Centrumplan Monster

Het centrum van Monster wordt vernieuwd. Het gaat om het gebied vanaf de Noviteit tot en met de locatie van het voormalige gemeentekantoor. Er komt meer groen met mogelijkheden voor ontmoeting en openbare ruimtes worden met elkaar verbonden. Belangrijk is dat het dorpse karakter blijft en er een prettig leefklimaat heerst. Alle ontwikkelingen worden opgenomen in een gebiedsvisie.

Sloop of hergebruik voormalig gemeentekantoor

Er moet een keuze gemaakt worden tussen hergebruik of sloop van het voormalig gemeentekantoor. De in voorbereiding zijnde gebiedsvisie ging uit van sloop, maar een aantal partijen zien mogelijkheden voor hergebruik. Daarom is er een marktconsultatie gedaan. De resultaten (pdf 632kb) zijn inmiddels bekend. Uit de marktconsultatie is geen duidelijke voorkeur voor hergebruik of sloop naar voren gekomen. De gemeenteraad maakt daarom de uiteindelijke keuze. Het college van B&W heeft er voor gekozen eerst een discussienota over deze keuze voor te leggen. Deze discussienota is besproken op 28 november 2018 in de commissie EFO. Uit de behandeling is geen eenduidige voorkeur gebleken. Beide opties hebben zowel voor- en nadelen.
De behandeling van het raadsvoorstel over de keuze staat  gepland voor de commissie EFO van 8 mei 2019. En de daadwerkelijke keuze in de raadsvergadering van 21 mei 2019. De agenda met bijbehorende stukken van deze vergaderingen kunt u raadplegen via de gemeentelijke website. Afhankelijk van het besluit worden vervolgstappen genomen om tot vaststelling van de gebiedsvisie te komen.

Parkeerdruk centrum

De parkeerdruk in het centrum van Monster is op bepaalde momenten hoog. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk om deze te verminderen. Dit is mede afhankelijk van de keuze tussen sloop of hergebruik van het voormalige gemeentekantoor.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 14 0174 of info@gemeentewestland.nl.