Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Zo wordt voor het hele gebied aangegeven of en hoe er gebouwd mag worden.

Bestemmingsplannen inzien

Op deze pagina kunt u alle bestemmingsplannen in procedure bekijken. Daarnaast staan alle plannen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u liever langs wilt komen om een plan in te zien dan kan dat op afspraak. Bel hiervoor 140174.

Reageren op een bestemmingsplan

Per plan staat aangegeven wat de mogelijkheden zijn om te reageren. Let hierbij goed op de reactietermijn.

 • 22-01-2021 t/m 04-03-2021 Verzamelplan Glastuinbouw
  Naam Verzamelplan Glastuinbouw
  Soort plan  Bestemmingsplan
  Status 08-12-2020 Gewijzigd vastgesteld
  Publicatiedatum 21-01-2021
  Reactietermijn vrijdag 22-01-2021 t/m donderdag 04-03-2021
  Nummer NL.IMRO.1783.GTVERZAMELPLANabp
  Artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Op 19 december 2012 is het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Westland vastgesteld. Op 28 januari 2O14 volgde het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Boomawatering.
  Inmiddels is gebleken dat de bestemming van een aantal percelen niet in overeenstemming is met eerder gemaakte afspraken. ln de correspondentie tussen de perceelseigenaren en de gemeente is aangegeven dat deze 'hiaten' in het nieuwe bestemmingsplan voor het duurzame glastuinbouwgebied hersteld worden.
  Vanwege de invoering van de Omgevingswet wordt er geen volledig nieuw bestemmingsplan voor het duurzame glastuinbouwgebied in procedure gebracht. Om de nagekomen afspraken tussen perceelseigenaren en de gemeente te waarborgen is het bestemmingsplan 'Verzamelplan Glastuinbouw' opgesteld. De eerder gemaakte afspraken tussen de perceelseigenaren en de gemeente worden hierin opgenomen.
  Daarnaast worden een aantal woonbestemmingen in het duurzaam glastuinbouwgebied verwijderd Het betreffen woningen welke door middel van toepassing van de regeling 'Verduurzaming en Obstakelvrije Ruimte voor Modernisering" (VORM) gesloopt zijn en in gebruik zijn genomen door een glastuinbouwbedrijf.
  Daarnaast worden 4 woonpercelen wegbestemd. Dit betreffen woningen welke in aanmerking kwamen voor de uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsverbindingen.
  In totaal bevat het ontwerpbestemmingsplan 'Verzamelplan Glastuinbouw' 65 verschillende percelen.
  Het Bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.   

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
  -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
  -    bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 22-01-2021 t/m 04-03-2021 (aanmeldnotitie) m.e.r.-beoordeling omgevingsvergunning Zwetkade Noord nabij 1 te Wateringen (reconstructie N211)

  Het college maakt bekend dat het bevoegd gezag op 12 januari 2021 het m.e.r.-beoordelingsbesluit heeft genomen op basis van de “Vormvrije m.e.r.-beoordeling N211 Wippolderlaan”, waaruit  blijkt dat er met de ruimtelijke ontwikkeling die in de omgevingsvergunning ‘Zwetkade Noord nabij 1 te Wateringen’ planologisch-juridisch mogelijk wordt gemaakt, geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen ontstaan die het opstellen van een rechtvaardigen.

  De voorgenomen reconstructie van de N211 valt in het Besluit milieueffectrapportage onder categorie D 1.1 “De wijziging of uitbreiding van een autosnelweg of autoweg” waarin is opgenomen, dat de aanleg, wijziging m.e.r.-beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de weg een tracélengte heeft van meer dan 5km. De reconstructie vindt plaats over een traject van circa 2,5 kilometer, vanaf de afrit A4 tot voorbij de kruising met de N222 (Veilingroute). Op dit traject wordt o.a. in beide rijrichtingen een extra rijstrook en twee ongelijkvloerse kruisingen gerealiseerd.

  De reconstructie van de N211 valt in de volgende geldende bestemmingsplannen:

  • Glastuinbouwgebied Westland (gemeente Westland);
  • Bestemmingsplan Zwethstrook (gemeente Westland);
  • Bedrijventerrein Wateringen (gemeente Westland);
  • Harnaschpolder – Noord (gemeente Midden-Delfland).

  Het aanpassen van de N211 is niet mogelijk binnen de geldende bestemmingsplannen. Om hierin te kunnen voorzien moet middels een omgevingsvergunning worden afgeweken van de bestemmingsplannen. De vormvrije m.e.r.-beoordeling maakt hiervan onderdeel uit. Met dit besluit wordt geconcludeerd dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen verwacht worden, die zouden moeten leiden tot het door lopen van een m.e.r.-procedure en het opstellen van een milieueffectrapport (MER). Het besluit om geen MER te maken is benodigd voor de besluitvorming over de ontwerp omgevingsvergunning ‘Zwetkade Noord nabij 1 te Wateringen’ (reconstructie N211).

  Het besluit met de daarbij behorende stukken liggen vanaf vrijdag 22 januari 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Het is mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.
  Een (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbende kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure voor de ontwerp omgevingsvergunning ‘Zwetkade Noord nabij 1 te Wateringen’.

  Bijlagen

   

 • 08-01-2021 t/m 19-02-2021 Boomgaard te 's-Gravenzande
  Naam Boomgaard te 's-Gravenzande
  Soort plan  Bestemmingsplan
  Status 08-12-2020 Gewijzigd vastgesteld
  Publicatiedatum 07-01-2021
  Reactietermijn vrijdag 08-01-2021 t/m vrijdag 19-02-2021
  Nummer NL.IMRO.1783.ONWBOOMGAARDobp-VA01
  Artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het bestemmingsplan 'Boomgaard te ‘s-Gravenzande' voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de realisatie van vier vrije kavels ten behoeve van vier woningen waarvan één woning reeds is gerealiseerd.

  Het plangebied is grenzend aan de Poelkade en sluit aan op de zuidelijk gelegen nieuwbouwwoningen in het project Dijckerwaal.

  Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.   

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
  • bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 11-12-2020 t/m 21-01-2021 van Wijklaan 2, de Lier
  Naam Van Wijklaan 2, de Lier
  Soort plan Bestemmingsplan
  Status Ontwerp
  Publicatiedatum    10 december 2020
  Reactietermijn    vrijdag 11 december 2020  t/m donderdag 21 januari 2021
  Nummer NL.IMRO.1783.GWVWIJKN2pbp-ON01
  Artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  &nbs

  Omschrijving

  Er is een verzoek ingediend om de bestemming van het bestaande bedrijf ‘De Tuinderij’ te actualiseren aan de huidige bedrijfsvoering, om de bestemming te wijzigen van het naastgelegen perceel (nu in gebruik als parkeerterrein) en voor het wijzigen van de bestemming 'Agrarisch - Glastuinbouw' in de bestemming 'Wonen' voor het verplaatsen van 4 voormalige (bedrijfs-) woningen die elders de glastuinbouwreconstructie frustreren. 

  Het plangebied is in het duurzame glastuinbouwgebied aan de grens met Midden Delfland op de percelen kadastraal bekend gemeente De Lier sectie G nummers 708, 709. 1019, 1022, 1042 en 1043 en worden omringd door het fietspad (Hodenpijlsepad), een primaire watergang 'De Zijde' en de Van Wijklaan.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.   

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het ontwerpOmgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan.

