemarijn 1, Wateringen’ maakt de bouw van 20 ééngezinswoningen en 1 vrijstaande woning mogelijk.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: het college van burgemeester en wethouders van Westland, t.a.v. cluster Beleid team bestemmingsplannen, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Het is ook mogelijk om een mondelinge inspraakreactie in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.

  Bijlagen

 • 06-06-2019 t/m 18-07-2019 Vlietweg achter 12 te Naaldwijk
  NaamVlietweg achter 12 te Naaldwijk
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum06-06-2019
  Reactietermijnvrijdag 07-06-2019 t/m donderdag 18-07-2019
  NummerNL.IMRO.1783.NWKVLIETWGnb12pbp-ON01
  Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het ontwerp bestemmingsplan Vlietweg achter 12 te Naaldwijk voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het mogelijk maken van de ontwikkeling van één of twee woningen op het perceel kadastraal bekend als NWK01, sectie C, nummer 1649.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174. Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan.

  Bijlagen

 • 24-05-2019 t/m 04-07-2019 Prins Clausstraat 103 - 113 Wateringen
  NaamPrins Clausstraat 103 - 113 Wateringen
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum23-05-2019
  Reactietermijnvrijdag 24-05-2019 t/m donderdag 04-07-2019
  NummerNL.IMRO.1783.WATAMBACHTSHOF2pbp-ON01
  Artikel1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het ontwerpbestemmingsplan 'Prins Clausstraat 103 - 113 Wateringen' voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het mogelijk maken van een zestal vrijstaande woningen

  De woningen worden voorzien op het perceel Ambachtshof nr .2 te Wateringen. De locatie werd aanvankelijk gebruikt als beeldentuin. De woningen worden ontsloten door middel van bruggen op de Prins Clausstraat .

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174. Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan.

  Bijlagen

 • 10-05-2019 t/m 21-06-2019 Waelplas
  NaamWaelplas
  Soort plan Bestemmingsplan en exploitatieplan
  Status19-03-2019 Gewijzigd vastgesteld
  Publicatiedatum09-05-2019
  Reactietermijnvrijdag 10-05-2019 t/m vrijdag 21-06-2019
  Nummer

  NL.IMRO.1783.ONWWAELPLASpbp-VA01

  NL.IMRO.1783.ONWWAELPLASexp-VA01

  Artikel3.8 en 6.12 wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het bestemmingsplan en exploitatieplan “Waelplas” voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de ontwikkeling van een nieuw woongebied. Bestaande woningen en functies zijn specifiek bestemd. Om een gefaseerde ontwikkeling van het gebied mogelijk te maken, is gekozen voor een globale planopzet met deels een uitwerkingsbevoegdheid. Hierbij heeft het nog niet ontwikkelde deel van het plangebied de globale bestemming “Woongebied 1”. De gronden met de bestemming “Woongebied 2” dienen nader uitgewerkt te worden, voordat hier woningen gerealiseerd kunnen worden. Na uitwerking, maakt het bestemmingsplan het mogelijk om maximaal 110 woningen te realiseren binnen het plangebied.
  Het plangebied maakt onderdeel uit van “Waelpark” en is gelegen ten noorden van de Rijnvaartweg en ten westen van de bedrijven aan de Hagemanstraat in ’s-Gravenzande.
  Het Bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen
  • bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

  Op dit besluit voor gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Waelplas is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

  •  
 • 26-04-2019 t/m 07-06-2019 1e Herziening Honderdland fase 2
  Naam1e Herziening Honderdland fase 2
  Soort plan Bestemmingsplan
  Status19-03-2019 Gewijzigd vastgesteld
  Publicatiedatum25-04-2019
  Reactietermijnvrijdag 26 april 2019 t/m vrijdag 7 juni 2019
  NummerNL.IMRO.1783.BTHONDERDLF2exp-VA03
  Artikel3.8 wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het betreft een (partiële) 1e herziening van bestemmingsplan Honderdland fase 2.  Deze herziening ziet op de gronden met de bestemming “Gemengd” van het bestemmingsplan Honderdland fase 2 en is bedoeld om ongebreidelde huisvesting van arbeidsmigranten op deze gronden te voorkomen. Een logiesgebouw voor arbeidsmigranten is niet toegestaan op de gronden van dit bestemmingsplan.

  Daarnaast zijn de planregels aangescherpt om te verduidelijken welke vorm van logiesgebouwen aanvaardbaar zijn. Verder wordt er voor “eiland 3” onder voorwaarden de mogelijkheid geboden om een bedrijf te realiseren en zijn ter verduidelijking een aantal tekstuele aanpassingen doorgevoerd in de planregels.

  Het Bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
  -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
  -    bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 19-04-2019 t/m 30-05-2019 Liermolen te De Lier
  NaamLiermolen te De Lier
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum18-04-2019
  Reactietermijnvrijdag 19 april 2019 t/m donderdag 30 mei 2019
  NummerNL.IMRO.1783.LIEKERNLIERMOLNobp-ON01
  Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het ontwerpbestemmingsplan 'Liermolen' voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het mogelijk maken van de ontwikkeling van 350 woningen in Liermolen, 50 (gestapelde) woningen in Molensloot Oost en het mogelijk maken van nieuwbouw van een school en gymzaal.

