SPONGE2020

SPONGE2020 is een internationaal samenwerkingsverband tussen Nederlandse, Britse en Vlaamse overheden. Samen werken zij aan maatregelen om de gevolgen van het veranderende klimaat beter op te vangen in met name dicht bewoonde gebieden.

De naam SPONGE, spons, is een vertaling van deze opgave: Hoe kunnen wij de waterbergende mogelijkheden in steden beter maken zodat de stad weer als spons gaat werken?

Europese samenwerking

SPONGE2020 ontvangt Europese subsidie vanuit het programma Interreg – 2 Seas Mers Zeeën (www.interreg2seas.eu). Dit Europese programma streeft naar meer internationale samenwerking voor doelen die internationale aanpak vergen, zoals de gevolgen van klimaatverandering. Een bijzonder aandachtspunt binnen het SPONGE2020 project is bewustwording voor de problematiek en samenwerking met alle betrokken stakeholders, zoals bewoners, maar ook woningbouwcorporaties, architecten, stedenbouwkundigen, lokale overheden, belangenverenigingen etc. Co-creatie van mogelijke oplossingen draagt bij aan waterbewustzijn en een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid.

Wie werken samen in SPONGE2020?

Nederland

Vlaanderen

Verenigd Koninkrijk

Westland en SPONGE2020

De gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland werken samen met bewoners en bedrijven aan een leefomgeving die aangepast is aan het veranderende klimaat. Buien worden steeds zwaarder en grilliger en de kans op wateroverlast neemt daarom ook toe.  Om wateroverlast in de toekomst tegen te gaan, werken we aan het optimaal benutten van de beschikbare ruimte voor regenwater en het vergroten van de sponswerking van het gebied. Om zo het regenwater langer vast te houden, te infiltreren en te hergebruiken.

Dankzij de Europese subsidie Sponge hebben we meer mogelijkheden om te investeren in het uitvoeren van innovatieve projecten. Een voorbeeld van een project dat wordt betaald met deze subsidie is de inzet van gietwaterbassins door tuinders voor het opvangen van regenwater. Met de subsidie kunnen wij ondernemers tegemoet komen in de kosten die zij maken om hun gietwaterbassin aan te passen.