 • 13 11-2020 t/m 24-12-2020 Paraplubestemmingsplan Horeca/hotel Westland
  Naam Paraplubestemmingsplan Horeca/hotel Westland
  Soort plan Bestemmingsplan
  Status Ontwerp
  Publicatiedatum    12 november 2020
  Reactietermijn    vrijdag 13 november t/m donderdag 24 december 2020
  Nummer NL.IMRO.1783.OHORECAobp-ON01
  Artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling om definities van horeca en het verstrekken van nachtverblijf in Westlandse bestemmingsplannen te verduidelijken. Het verstrekken van nachtverblijf binnen de horecabestemming kan slechts plaatsvinden in het kader van een kortstondig -veelal toeristisch- verblijf.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.   

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan.

 • 13-11-2020 t/m 24-12-2020 De Schakel te Maasdijk
  Naam De Schakel te Maasdijk
  Soort plan Bestemmingsplan
  Status Ontwerp
  Publicatiedatum    12 november 2020
  Reactietermijn    vrijdag 13 november t/m donderdag 24 december 2020
  Nummer NL.IMRO.1783.MSDSCHAKELpbp-ON01
  Artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  &nbs

  Omschrijving

  Het betreft een ontwerpbestemmingsplan om de voormalige schoollocatie De Schakel in Maasdijk te transformeren naar een woningbouwlocatie met bijbehorende ontsluiting, parkeerplaatsen en groen. Het globale bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van 20 appartementen in het sociale huursegment en maximaal 6 grondgebonden woningen in het middeldure huursegment.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.   

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het ontwerpOmgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan.

  Bijlagen

   

 • 06-11-2020 t/m 18-12-2020 Sportlaan nabij 19 te De Lier
  Naam Sportlaan nabij 19 te De Lier
  Soort plan Bestemmingsplan
  Status Vastgesteld
  Publicatiedatum 5 november 2020
  Reactietermijn vrijdag 6 november 2020 t/m vrijdag 18 december 2020
  Nummer NL.IMRO.1783.LIEKRNSPRTLNn19pbp-VA01
  Artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Na het verdwijnen van de tuinbouwschool vraagt de locatie aan de Sportlaan om herontwikkeling. In 2009 heeft woningcorporatie Stichting Arcade mensen en wonen (hierna Arcade) de locatie van de voormalige tuinbouwschool in De Lier aangekocht. De locatie ligt in de bestaande kern van De Lier langs de Sportlaan en de bestaande bebouwing aan de Chrysant. De ontwikkeling voorziet in de bouw van een appartementencomplex met 42 appartementen en 20 eengezinswoningen, met bijbehorende parkeerplaatsen, groen en een wadi.

  Het Bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
  -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
  -    bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

  Crisis- en herstelwet

  Op dit besluit voor gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Sportlaan nabij 19 te De Lier is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

   

   

 • 09-10-2020 t/m 20-11-2020 (aanmeldnotitie) m.e.r.-beoordeling omgevingsvergunning Zuideinde nabij 14 te Naaldwijk

  Het college maakt bekend dat het bevoegd gezag op 29 september 2020 het m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen heeft, op basis van de “Vormvrije m.e.r.-beoordeling ontwerp omgevingsvergunning Zuideinde nabij 14 te Naaldwijk”, inhoudende dat er met de ruimtelijke ontwikkeling die in de omgevingsvergunning Zuideinde nabij 14 te Naaldwijk’ planologisch-juridisch mogelijk wordt gemaakt geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen ontstaan die het opstellen van een rechtvaardigen.

  In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen, dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject m.e.r.-beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op 2000 of meer woningen. De beoogde ontwikkeling voorziet in de bouw van acht sociale huurappartementen voor starters en twaalf  zorgappartementen. Om hierin te kunnen voorzien moet middels een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bestemmingsplan ‘Centrum Naaldwijk’. De vormvrije m.e.r.-beoordeling maakt hiervan onderdeel uit. Met dit besluit wordt geconcludeerd dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen verwacht worden, die zouden moeten leiden tot het door lopen van een m.e.r.-procedure en het opstellen van een milieueffectrapport (MER). Het besluit om geen M.E.R. te maken is benodigd voor de besluitvorming over ontwerp omgevingsvergunning ‘Zuideinde nabij 14 te Naaldwijk’.

  Het besluit met de daarbij behorende stukken liggen vanaf vrijdag 9 oktober 2020 gedurende 6 weken ter inzage. Het is mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.
  Een (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbende kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure voor de ontwerp omgevingsvergunning ‘Zuideinde nabij 14 te Naaldwijk’.

  Bijlage

 • 02-10-2020 t/m 12-11-2020 Prinsenland te Honselersdijk
  Naam            Prinsenland te Honselersdijk
  Soort plan Bestemmingsplan
  Status        Ontwerp
  Publicatiedatum    1 oktober 2020
  Reactietermijn    vrijdag 2 oktober 2020 t/m donderdag 12 november 2020
  Nummer        NL.IMRO.1783.HONPRINSENLANDpbp-ON01
  Artikel        1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Met dit besluit wordt het ont werp bestemmingsplan ‘Prinsenland te Honselersdijk’ in procedure gebracht. Dit bestemmingsplan maakt juridisch planologisch de realisatie van 27 woningen met bijbehorende ontsluiting, parkeerplaatsen en groen aan de Burgemeester Hoogenboomstraat te Honselersdijk mogelijk.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan.

  Bijlagen

 • 25-09-2020 t/m 06-11-2020 Paraplubestemmingsplan Wonen
  Naam Paraplubestemmingsplan Wonen
  Soort plan  Bestemmingsplan
  Status Gewijzigd vastgesteld 01-09-2020
  Publicatiedatum 24-09-2020
  Reactietermijn vrijdag 25-09-2020 t/m vrijdag 06-11-2020
  Nummer NL.IMRO.1783.OWONENobp-VA01
  Artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling van kamerbewoning, woningsplitsing en recreatieve verhuur van woningen in heel het grondgebied van Westland, met uitzondering van de glastuinbouwgebieden. Kamerbewoning en woningsplitsing zijn niet langer toegestaan, uitgezonderd beperkte afwijkingsmogelijkheden van het bestemmingsplan. In de kernen van Ter Heijde, Kwintsheul, Heenweg en Maasdijk is geen afwijking mogelijk van het verbod. Tevens regelt het bestemmingsplan dat woningen slechts door één huishouden bewoond mogen worden. Tenslotte zijn voor recreatieve verhuur beleidsregels opgesteld.

  Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.   

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
  -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
  -    bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 18-9-2020 t/m 29-10-2020 Omgevingsplan Dorpscentrum Poeldijk
  Naam            Omgevingsplan Dorpscentrum Poeldijk
  Soort plan Bestemmingsplan
  Status        Voorontwerp
  Publicatiedatum    17-9-2020
  Reactietermijn    vrijdag 18 september 2020 t/m donderdag 29 oktober 2020
  Nummer        NL.IMRO.1783.OPCTRMPOE-VO01
  Artikel        1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het omgevingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor een gedeelte van de Kern Poeldijk. De regeling sluit aan op mogelijkheden die nieuwe Omgevingswet biedt. Het voorliggende plan heeft betrekking op een herziening van de bestemmingsplannen ‘Poeldijk Centrum’, ‘Kern Poeldijk’ en een gedeelte van het bestemmingsplan ‘De Kreken – fase 1’.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een inspraakreactie indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: het college van burgemeester en wethouders van Westland, t.a.v. cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Het is ook mogelijk om een mondelinge inspraakreactie in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.