  Het plan omvat woningbouwlocatie Liermolen, een nieuwbouwlocatie voor een school met gymzaal en de ontwikkeling van gestapelde (sociale) woningbouw welke geografisch in fase 2 (Molensloot-Oost) zijn gelegen.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan.

  Bijlagen

 • 19-04-2019 t/m 31-05-2019 Honderdland fase 2
  NaamHonderdland fase 2
  Soort plan Exploitatieplan
  StatusGewijzigd vastgesteld op 22-01-2019
  Publicatiedatum18-04-2019
  Reactietermijnvrijdag 19 april 2019 t/m vrijdag 31 mei 2019
  NummerNL.IMRO.1783.BTHONDERDLF2exp-ONHE
  Artikel6.12 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het Exploitatieplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder vastgestelde exploitatieplan Honderdland fase 2. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen over de wijzigingen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen
  • bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 19-04-2019 t/m 30-05-2019 Mr. Jan Tuningstraat 80 Naaldwijk
  NaamMr. Jan Tuningstraat 80 Naaldwijk
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum18-04-2019
  Reactietermijnvrijdag 19 april 2019 t/m donderdag 30 mei 2019
  NummerNL.IMRO.1783.NWKMRJTUNINGSTR80p-ON01
  Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het ontwerpbestemmingsplan “Mr. Jan Tuningstraat 80 Naaldwijk” voorziet in een juridisch-planologische regeling voor een ontwikkeling in een deel van het gebied Mr. Jan Tuningstraat 80 te Naaldwijk”. Hiermee wordt een woonperceel gesplitst, een bouwvlak voor het kunnen realiseren van een woning toegevoegd en de mogelijkheid gecreëerd voor realisatie van de benodigde waterberging. 

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan.

  Bijlagen

 • 28-12-2018 t/m 08-02-2019 Monnikenlaan Noord
  NaamMonnikenlaan Noord
  Soort plan Bestemmingsplan
  Status11-12-2018 Gewijzigd vastgesteld
  Publicatiedatum27-12-2018
  Reactietermijnvrijdag 28-12-2018 t/m donderdag 08-02-2019
  NummerNL.IMRO.1783.GTMNNKLNRDpbp-VA01
  Artikel3.8 wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Met voorliggend bestemmingsplan worden in het gebied tussen de Monnikenlaan, Galgeweg, Piet Struykweg en Burgemeester Elsenweg een aantal ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het betreft onder andere de inrichting van een reststrook van het 3-in-1 project voor het versterken van de groenblauwe structuur, de herplantcompensatie voor de bomen en bosschages van de Hoefweg in De Lier (Schefferkamp) en het vergroten van de woning Monnikenlaan 39 te Naaldwijk. Het plangebied ligt ten zuiden van de bebouwde kom van Naaldwijk en wordt begrensd door de Monnikenlaan, Galgeweg, Piet Struykweg en Burgemeester Elsenweg.

  Het Bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
  -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
  -    bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 10-08-2018 t/m 20-09-2018 Groeneweg 179 's-Gravenzande
  NaamBestemmingsplan Groeneweg 179
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum09-08-2018
  Reactietermijnvrijdag 10-08-2018 t/m donderdag 20-09-2018
  NummerNL.IMRO.1783.GTGROENEWEG178pbp-ON01
  Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Met het ontwerpbestemmingsplan wordt een deel van het perceel Groeneweg 179, te ’s-Gravenzande gewijzigd van de bestemming ‘Agrarisch-Glastuinbouw’ naar ‘Wonen’ en ‘Water’.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.

  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan.

  Bijlagen

 • 12-01-2018 t/m 23-02-2018 Duingeest 1e herziening
  NaamDuingeest 1e herziening
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusVoorontwerp
  Publicatiedatum11-01-2018
  Reactietermijnvrijdag 12-01-2018 t/m vrijdag 23-02-2018
  NummerNL.IMRO.1783.obp0000015h01-Vo01
  Artikel1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Op 23 januari 2013 is het bestemmingsplan Duingeest vastgesteld. Dit plan kent een stringente regeling omtrent de te realiseren woningtypen. Door gewijzigde marktomstandigheden voldoet het huidige niet en was er behoefte aan een flexibelere regeling voor de nog te realiseren woongebieden. Hierdoor is het mogelijk om deels af te wijken van het stedenbouwkundige plan en het beeldkwaliteitsplan. Alleen de bestemmingen ‘Woongebied -1’ tot en met ‘Woongebied -4’ zijn opgenomen in deze herziening. Het plangebied bevindt zich aan de kuststrook, met de duinen, het strand en de zee. Ten westen van het plangebied is het bestaande glastuingebouwgebied van Westland gesitueerd. Aan de zuidzijde van Duingeest bevindt zich het bedrijventerrein van de kern Monster met daarop het themapark ‘De Westlandse Druif’.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen onderstaand bekijken of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Bijlagen

