Centrumplan Monster

Het centrum van Monster wordt vernieuwd. Het gaat om het gebied vanaf de Noviteit tot en met de locatie van het voormalige gemeentekantoor. Er komt meer groen met mogelijkheden voor ontmoeting en openbare ruimtes worden met elkaar verbonden. Belangrijk is dat het dorpse karakter blijft en er een prettig leefklimaat heerst. Alle ontwikkelingen worden opgenomen in een gebiedsvisie.

Bewonersavond

Op 14 november is er een avond voor omwonenden gehouden (klik hier voor de presentaties) waarin is toegelicht hoe de concept centrumvisie eruit ziet, welke plannen er voor de locatie van het gemeentehuis en het parkeren zijn. Het was een drukbezochte avond, en uit de vele kritische vragen en tips bleek er een grote betrokkenheid van de aanwezigen.

Parkeerdruk centrum

De parkeerdruk in het centrum van Monster is op bepaalde momenten hoog. Er zijn onderzoeken gedaan en we hebben verschillende oplossingsrichtingen onderzocht die dit kunnen vermijden. Deze oplossingen gaan we met een klankbordgroep van inwoners en ondernemers verder concreet uitwerken. De leden van de klankbordgroep worden in januari uitgenodigd voor een eerste werksessie.

Proces

We gaan de tips en aandachtspunten verwerken en de locatie voor het gemeentehuis verder uitwerken.  Het streven is in  december 2019 een  overleg met de BIZ Monster en MKB Westland te plannen om samen het kernwinkelgebied te  definiĆ«ren en vervolgens de aanpassingen van de inrichting openbare ruimte vorm te geven. Hierna wordt de gebiedsvisie afgerond en vastgesteld door de raad. Het doel is de volledige visie eind 1e kwartaal 2020 klaar te hebben en aan de raad voor te leggen.

Sloop voormalig gemeentekantoor

In mei 2019 is er door de gemeenteraad besloten tot de sloop van het gemeentehuis, De raad heeft als aanvullende eis meegegeven om een scenario te ontwikkelen waarbij ca. 40 appartementen terug te bouwen in het sociale, en midden segment en in betaalbare koop. De eerste uitwerking is op 14 november gepresenteerd.
In het gemeentekantoor zijn vleermuizen gevonden. Omdat deze beschermd zijn zoeken we  vervangende locaties waar de vleermuizen kunnen verblijven. Op diverse locaties rond het voormalig gemeentehuis worden kastjes opgehangen. Als deze locaties zijn gerealiseerd kan de ontheffingsprocedure voor de natuurbeschermingswet worden aangevraagd. 
Er zijn al diverse onderzoeken voor de voorbereiding van de sloop gedaan en momenteel wordt er gewerkt aan een sloopbestek.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 14 0174 of centrummonster@gemeentewestland.nl.