  Bijlagen

 • 21-08-2020 t/m 01-10-2020 Verzamelplan kernen
  Naam Verzamelplan kernen
  Soort plan  Bestemmingsplan
  Status Ontwerp
  Publicatiedatum 20-08-2020
  Reactietermijn vrijdag 21-08-2020 t/m donderdag 01-10-2020
  Nummer NL.IMRO.1783.KRNVERZAMELPLNabp-ON01
  Artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het bestemmingsplan ‘Verzamelplan Kernen’ is opgesteld om hiaten in verschillende bestemmingsplannen van de gemeente Westland te herstellen. Hiermee worden toezeggingen en afspraken tussen de perceeleigenaren en de gemeente geborgd. Tevens worden in het verleden verleende omgevingsvergunningen, door de gemeente verkochte gronden en de vuurwerk-verkooppunten geformaliseerd. In het bestemmingsplan ‘Verzamelplan Kernen’ zijn eveneens de zogenaamde ‘witte vlekken’ opgenomen, locaties waarvoor geen bestemmingsplan bestaat of het bestemmingsplan niet digitaal ontsloten is. Het is van belang dat deze locaties vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden gedekt met een digitaal raadpleegbaar bestemmingplan, omdat ze anders van rechtswege geen deel uitmaken van het omgevingsplan. In totaal bevat het ontwerpbestemmingsplan 'Verzamelplan Kernen' 69 verschillende percelen. Het gaat om verschillende percelen in de gemeente Westland:

  • Kijckerweg 103A te De Lier
  • Lierweg 20G te De Lier
  • Meidoornhof 33 te De Lier
  • Prinses Margrietstraat nabij 5 te De Lier
  • Sportlaan 23A t/m 23C, 27A t/m 27D te De Lier
  • Boedijnhof 2 te 's-Gravenzande
  • Dresdenweg 14 te 's-Gravenzande
  • Heenweg 47 t/m 57 te 's-Gravenzande
  • Hoflaan 48 te 's-Gravenzande
  • Hoflaan 136 t/m 146 te 's-Gravenzande
  • Lugtigheidstraat 20 te 's-Gravenzande
  • Monsterseweg 27 te 's-Gravenzande
  • Monsterseweg 29 en 29A t/m 29D te 's-Gravenzande
  • Noordwind 4 en 6 te 's-Gravenzande
  • Poelmolenweg 8 te 's-Gravenzande
  • Tourmalijn 31 t/m 37 te 's-Gravenzande
  • Zandeveltweg 75 te 's-Gravenzande
  • Arendshorst 42 en 44 Honselersdijk
  • Dijkstraat 72 Honselersdijk
  • Groenelaan 124 t/m 130 te Honselersdijk
  • Heulweg 123 te Kwintsheul
  • Leeuwerik 85 te Kwintsheul
  • Aartsdijkweg 103 te Maasdijk
  • Maasdijk 35A, 37, 37a, 39 en achterliggende gronden te Maasdijk
  • Maasdijk 135 te Maasdijk
  • Maasdijk 137a te Maasdijk
  • Achter Laan van Delfland 2 t/m 12 te Monster
  • Emmastraat 60 en 62 te Monster
  • Hortensiastraat 13 te Monster
  • Rijnweg 263 t/m 293 te Monster
  • Agnes van Wendelnessestraat 6 te Naaldwijk
  • Dijkweg 31 te Naaldwijk
  • Dreeslaan 18 en 20 te Naaldwijk
  • Heliniumstraat 24 en 26 te Naaldwijk
  • Oranjetuin 7 t/m 23 te Naaldwijk
  • Populier 19A t/m 19D te Naaldwijk
  • Slotenmakerstraat 60 te Naaldwijk
  • Stokdijkkade 29A, 30, 30A en 31 te Naaldwijk
  • Vallumstraat 30 t/m 76 te Naaldwijk
  • Verspycklaan 65 en 66 te Naaldwijk
  • Zuideinde 18 te Naaldwijk
  • Dr. Weitjenslaan 67A t/m 105 en Nieuweweg 45 t/m 50C te Poeldijk
  • Jan Barendselaan 40 te Poeldijk
  • Jan Barendselaan 194A t/m 194K te Poeldijk
  • Nieuweweg 12B te Poeldijk
  • Pietersonstraat 1A te Ter Heijde
  • 's-Gravenzandseweg 62N te Wateringen
  • Herenstraat 85 te Wateringen
  • Herenstraat 87 en 89 te Wateringen
  • Herenstraat achter 89 te Wateringen
  • Herenstraat 96 te Wateringen
  • Heulweg 30A en 30D te Wateringen
  • Pleinwand 1 t/m 30 te Wateringen
  • Poeldijkseweg 29 te Wateringen
  • Prins Clausstraat 114 t/m 128 te Wateringen
  • Van Catshuysenstraat 2 t/m 14 te Wateringen
  • Willem III Straat 21 te Wateringen

  Daarnaast zijn er nog (delen van) percelen opgenomen die onderdeel uitmaken van de bestemmingen 'Groen', 'Natuur', 'Water', 'Verkeer' en 'Verkeer - Verblijfsgebied'. Het gaat om de volgende percelen:

  • Achter Hoflaan 170 en 172 te 's-Gravenzande
  • Achter en naast Vreeburglaan 95 t/m 117 te 's-Gravenzande
  • Vreeburghlaan ter hoogte van 95 t/m 117 te 's-Gravenzande
  • Naast Middel Broekweg 83a te Honselersdijk
  • Tegenover Maasdijk 190 te Maasdijk
  • Otterschelp nabij 6 te Monster
  • Naast Schelpenpad / Haagweg te Monster
  • Burgemeester Elsenweg ter hoogte van Tiendweg te Naaldwijk
  • Middel Broekweg nabij 5 te Naaldwijk
  • Tegenover Azaleapark te Wateringen
  • Herenstraat ter hoogte van Julialaan te Wateringen
  • Noordweg ter hoogte van Noordweg 59 te Wateringen

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad van Westland, cluster Beleid/ Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.

  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan.

 • 14-08-2020 t/m 24-09-2020 Dijkweg nabij 11 Naaldwijk
  Naam Dijkweg nabij 11 te Naaldwijk
  Soort plan  Bestemmingsplan
  Status Ontwerp
  Publicatiedatum 13-08-2020
  Reactietermijn vrijdag 14-08-2020 t/m donderdag 24-09-2020
  Nummer NL.IMRO.1783.NWKDIJKWGnb11obp-ON01
  Artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het bestemmingsplan maakt de bouw van een appartementencomplex met 20 appartementen en op de begane grond een maatschappelijke ruimte mogelijk op de ‘Harmonie’ locatie gelegen in het centrum van Naaldwijk op de hoek Verdilaan / Dijkweg.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.   .  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan.

  Bijlagen

 • 07-08-2020 t/m 18-09-2020 Herontwikkeling Dalton Mavo Locatie
  Naam            Herontwikkeling Dalton Mavo Locatie
  Soort plan Bestemmingsplan
  Status        08-07-2020 Gewijzigd vastgesteld
  Publicatiedatum    06-08-2020
  Reactietermijn    vrijdag 07-08-2020 t/m vrijdag 18-09-2020
  Nummer        NL.IMRO.1783.NWKDALTONLOCobp-VA01
  Artikel        3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Dalton Mavo Locatie’ maakt de ontwikkeling van 38 woningen mogelijk aan de Hendrik van Naaldwijkstraat in Naaldwijk. De woningen zijn verdeeld in twee appartementengebouwen met 14 (sociale)huur- en 16 koopwoningen en 8 grondgebonden woningen.

  Het Bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.   