 • 25-08-2017 t/m 05-10-2017 Zwartendijk 19a Monster
  NaamZwartendijk 19A Monster
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum24-08-2017
  Reactietermijnvrijdag 25-08-2017 t/m donderdag 05-10-2017
  NummerNL.IMRO.1783.GTGWZWARTEDK19Apbp-ON01
  Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Zwartendijk 19A te Monster is gelegen in het glastuinbouwgebied van de gemeente Westland aan de Zwartendijk. Het gaat om een glastuinbouwbedrijf die eveneens detailhandelsactiviteiten uitoefent. De detailhandelsactiviteiten van de kwekerij de Zonnebloem vallen onder het overgangsrecht. Omdat een activiteit niet twee keer onder het overgangsrecht mag komen en omdat de gemeente de activiteiten goed vastgelegd wil hebben is er een bestemmingsplan opgesteld voor de verkoopactiviteiten van het glastuinbouwbedrijf in een bestaande kas van maximaal 2.000m2. Het gaat om eigen geteelde en ingekochte producten met daarnaast enkele bijbehorende attributen. De naast gelegen bestemming ‘Bedrijf’ is deels omgezet in de bestemming 'Agrarisch - Glastuinbouw''.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174. Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan.

  Bijlagen

 • 21-10-2016 t/m 01-12-2016 De Duinen Deelgebied 6B
  NaamDe Duinen Deelgebied 6B
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum20-10-2016
  Reactietermijnvrijdag 21-10-2016 t/m donderdag 01-12-2016
  NummerNL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-ON01
  Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het plangebied De Duinen Deelgebied 6B is gelegen ten noordoosten van de weg Molenslag en ten noordwesten van de Rijnweg in de kern Monster. Het bestemmingsplan 'De Duinen Deelgebied 6B' is een globaal eindplan voor de bouw van in totaal 133 woningen (exclusief afwijkingsmogelijkheden). Om in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden en een gefaseerde ontwikkeling, is gekozen voor een globale planopzet voor het nog te ontwikkelen woongebied. Hierbij heeft het overgrote deel van het plangebied de globale eindbestemming "Woongebied".

  Het plan maakt deel uit van De Westlandse Zoom en heeft van 17 april 2015 tot en met 28 juni 2015 ter visie gelegen voor inspraak. Inspraak en vooroverleg hebben aanleiding gegeven om de ruimtelijke onderbouwing uit te breiden met onder meer extra onderzoek op het gebied van natuur en milieu (m.e.r.-beoordeling).

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt de plannen en bijlagen bekijken via ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174. Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan.

  Bijlagen

 • 04-03-2016 t/m 14-04-2016 Centrum Honselersdijk
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusVoorontwerp
  Publicatiedatum03-03-2016 
  Reactietermijnvrijdag 04-03-2016 t/m donderdag 14-04-2016
  NummerNL.IMRO.1783.HONCTRMobp-VO01
  Artikel1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het voorontwerpbestemmingsplan 'Centrum Honselersdijk' voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het moderniseren van een gedeelte van het centrum van Honselersdijk. Het voorontwerp omvat het uitbreiden van de bestaande supermarkt, uitbreiding van de maatschappelijke functie, de sloop van de kerk en de inrichting van een parkeerterrein.
  Het plangebied is gelegen in de kern Honselersdijk, ingeklemd tussen de Dijkstraat aan de noordzijde, de Fazantlaan aan de zuidzijde en de Molenlaan aan de oostzijde. Aan de westzijde wordt het gebied begrensd door bestaande voornamelijk woonbebouwing.

  Wilt u het plan bekijken? 

  U kunt het plan en bijlagen in pdf via de bijlagen op deze pagina openen of via ruimtelijkeplannen.nl.  Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan? 

  U kunt een inspraakreactie indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: het college van burgemeester en wethouders van Westland, t.a.v. afdeling ROV, team STB, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Het is ook mogelijk om een mondelinge inspraakreactie in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.

  Bijlagen

 • 08-01-2016 t/m 18-02-2016 Van Ruyvenlaan 2 Poeldijk
  NaamVan Ruyvenlaan 2 Poeldijk
  Soort plan Bestemmingsplan
  StatusOntwerp
  Publicatiedatum07-01-2016
  Reactietermijn vrijdag 08-01-2016 t/m donderdag 18-02-2016
  NummerNL.IMRO.1783.OGTVRUYVENLN2abp-ON01
  Artikel3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het perceel Van Ruyvenlaan 2 te Poeldijk is gelegen in het glastuinbouwgebied "Boomawatering" ten noorden van de Monsterseweg. Het perceel kadastraal bekend als gemeente Monster, sectie I, nummers 2430 en 2431 heeft een oppervlakte van circa 7015m2. Naar aanleiding van de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is er een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het perceel Van Ruyvenlaan 2 te Poeldijk, waar de planverbeelding voor dit perceel door de afdeling is vernietigd. Het perceel is opgenomen met de bestemming “Agrarisch – Glastuinbouw” en in de planregels zijn alle planregels van het bestemmingsplan “Glastuinbouwgebied Boomawatering” overgenomen. 

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, team STB. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174. Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan.

  Bijlagen