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
  • bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

  Op dit besluit voor gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Herontwikkeling Dalton Mavo Locatie is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 07-08-2020 t/m 17-09-2020 Omgevingsvisie plan MER
  Naam Omgevingsvisie plan MER
  Soort plan Omgevingsvisie / Structuurvisie
  Status Ontwerp
  Publicatiedatum 06-08-2020
  Reactietermijn    vrijdag 07-08-2020 t/m donderdag 17-09-2020
  Nummer NL.IMRO.1783.OMGEVINGSVISIE-ON01
  Artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Iedereen in Westland wil graag een fijne plek om te wonen, werken, ondernemen en recreëren. Hoe ziet die toekomst eruit? Wat is er nodig voor een sterke samenleving, een gezonde woonomgeving en een welvarende gemeente in 2030? U leest het in grote lijnen in de ontwerp-Omgevingsvisie van Westland. De ontwerp-Omgevingsvisie is het gevolg van een nieuwe wet: de Omgevingswet. Deze wet geeft bewoners en ondernemers meer ruimte om mee te denken. Bijvoorbeeld als er ideeën zijn voor nieuwe woningen, fietspaden, bedrijventerreinen, horeca of ontwikkeling  van de glastuinbouw. De Omgevingsvisie maakt aan iedereen duidelijk of nieuwe plannen passen bij ons toekomstbeeld van Westland.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een inspraakreactie indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw reactie naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk aan burgemeester en wethouders, t.a.v. cluster Beleid/Omgevingsvisie. Het is ook mogelijk om een mondelinge reactie in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 14 0174.

  Plan MER

  Het college maakt tevens bekend dat in het kader van de voorbereiding van de ontwerp-Omgevingsvisie het college van Burgemeester en Wethouders het planMER heeft vastgesteld. Belanghebbenden kunnen hun reactie met betrekking tot het planMER kenbaar maken in het kader van bovengenoemde inspraakprocedure. U kunt het planMER en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl.

  Bijlage

 • 03-07-2020 t/m 14-08-2020 Westmade-Noord
  Naam Westmade-Noord
  Soort plan  Bestemmingsplan
  Status Gewijzigd vastgesteld 26-05-2020
  Publicatiedatum 02-07-2020
  Reactietermijn vrijdag 03-07-2020 t/m vrijdag 14-08-2020
  Nummer NL.IMRO.1783.OWZWESTMADENRDobp-VA01
  Artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het bestemmingsplan Westmade-Noord is een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan. Het biedt een juridisch-planologisch kader, waarbinnen de ontwikkeling van een nieuw woongebied met maximaal 500 woningen met bijbehorende groen-, water- en verkeersvoorzieningen tot stand kan komen. De omliggende bestaande woningen in het plangebied zijn specifiek bestemd. Westmade-Noord is gelegen aan de noordwestzijde van de gemeente Westland grenzend aan de gemeente Den haag en het duinengebied. Het plangebied is gelegen tussen de Haagweg, Oorberlaan en Plaats Langeveld.

  Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
  • bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 12-06-2020 t/m 23-07-2020 Verzamelplan Glastuinbouw
  Naam Verzamelplan Glastuinbouw
  Soort plan  Bestemmingsplan
  Status Ontwerp
  Publicatiedatum donderdag 11-06-2020
  Reactietermijn vrijdag 12 juni 2020 t/m donderdag 23 juli 2020
  Nummer NL.IMRO.1783.GTVERZAMELPLANabp-ON01
  Artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Op 19 december 2012 is het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Westland vastgesteld. Op 28 januari 2O14 volgde het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Boomawatering.

  Inmiddels is gebleken dat de bestemming van een aantal percelen niet in overeenstemming is met eerder gemaakte afspraken. ln de correspondentie tussen de perceelseigenaren en de gemeente is aangegeven dat deze 'hiaten' in het nieuwe bestemmingsplan voor het duurzame glastuinbouwgebied hersteld worden.

  Vanwege de invoering van de Omgevingswet wordt er geen volledig nieuw bestemmingsplan voor het duurzame glastuinbouwgebied in procedure gebracht. Om de nagekomen afspraken tussen perceelseigenaren en de gemeente te waarborgen is het bestemmingsplan 'Verzamelplan Glastuinbouw' opgesteld. De eerder gemaakte afspraken tussen de perceelseigenaren en de gemeente worden hierin opgenomen.

  Daarnaast worden een aantal woonbestemmingen in het duurzaam glastuinbouwgebied verwijderd Het betreffen woningen welke door middel van toepassing van de regeling 'Verduurzaming en Obstakelvrije Ruimte voor Modernisering" (VORM) gesloopt zijn en in gebruik zijn genomen door een glastuinbouwbedrijf.

  Daarnaast worden 4 woonpercelen wegbestemd. Dit betreffen woningen welke in aanmerking kwamen voor de uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsverbindingen.

  ln totaal bevat het ontwerpbestemmingsplan 'Verzamelplan Glastuinbouw' 65 verschillende percelen.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.   

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan.

 • 12-06-2020 t/m 23-07-2020 Sportlaan nabij 19 te De Lier
  Naam            Sportlaan nabij 19 te De Lier
  Soort plan Bestemmingsplan
  Status        Ontwerp
  Publicatiedatum    11 juni 2020
  Reactietermijn    vrijdag 12 juni 2020 t/m donderdag 23 juli 2020
  Nummer NL.IMRO.1783.LIEKRNSPRTLNn19pbp-ON01
  Artikel        3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Na het verdwijnen van de tuinbouwschool vraagt de locatie aan de Sportlaan om herontwikkeling. In 2009 heeft woningcorporatie Stichting Arcade mensen en wonen (hierna Arcade) de locatie van de voormalige tuinbouwschool in De Lier aangekocht. De locatie ligt in de bestaande kern van De Lier langs de Sportlaan en de bestaande bebouwing aan de Chrysant. De ontwikkeling voorziet in de bouw van een appartementencomplex met 42 appartementen en 20 eengezinswoningen, met bijbehorende parkeerplaatsen, groen en een wadi.

  Wilt u het plan bekijken?
  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.   

  Wilt u reageren op het plan?
  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan.

  Bijlagen

   

 • 12-06-2020 t/m 23-07-2020 Boomgaard te 's-Gravenzande
  Naam            Boomgaard te 's-Gravenzande
  Soort plan Bestemmingsplan
  Status        Ontwerp 26-05-2020
  Publicatiedatum    donderdag 11 juni 2020
  Reactietermijn    vrijdag 12 juni 2020 t/m donderdag 23 juli 2020
  Nummer NL.IMRO.1783.ONWBOOMGAARDobp-ON01
  Artikel        1.31. Besluit ruimetelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het ontwerpbestemmingsplan 'Boomgaard te ‘s-Gravenzande' voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de realisatie van vier vrije kavels ten behoeve van vier woningen waarvan één woning reeds is gerealiseerd.

  Het plangebied is grenzend aan de Poelkade en sluit aan op de zuidelijk gelegen nieuwbouwwoningen in het project Dijckerwaal.

  Wilt u het plan bekijken?
  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.   

  Wilt u reageren op het plan?
  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan.

  Bijlagen

 • 01-05-2020 t/m 11-06-2020 Paraplubestemmingsplan Wonen
  Naam Paraplubestemmingsplan Wonen
  Soort plan  Bestemmingsplan
  Status Ontwerp
  Publicatiedatum 30-04-2020
  Reactietermijn vrijdag 01-05-2020 t/m donderdag 11-06-2020
  Nummer NL.IMRO.1783.OWONENobp-ON01
  Artikel

  1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling van kamerbewoning, woningsplitsing en recreatieve verhuur van woningen in heel het grondgebied van Westland, met uitzondering van de glastuinbouwgebieden. Kamerbewoning en woningsplitsing zijn niet langer toegestaan, uitgezonderd beperkte afwijkingsmogelijkheden van het bestemmingsplan. In de kernen van Ter Heijde, Kwintsheul, Heenweg en Maasdijk is geen afwijking mogelijk van het verbod. Voor recreatieve verhuur worden apart beleidsregels opgesteld.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan.

  Bijlagen

 • 01-05-2020 t/m 11-06-2020 Beleidsregels recreatieve verhuur
  Naam Beleidsregels recreatieve verhuur Westland
  Soort plan  Bestemmingsplan
  Status Ontwerp
  Publicatiedatum 30-04-2020
  Reactietermijn vrijdag 01-05-2020 t/m donderdag 11-06-2020
  Artikel 3:11 Algemene wet bestuursrecht

  Omschrijving

  Met het ontwerp bestemmingsplan wonen Westland is het niet toegestaan om woningen in Westland recreatief verhuren, tenzij voldaan wordt aan de Beleidsregels recreatieve verhuur Westland.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan.

  Bijlagen

 • 01-05-2020 t/m 11-06-2020 Vormvrije m.e.r.-beoordeling Dijkweg nabij 11

  Het college maakt bekend dat het bevoegd gezag op 15 april 2020 het m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen heeft, op basis van de “Vormvrije m.e.r.-beoordeling Dijkweg nabij 11”, inhoudende dat er met de ruimtelijke ontwikkeling die in het bestemmingsplan ‘Dijkweg nabij 11’ planologisch-juridisch mogelijk wordt gemaakt geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen ontstaan die het opstellen van een rechtvaardigen.

  In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject m.e.r.-beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op 2000 of meer woningen. De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van 20 woningen en blijft daarmee onder de drempelwaarde. Dit betekent dat kan worden volstaan met een zogenaamde ‘vormvrije m.e.r.-beoordeling’. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling (aanmeldnotitie), die ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Dijkweg nabij 11’ (20 woningen) is uitgevoerd blijkt dat er geen negatieve milieugevolgen optreden, die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

  Het besluit met de daarbij behorende stukken liggen vanaf 1 mei 2020 gedurende 6 weken ter inzage. Het is mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

  Een (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbende kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure voor het bestemmingsplan ‘Dijkweg Nabij 11’.

  Bijlagen

 • 24-04-2020 t/m 04-06-2020 De Schakel te Maasdijk
  Naam De Schakel te Monster
  Soort plan  Bestemmingsplan
  Status Voorontwerp
  Publicatiedatum 24-04-2020
  Reactietermijn vrijdag 24-04-2020 t/m donderdag 04-06-2020
  Nummer NL.IMRO.1783.MSDSCHAKELpbp-VO01
  Artikel

  1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het betreft een voorontwerp bestemmingsplan om de voormalige schoollocatie De Schakel in Maasdijk te transformeren naar een woningbouwlocatie met bijbehorende ontsluiting, parkeerplaatsen en groen. De locatie zal naar verwachting worden ingericht met 21 huurwoningen, waarvan maximaal 5 grondgebonden woningen in het middeldure segment. De ontwikkelaar is nog niet bekend. Daarom betreft het een globaal bestemmingsplan en is het ook mogelijk om 20 appartementen en 5 á 6 grondgebonden woningen te realiseren, mits hierbij wordt voldaan aan de parkeernormering.
   

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een inspraakreactie indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: het college van burgemeester en wethouders van Westland, t.a.v. cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Het is ook mogelijk om een mondelinge inspraakreactie in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
   

 • 20-03-2020 t/m 01-05-2020 Groeneweg 179 te 's-Gravenzande
  Naam Bestemmingsplan Groeneweg 179
  Soort plan  Bestemmingsplan
  Status Gewijzigd vastgesteld 18-02-2020
  Publicatiedatum 19-03-2020
  Reactietermijn vrijdag 20-03-2020 t/m vrijdag 01-05-2020
  Nummer NL.IMRO.1783.GTGROENEWEG178pbp-VA01
  Artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het bestemmingsplan voorziet in de wijziging van de gronden van het perceel Groeneweg 179, te ’s-Gravenzande van de bestemming ‘Agrarisch-Glastuinbouw’ in de bestemming ‘Wonen’, ‘Water’ en ‘Groen’. Het plangebied ligt in het zuidoosten van ’s-Gravenzande en wordt begrensd door de watergangen Zwethkanaal en Nieuwe Water, de Groeneweg en het naastgelegen perceel Groeneweg 181 te ’s-Gravenzande.

  Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
  • bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 20-03-2020 t/m 30-04-2020 Galgeweg 3 Naaldwijk
  Naam Galgeweg 3 Naaldwijk
  Soort plan Bestemmingsplan
  Status Voorontwerp
  Publicatiedatum Donderdag 19 maart 2020
  Reactietermijn vrijdag 20-03-2020 t/m donderdag 30-04-2020
  Nummer        NL.IMRO.1783.GWGALGEWG3obp-VO01
  Artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Vanuit het Hoogheemraadschap van Delfland is aangegeven, dat er behoefte is aan een calamiteitenberging en natte ecologische zones in het boezemwatersysteem in het kader van klimaatadaptatie een robuust watersysteem en een goede waterkwaliteit voor het gehele Westland. De gronden aan de Galgeweg 3 te Naaldwijk zijn - gelet op de ligging - geschikt gebleken voor de aanleg van een calamiteitenberging. De locatie zal worden ontwikkeld voor verschillende doeleinden, waarbij meervoudig ruimtegebruik een vereiste is. De behoefte aan een calamiteitenberging is gecombineerd met de wens van de gemeente en de eigenaar van de grond aan de Galgeweg 3 te Naaldwijk om diverse strijdigheden met het bestemmingsplan "Glastuinbouw Westland" op te heffen en/of deze te legaliseren en ter plaatse een burgerwoning, een maatschappelijke voorziening, een calamiteitenberging, groen en parkeren in het groen en een natte ecologische zone en/of natuurvriendelijke oevers mogelijk te maken.
   

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  
   

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een inspraakreactie indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: het college van burgemeester en wethouders van Westland, t.a.v. cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Het is ook mogelijk om een mondelinge inspraakreactie in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.

  Bijlagen

 • 20-03-2020 t/m 30-04-2020 Lange Wateringkade 38 te Kwintsheul
  Naam Lange Wateringkade 38 te Kwintsheul
  Soort plan Bestemmingsplan
  Status Voorontwerp
  Publicatiedatum Donderdag 19 maart 2020
  Reactietermijn vrijdag 20-03-2020 t/m donderdag 30-04-2020
  Nummer        NL.IMRO.1783.GTGWLWKADE38pbp-ON01
  Artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het ontwerpbestemmingsplan betreft het omzetten van de bestemming van een woning van agrarische doeleinden naar wonen op het perceel Lange Wateringkade 38 te Kwintsheul, kadastraal bekend WTR C 6735.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een inspraakreactie indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: het college van burgemeester en wethouders van Westland, t.a.v. cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Het is ook mogelijk om een mondelinge inspraakreactie in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.

  Bijlagen

 • 07-02-2020 t/m 19-03-2020 Structuurvisie De Driesprong
  Naam            Structuurvisie De Driesprong
  Soort plan Structuurvisie
  Status        Vastgesteld
  Publicatiedatum    21-02-2020
  Reactietermijn    vrijdag 07-02-2020 t/m donderdag 19-03-2020
  Nummer        NL.IMRO.1783.SVDRIESPRONG-VAST

  Omschrijving

  De structuurvisie betreft een mogelijk toekomstige herinrichting van het gebied gelegen nabij de Driesprong te Kwintsheul. De (concept-) structuurvisie voorziet op hoofdlijnen in een herinrichting van het gebied van glastuinbouw naar woongebied. Een structuurvisie is in beginsel kaderstellend voor een in aansluiting hierop, op te stellen bestemmingsplan.

  Vormvrije MER beoordeling

  Met de ruimtelijke ontwikkeling die in de structuurvisie is voorzien zullen geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan. Bij de vaststelling van de visie is daarom besloten dat het opstellen van een milieueffectrapportage niet noodzakelijk is. De betreffende zijn stukken zijn als bijlage bij de structuurvisie raadpleegbaar.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

  Bijlagen

 • 13-12-2019 t/m 24-01-2020 aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling bestemmingsplan ‘Pijletuinenhof’

  Het college maakt bekend dat het bevoegd gezag op 3 december 2019 het m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen heeft, op basis van de “Vormvrije m.e.r.-beoordeling Pijletuinenhof”, (pdf 1,7mb) inhoudende dat er met de ruimtelijke ontwikkeling die in het bestemmingsplan ‘Pijletuinenhof’ planologisch-juridisch mogelijk wordt gemaakt geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen ontstaan die het opstellen van een milieueffectrapportage rechtvaardigen.
  In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject m.e.r.-beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op 2000 of meer woningen. De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van 68 woningen en blijft daarmee onder de drempelwaarde. Dit betekent dat kan worden volstaan met een zogenaamde ‘vormvrije m.e.r.-beoordeling’. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling (aanmeldnotitie), die ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Pijletuinenhof’ (68 woningen) is uitgevoerd blijkt dat er geen negatieve milieugevolgen optreden, die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

  Het besluit met de daarbij behorende stukken liggen vanaf 13 december 2019 gedurende 6 weken ter inzage. Het is mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.   

  Een (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbende kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure voor het bestemmingsplan Pijletuinenhof.

 • 22-11-2019 t/m 03-01-2020 Rozemarijn 1 te Wateringen
  Naam            Rozemarijn 1, Wateringen
  Soort plan Bestemmingsplan
  Status        Vastgesteld
  Publicatiedatum    21 november 2019
  Reactietermijn    vrijdag 22-11-2019 t/m vrijdag 03-01-2020
  Nummer        NL.IMRO.1783.WATROZEMARIJN1pbp-VA01
  Artikel        3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het ontwerp bestemmingsplan 'Rozemarijn 1, Wateringen’ maakt de bouw van 20 ééngezinswoningen en 1 vrijstaande woning mogelijk in 2 lagen met een kap.
  Het grootste gedeelte, 20 woningen, betreft rijwoningen. Deze woonbebouwing is een passende invulling voor deze locatie, die omgeven wordt door bestaande woonbebouwing in verschillende vormen. De nieuwe bebouwing volgt de lijn van de al aanwezige straten, de Rozemarijn en de Gele Meerbloem.
  Het parkeren voor de woningen is geconcentreerd op een centrale parkeerplaats naast de woningen aan de Rozemarijn. Via (achter) paden is de parkeerplaats vanaf de woningen te bereiken. Daarnaast zullen 3 woningen ook een parkeerplaats op eigen terrein hebben. Dit parkeren zal plaatsvinden naast deze woningen.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
  -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
  -    bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

  Crisis- en herstelwet

  Op dit besluit voor gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Rozemarijn 1, Wateringen is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 22-11-2019 t/m 03-01-2020 Liermolen De Lier
  Naam            Liermolen De Lier
  Soort plan Bestemmingsplan
  Status        Gewijzigd vastgesteld
  Publicatiedatum    21 november 2019
  Reactietermijn    vrijdag 22-11-2019 t/m vrijdag 03-01-2020
  Nummer        NL.IMRO.1783.LIEKERNLIERMOLNobp-VA01
  Artikel        3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het bestemmingsplan maakt de bouw van 390 woningen mogelijk binnen het plangebied van Liermolen te De Lier. Met de ontwikkeling van 390 woningen wordt ingespeeld op de vraag naar woningen nabij de kern van De Lier. Er zullen verschillende woningtypen in verschillende prijsklassen worden gerealiseerd. Dit bestemmingsplan omvat fase 1, Liermolen en een deel van fase 2, Molensloot-Oost. Het deel van Molensloot-Oost, dat in het plangebied is opgenomen omvat de gronden voor de aanleg van de ontsluitingsweg van de deelgebieden Liermolen en Molensloot-Oost vanaf de Oostelijke Randweg en de aan weerszijden van die weg gelegen groenzone. In dit deel van Molensloot-Oost is tevens voorzien in de realisatie van een basisschool. Hiervoor is een uitwerkingsplicht opgenomen.
  In het plan zijn regels opgenomen om voldoende openbaar groen, water en speelvoorzieningen te waarborgen. Het voorliggende plan speelt daarmee in op de wensen van de bewoners van de omliggende wijken alsmede de wensen van de gemeente. 

  Het Bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
  -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
  -    bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

  Crisis- en herstelwet

  Op dit besluit voor gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Liermolen De Lier is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 08-11-2019 t/m 19-12-2019 Gemeentehuis ’s-Gravenzande
  Naam            Gemeentehuis ’s-Gravenzande bestemmingsplan
  Soort plan        Bestemmingsplan
  Status Voorontwerp
  Publicatiedatum    7 november 2019
  Reactietermijn    vrijdag 8 november 2019 t/m donderdag 19 december 2019
  Nummer        NL.IMRO.1783.GRAKERNGMNTHUISpbp-VO01
  Artikel        1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het oude gemeentekantoor in 's-Gravenzande is, na de verhuizing naar de nieuwe gemeentekantoren in Naaldwijk, leeg komen te staan. Voor de herontwikkeling van deze locatie heeft de gemeente Westland besloten om een prijsvraag te houden. De winnaar van de prijsvraag zal het oude gemeentekantoor herontwikkelen. Het oude gemeentekantoor zal worden gesloopt, behoudens het monumentale gebouw aan de Langestraat dat behouden blijft. Een nieuw woningbouwcomplex, maatschappelijke functies, een horecagelegenheid en een stadstuin zullen worden gerealiseerd op deze locatie.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een inspraakreactie indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: het college van burgemeester en wethouders van Westland, t.a.v. cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Het is ook mogelijk om een mondelinge inspraakreactie in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.

  Bijlagen

 • 25-10-2019 t/m 05-12-2019 Gantel nabij Bredenel te Honselersdijk
  Naam            Gantel nabij Bredenel 1 te Honselersdijk
  Soort plan Wijzigingsplan
  Status    Ontwerp
  Wijzigingsplan: 24-10-2019
  Reactietermijn    vrijdag 25 oktober 2019 t/m donderdag 5 december 2019
  Nummer        NL.IMRO.1783.abp00000013w96-ON01
  Artikel        3.9a Wet ruimtelijke ordening

   

  Omschrijving

  Het betreft een verzoek om op de locatie de Gantel/ Bredenel nabij 1 te Honselersdijk negen uitplaatsingskavels te realiseren. Naast het realiseren van de negen uitplaatsingskavels worden ook de woonbestemmingen van de percelen Gantel 12, 14 en 15 vergroot en wordt de bedrijfswoning op het perceel Gantel 11 gewijzigd naar een burgerwoning. Daarnaast krijgt een deel van het perceel de bestemmingen 'Verkeer', 'Water' en 'Groen' ten behoeve van de ontsluiting en ruimtelijke inrichting van het gebied. Op het perceel Bredenel 6 ligt een woonbestemming, welke ten behoeve van
  de reconstructie van het glastuinbouwbedrijf wordt gewijzigd naar 'Agrarisch - Glastuinbouw'. Voor het perceel naast Bredenel 2A (kadastraal bekend als een deel van NWK01 A 5268) is in het verleden vrijstelling verleend om hier een woning te bouwen middels een art. 19, lid 2 WRO procedure. Met dit wijzigingsplan wordt deze vrijstelling overgenomen.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.
  Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Wijzigingsplan.

  Bijlagen

 • 4-10-2019 t/m 15-11-2019 Mr. Jan Tuningstraat 80 Naaldwijk
  Naam        Meester Jan Tuningstraat 80 Naaldwijk
  Soort plan Bestemmingsplan
  Status 24-09-2019 Vastgesteld
  Publicatiedatum     03-10-2019
  Reactietermijn    vrijdag 4 oktober 2019 t/m vrijdag 15 november 2019
  Nummer        NL.IMRO.1783.NWKMRJTUNINGSTR80p-VA01
  Artikel        3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het vastgestelde bestemmingsplan “Mr. Jan Tuningstraat 80 Naaldwijk” voorziet in een juridisch-planologische regeling voor een ontwikkeling in een deel van het gebied Mr. Jan Tuningstraat 80 te Naaldwijk”. Hiermee wordt een woonperceel gesplitst, een bouwvlak voor het kunnen realiseren van een woning toegevoegd en de mogelijkheid gecreëerd voor realisatie van de benodigde waterberging.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
  -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 20-09-2019 t/m 31-10-2019 Bekendmaking (aanmeldnotitie) m.e.r. beoordeling bestemmingsplan ‘Westmade-Noord’ (realisatie 500 woningen).

  Het college maakt bekend dat het bevoegd gezag op 27 augustus 2019 het m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen heeft, op basis van de ‘Vormvrije m.e.r.-beoordeling Westmade-Noord (pdf, 1.4Mb) (0453653.100)’, inhoudende dat er met de ruimtelijke ontwikkeling die in het bestemmingsplan ‘Westmade-Noord’ planologisch-juridisch mogelijk wordt gemaakt geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen ontstaan die het opstellen van een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

  In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject m.e.r.-beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op 2000 of meer woningen. De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van 500 woningen en blijft daarmee onder de drempelwaarde. Dit betekent dat kan worden volstaan met een zogenaamde ‘vormvrije m.e.r.-beoordeling’. Uit de vormvrije-m.e.r.-beoordeling (aanmeldnotitie), die ten behoeve van het bestemmingsplan Westmade-Noord’ (500 woningen) is uitgevoerd blijkt dat er geen negatieve milieugevolgen optreden, die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

  Het besluit met de daarbij behorende stukken liggen vanaf 20 september 2019 gedurende 6 weken ter inzage. Het is mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.   

  Een (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbende kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure voor het bestemmingsplan Westmade-Noord.
   

 • 19-07-2019 t/m 30-08-2019 Vrachtwagenparkeerplaats Teylingen, ‘s-Gravenzande
  Naam Vrachtwagenparkeerplaats Teylingen, ‘s-Gravenzande
  Soort plan  Bestemmingsplan
  Status Gewijzigd vastgesteld op 09-07-2019
  Publicatiedatum 18-07-2019
  Reactietermijn vrijdag 19-07-2019 t/m vrijdag 30-08-2019
  Nummer NL.IMRO.1783.GTGWDIJKRWLnb15pbp-VA01
  Artikel 3.8 en 6.12 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het bestemmingsplan maakt een vrachtwagenparkeerplaats voor zes vrachtwagens mogelijk nabij Dijckerwaal 15 in ’s-Gravenzande. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. Op aangeven van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn opmerkingen ten aanzien van de waterhuishouding als nog in het bestemmingsplan verwerkt en afgestemd met het Hoogheemraadschap van Delfland. Artikel 4 bestemming ‘Verkeer’ is aangepast in de zin dat een voorwaardelijke verplichting ten aanzien van de aanleg van 550 m2 water is opgenomen. Artikel 5.1, sub b dubbelbestemming ‘Waterstaat-Waterkering’ is aangepast in de zin dat de verwijzing naar de voorrangsregeling is verwijderd, aangezien er geen verdere dubbelbestemmingen in het plan voorkomen. Ten slotte is paragraaf 3.4.2 van de toelichting aangepast naar aanleiding van opmerkingen van het Hoogheemraadschap Delfland ten aanzien van de thema’s ‘Veiligheid en waterkeringen’, ‘Bodem en grondwater’, ‘Onderhoud en bagger’ en ‘Afvalwater en riolering’.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174. 

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
  • bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 14-06-2019 t/m 26-07-2019 Rectificatie Honderdland fase 2
  Naam Honderdland fase 2
  Soort plan  Exploitatieplan
  Status Gewijzigd vastgesteld op 22-01-2019
  Publicatiedatum 13-06-2019
  Reactietermijn vrijdag 14-06-2019 t/m vrijdag 26-07-2019
  Nummer NL.IMRO.1783.BTHONDERDLF2exp-VA03
  Artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Deze bekendmaking betreft een rectificatie van de eerdere bekendmaking van 18 april 2019. De rectificatie is noodzakelijk, omdat bij de eerdere bekendmaking niet alle stukken op de juiste wijze digitaal beschikbaar zijn gesteld. Hiermee wordt dit hersteld. Het Exploitatieplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder vastgestelde exploitatieplan Honderdland fase 2. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen over de wijzigingen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen
  • bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 10-05-2019 t/m 21-06-2019 Waelplas
  Naam Waelplas
  Soort plan  Bestemmingsplan en exploitatieplan
  Status 19-03-2019 Gewijzigd vastgesteld
  Publicatiedatum 09-05-2019
  Reactietermijn vrijdag 10-05-2019 t/m vrijdag 21-06-2019
  Nummer

  NL.IMRO.1783.ONWWAELPLASpbp-VA01

  NL.IMRO.1783.ONWWAELPLASexp-VA01

  Artikel 3.8 en 6.12 wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het bestemmingsplan en exploitatieplan “Waelplas” voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de ontwikkeling van een nieuw woongebied. Bestaande woningen en functies zijn specifiek bestemd. Om een gefaseerde ontwikkeling van het gebied mogelijk te maken, is gekozen voor een globale planopzet met deels een uitwerkingsbevoegdheid. Hierbij heeft het nog niet ontwikkelde deel van het plangebied de globale bestemming “Woongebied 1”. De gronden met de bestemming “Woongebied 2” dienen nader uitgewerkt te worden, voordat hier woningen gerealiseerd kunnen worden. Na uitwerking, maakt het bestemmingsplan het mogelijk om maximaal 110 woningen te realiseren binnen het plangebied.
  Het plangebied maakt onderdeel uit van “Waelpark” en is gelegen ten noorden van de Rijnvaartweg en ten westen van de bedrijven aan de Hagemanstraat in ’s-Gravenzande.
  Het Bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen
  • bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

  Op dit besluit voor gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Waelplas is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

  •  
 • 26-04-2019 t/m 07-06-2019 1e Herziening Honderdland fase 2
  Naam 1e Herziening Honderdland fase 2
  Soort plan  Bestemmingsplan
  Status 19-03-2019 Gewijzigd vastgesteld
  Publicatiedatum 25-04-2019
  Reactietermijn vrijdag 26 april 2019 t/m vrijdag 7 juni 2019
  Nummer NL.IMRO.1783.BTHONDERDLF2exp-VA03
  Artikel 3.8 wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het betreft een (partiële) 1e herziening van bestemmingsplan Honderdland fase 2.  Deze herziening ziet op de gronden met de bestemming “Gemengd” van het bestemmingsplan Honderdland fase 2 en is bedoeld om ongebreidelde huisvesting van arbeidsmigranten op deze gronden te voorkomen. Een logiesgebouw voor arbeidsmigranten is niet toegestaan op de gronden van dit bestemmingsplan.

  Daarnaast zijn de planregels aangescherpt om te verduidelijken welke vorm van logiesgebouwen aanvaardbaar zijn. Verder wordt er voor “eiland 3” onder voorwaarden de mogelijkheid geboden om een bedrijf te realiseren en zijn ter verduidelijking een aantal tekstuele aanpassingen doorgevoerd in de planregels.

  Het Bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
  -    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  -    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
  -    bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 19-04-2019 t/m 31-05-2019 Honderdland fase 2
  Naam Honderdland fase 2
  Soort plan  Exploitatieplan
  Status Gewijzigd vastgesteld op 22-01-2019
  Publicatiedatum 18-04-2019
  Reactietermijn vrijdag 19 april 2019 t/m vrijdag 31 mei 2019
  Nummer NL.IMRO.1783.BTHONDERDLF2exp-ONHE
  Artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het Exploitatieplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder vastgestelde exploitatieplan Honderdland fase 2. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt schriftelijk beroep indienen over de wijzigingen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht
  • aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen
  • bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

  Voorlopige voorziening

  Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

  Bijlagen

 • 12-01-2018 t/m 23-02-2018 Duingeest 1e herziening
  Naam Duingeest 1e herziening
  Soort plan  Bestemmingsplan
  Status Voorontwerp
  Publicatiedatum 11-01-2018
  Reactietermijn vrijdag 12-01-2018 t/m vrijdag 23-02-2018
  Nummer NL.IMRO.1783.obp0000015h01-Vo01
  Artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Op 23 januari 2013 is het bestemmingsplan Duingeest vastgesteld. Dit plan kent een stringente regeling omtrent de te realiseren woningtypen. Door gewijzigde marktomstandigheden voldoet het huidige niet en was er behoefte aan een flexibelere regeling voor de nog te realiseren woongebieden. Hierdoor is het mogelijk om deels af te wijken van het stedenbouwkundige plan en het beeldkwaliteitsplan. Alleen de bestemmingen ‘Woongebied -1’ tot en met ‘Woongebied -4’ zijn opgenomen in deze herziening. Het plangebied bevindt zich aan de kuststrook, met de duinen, het strand en de zee. Ten westen van het plangebied is het bestaande glastuingebouwgebied van Westland gesitueerd. Aan de zuidzijde van Duingeest bevindt zich het bedrijventerrein van de kern Monster met daarop het themapark ‘De Westlandse Druif’.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen onderstaand bekijken of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Bijlagen

 • 21-10-2016 t/m 01-12-2016 De Duinen Deelgebied 6B
  Naam De Duinen Deelgebied 6B
  Soort plan  Bestemmingsplan
  Status Ontwerp
  Publicatiedatum 20-10-2016
  Reactietermijn vrijdag 21-10-2016 t/m donderdag 01-12-2016
  Nummer NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-ON01
  Artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het plangebied De Duinen Deelgebied 6B is gelegen ten noordoosten van de weg Molenslag en ten noordwesten van de Rijnweg in de kern Monster. Het bestemmingsplan 'De Duinen Deelgebied 6B' is een globaal eindplan voor de bouw van in totaal 133 woningen (exclusief afwijkingsmogelijkheden). Om in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden en een gefaseerde ontwikkeling, is gekozen voor een globale planopzet voor het nog te ontwikkelen woongebied. Hierbij heeft het overgrote deel van het plangebied de globale eindbestemming "Woongebied".

  Het plan maakt deel uit van De Westlandse Zoom en heeft van 17 april 2015 tot en met 28 juni 2015 ter visie gelegen voor inspraak. Inspraak en vooroverleg hebben aanleiding gegeven om de ruimtelijke onderbouwing uit te breiden met onder meer extra onderzoek op het gebied van natuur en milieu (m.e.r.-beoordeling).

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt de plannen en bijlagen bekijken via ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174. Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan.

  Bijlagen

 • 04-03-2016 t/m 14-04-2016 Centrum Honselersdijk
  Soort plan  Bestemmingsplan
  Status Voorontwerp
  Publicatiedatum 03-03-2016 
  Reactietermijn vrijdag 04-03-2016 t/m donderdag 14-04-2016
  Nummer NL.IMRO.1783.HONCTRMobp-VO01
  Artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het voorontwerpbestemmingsplan 'Centrum Honselersdijk' voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het moderniseren van een gedeelte van het centrum van Honselersdijk. Het voorontwerp omvat het uitbreiden van de bestaande supermarkt, uitbreiding van de maatschappelijke functie, de sloop van de kerk en de inrichting van een parkeerterrein.
  Het plangebied is gelegen in de kern Honselersdijk, ingeklemd tussen de Dijkstraat aan de noordzijde, de Fazantlaan aan de zuidzijde en de Molenlaan aan de oostzijde. Aan de westzijde wordt het gebied begrensd door bestaande voornamelijk woonbebouwing.

  Wilt u het plan bekijken? 

  U kunt het plan en bijlagen in pdf via de bijlagen op deze pagina openen of via ruimtelijkeplannen.nl.  Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan? 

  U kunt een inspraakreactie indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: het college van burgemeester en wethouders van Westland, t.a.v. afdeling ROV, team STB, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Het is ook mogelijk om een mondelinge inspraakreactie in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.

  Bijlagen

 • 08-01-2016 t/m 18-02-2016 Van Ruyvenlaan 2 Poeldijk
  Naam Van Ruyvenlaan 2 Poeldijk
  Soort plan  Bestemmingsplan
  Status Ontwerp
  Publicatiedatum 07-01-2016
  Reactietermijn vrijdag 08-01-2016 t/m donderdag 18-02-2016
  Nummer NL.IMRO.1783.OGTVRUYVENLN2abp-ON01
  Artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Het perceel Van Ruyvenlaan 2 te Poeldijk is gelegen in het glastuinbouwgebied "Boomawatering" ten noorden van de Monsterseweg. Het perceel kadastraal bekend als gemeente Monster, sectie I, nummers 2430 en 2431 heeft een oppervlakte van circa 7015m2. Naar aanleiding van de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is er een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het perceel Van Ruyvenlaan 2 te Poeldijk, waar de planverbeelding voor dit perceel door de afdeling is vernietigd. Het perceel is opgenomen met de bestemming “Agrarisch – Glastuinbouw” en in de planregels zijn alle planregels van het bestemmingsplan “Glastuinbouwgebied Boomawatering” overgenomen. 

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, team STB. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174. Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan.

  Bijlagen

 • 25-08-2017 t/m 05-10-2017 Zwartendijk 19a Monster
  Naam Zwartendijk 19A Monster
  Soort plan  Bestemmingsplan
  Status Ontwerp
  Publicatiedatum 24-08-2017
  Reactietermijn vrijdag 25-08-2017 t/m donderdag 05-10-2017
  Nummer NL.IMRO.1783.GTGWZWARTEDK19Apbp-ON01
  Artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening

  Omschrijving

  Zwartendijk 19A te Monster is gelegen in het glastuinbouwgebied van de gemeente Westland aan de Zwartendijk. Het gaat om een glastuinbouwbedrijf die eveneens detailhandelsactiviteiten uitoefent. De detailhandelsactiviteiten van de kwekerij de Zonnebloem vallen onder het overgangsrecht. Omdat een activiteit niet twee keer onder het overgangsrecht mag komen en omdat de gemeente de activiteiten goed vastgelegd wil hebben is er een bestemmingsplan opgesteld voor de verkoopactiviteiten van het glastuinbouwbedrijf in een bestaande kas van maximaal 2.000m2. Het gaat om eigen geteelde en ingekochte producten met daarnaast enkele bijbehorende attributen. De naast gelegen bestemming ‘Bedrijf’ is deels omgezet in de bestemming 'Agrarisch - Glastuinbouw''.

  Wilt u het plan bekijken?

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

  Wilt u reageren op het plan?

  U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174. Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan.

  Bijlagen